Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Feelings, emotions, character
WHAT’S YOUR CHARACTER LIKE? - Який у вас характер?

A. You want to escape from your present life to seek adventure in another country. For you the sea is a symbol of freedom, but it also gives you a sense of security — a sense that there is something that never changes. You want to escape, but you are dependent on other people; you need your friends. You are difficult to live

with, but at the same time you are tender. In love you have a lot to offer, but also you demand too much from your partner.

B. You are a serious person and like to base your life on definite ideas and values. At the same time you are ambitious and the mountains represent a challenge for you; you have a strong desire to do well and succeed. You like the outdoor life and hate wasting time. In love you expect something fantastic — you are not satisfied with something that is second best.

C. You are an imaginative and creative person. The hills stimulate your imagination and sometimes lead you to day-dreaming instead of concentrating on the matter in hand. You are an affectionateperson and enjoy the company of a lot of people around you. In love you are sentimental and romantic, but you must be careful not to trust others too much or to look for something which isn’t there.

D. You do not like to be alone, but prefer the company of other people — especially those who are similar to yourself. You feel protected in small groups and look for people who share the same ideas as you. Roofs represent somewhere to hide away from the problems and difficulties of the world. You are a good and faithful friend — someone that people can trust.

E. You are a person who is always looking for action, you want things to happen — but sometimes you want an easy solution when there isn’t one. You look for order and logic in everything, even in love. You don’t have much Imagination, but you are very practical and have skills that other people envy. In love you are suspicious of very strong emotions. You prefer something less exciting but more stable.

F. You feel the need to achieve strong results and will spend any amount of money to achieve your desired objectives. You are fascinated by destiny, but you don’t give in to it easily. You like to keep up-to-date and have an interest in fashion. You are a leader — you weren’t born to follow the others like a sheep. Big cities represent for you places where you have the space to act. In love you look for stability and an uncomplicated relationship. You don’t trust sentimentality and you don’t allow yourself to be led by unrealisable dreams.


VOCABULARY

to escape [ɪs’keɪp] — утікати; уникати

to seek [si:k] — шукати; намагатися знайти

a sense of security [srkjuərɪtɪ] — почуття безпеки

dependent [dɪ’pendənt] — залежний

tender [’tendə] — ніжний

value [’vælju:] — цінність

challenge [’tʃælɪndʒ] — виклик

to succeed [sək’si:d] — мати успіх; досягати успіхів, процвітати

imaginative [ɪ’mædʒɪnətɪv] — наділений багатою уявою

creative [kri: eɪtɪv] — творчий

day-dream [’deɪdri:m] — мрії; фантазія; химери

affectionate [ə’fekʃnɪt] — люблячий, ніжний, ласкавий

to share [ʃɛə] — ділити (гope, радість тощо); поділяти (думку тощо)

faithful [’feɪθful] — вірний, відданий; чесний; що заслуговує на довіру

to envy [’envɪ] — заздрити

suspicious [səs’pɪʃəs] — підозрілий, недовірливий

to be fascinated [’fæsɪneɪtɪd] — бути зачарованим; бути завороженим

to give in [’gɪvɪn] — поступатися, здаватися: погоджуватися (з - to)

up-to-date [’ʌptə’deɪt] — сучасний, найновіший; що стоїть на рівні сучасних вимог; модний


QUESTIONS AND TASKS

I. Choose the description of your character. Read the other descriptions. Do they apply to you more than the one you read?

II. Speak about the most striking traits of people’s characters. Consider the following:

1) Your favourite traits of character in a person.

2) The traits of character you detest.

3) Your chief characteristics.

ПОЧУТТЯ, ЕМОЦІЇ, ХАРАКТЕР

Який у вас характер?

A. Ви хочете втекти від вашого нинішнього життя і шукати пригод в іншій країні. Для вас море — це символ свободи, але воно також дає вам відчуття безпеки, тобто відчуття того, що є у світі щось таке, що ніколи не змінюється. Ви хочете втекти, але визалежні від інших людей; вам потрібні ваші друзі. З вами важко жити, але водночас ви ніжні. Ви можете бути щедрим і щирим у коханні, але у вас також дуже великі вимоги до вашого партнера.

B. Ви серйозна людина, і вам подобається влаштовувати своє життя на за-радах певних ідей і цінностей. Водночас ви амбітна людина, вас кличуть гори. Ви

маєте сильне бажання робити все добре і досягти успіху. Вам подобається бувати просто неба, і ви не любите марнувати час. Ви сподіваєтеся на якесь надзвичайне кохання; вас не задовольняє щось таке, що є другосортним.

C. Ви — наділена багатою уявою творча людина. Пагорби стимулюють вашу фантазію, й іноді вони відводять вас від реальності до мрій. Ви за вдачею пристрасна людина, ви насолоджуєтеся спілкуванням з багатьма людьми, які оточують вас. У коханні ви сентиментальні і романтичні, але вам треба бути обережним, не дуже довіряти іншим і не шукати того, чого в них немає.

D. Вам не подобається бути на самоті, ви віддаєте перевагу компанії інших людей — особливо тих, що схожі на вас. Ви відчуваєте себе захищеним у невеликих групах і шукаєте людей, які поділяють ваші погляди. Дах — це місце, де можна сховатися від тих проблем і труднощів, що існують у світі. Ви — хороший і вірний друг, тобто ви та людина, яка заслуговує на довіру.

E. Ви — людина, яка завжди прагне до дії, ви хочете, щоб завжди щось відбувалося, — але іноді вам хочеться знайти рішення там, де його нема. Ви шукаєте порядок і логіку в усьому, навіть у коханні. У вас небагата уява, але ви дуже практичні і маєте здібності, яким інші заздрять. У коханні ви з підозрою ставитеся до дуже сильних емоцій; віддаєте перевагу менш бурхливим, але більш стабільним почуттям.

F. Ви відчуваєте необхідність досягти вагомих результатів і витрачатимете будь-які гроші, аби досягти бажаної мети. Ви не улюбленець долі, але ви не здаєтесь легко. Вам подобається бути на рівні сучасних вимог і стежити за модою. Ви — лідер, ви народилися не для того, щоб сліпо йти за іншими. Великі міста надають вам простір для вашої діяльності. У коханні ви прагнете до стабільності і нескладних взаємин. Ви не довіряєте сентиментальності і не дозволяєте собі керуватися у своїх діях нездійсненними мріями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити