Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The inner self
THE INNER SELF: UNUSUAL STATES OF MIND - Внутрішній світ: незвичні стани розуму

Several hundred years ago, in the small town of Pisa in Italy, there lived an unusual man. His name was Galileo. Galileo was a professor of mathematics. He always dressed in strange clothes and used to walk around the town talking to himself. The people of Pisa were never quite sure whether Galileo was totally crazy or an amazing genius. He certainly had some very peculiar ideas.

One day Galileo gathered together some people from the town and asked them, ”What do you think will happen if I take one heavy ball and one much lighter ball and drop them at the same time from the top of the Leaning Tower of Pisa? Which ball do you think will hit the ground first?” Everyone thought this was a very odd question. The answer was obvious. Every sensible person knew that the heavy ball would land first. When Galileo said that they would arrive at the same time, the people were sure that he was out of his mind. He dropped the two balls and they came down exactly together.

Next, Galileo made a powerful telescope and started to study the sky. It was then that he came up with the craziest idea of all. He told the people that the Earth was moving very fast and that it was going around the Sun. Now they were sure he was insane. No sensible, rational person could believe such weird and absurd things. If the

Earth were moving, people would not be able to stand up. And how could the Earth be going around the Sun? The Sun was in the east every morning and in the west every evening. Every reasonable man knew that the Sun is going round the Earth. This time everyone knew he could not possibly be sane. Galileo was put in prison for a long time because of his dangerous ideas, and he was only set free when he was ready to say that he had made a mistake.


VOCABULARY

strange [’streɪndʒ] — дивний

crazy [’kreɪzɪ] — божевільний

peculiar [pɪ’kju:ljə] — специфічний, особливий

odd [ɔd] — дивний, незвичайний

sensible [’sensəbl] — розумний, розсудливий, розважливий

out of one’s mind — схибнутий, не при своєму розумі

insane [ɪn’seɪn] — божевільний, ненормальний

rational [’ræʃənl] — розсудливий, нормальний

weird [wɪəd] — надприродний, дивний, незрозумілий

reasonable [’ri:znəbl] — розумний, обгрунтований

sane [seɪn] — нормальний, розсудливий


QUESTIONS

1. How can we name the person who has serious mental problems ?

2. How can we name the person who makes good decisions after thinking carefully?

3. How can we name the person who acts a little differently from most other people ?

4. What are common examples of mental problems?

5. Was Galileo really insane? Why?

6. Describe states of mind:

✵ when you can’t understand;

✵ after too much alcohol;

✵ when you are surprised;

✵ after turning round and round.

Внутрішній світ: незвичні стани розуму

Кілька сотень років тому у маленькому місті Піза в Італії жив незвичайний чоловік. Його звали Галілей. Галілей був професором математики. Він завжди був дивно одягнений і мав звичай ходити по місту, розмовляючи сам із собою. У жителів Пізи ніколи не було щодо Галілея цілковитої впевненості, чи він був божевільним. чи надзвичайним генієм. У нього завжди були дуже специфічні ідеї.

Якось Галілей зібрав разом мешканців міста і запитав їх: ”Як ви гадаєте, що відбудеться, якщо я візьму важкий і легкий м’ячі і скину їх одночасно з верхівки падаючої Пізанської вежі? Який м’яч, на вашу думку, впаде на землю першим?” Усі визнали, що це питання дуже дивне. Бо відповідь була очевидною. Кожна тверезомисляча людина знала, що важкий м’яч упаде першим. Коли Галілей сказав, що вони впадуть одночасно, люди були впевнені, що він несповна розуму. Він скинув ці два м’ячі, і вони впали одночасно.

Потім Галілей зробив потужний телескоп і почав вивчати небо. Саме тоді він висунув найбожевільнішу з усіх ідею. Він сказав людям, що Земля обертається дуже швидко і що вона обертається навколо Сонця. Тепер вони цілком упевнилися, що вінбожевільний. Жодна розумна розважлива людина не могла повірити в такі надприродні і абсурдні речі. Якби Земля оберталася, люди не могли б стояти. І взагалі, яким чином Земля може обертатися навколо Сонця? Адже Сонце перебуває на сході щоранку і на заході щовечора. Отже, кожна розумна людина знала, що саме Сонце обертається навколо Землі. Цього разу всі зрозуміли, що він, мабуть, з’їхав з глузду. Галілея надовго посадили у в’язницю через його небезпечні ідеї і звільнили його лише тоді, коли він погодився визнати, що схибив.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити