Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The environment
MAN AND SOCIETY IN HARMONY WITH NATURE - Людина та суспільство в гармонії з Природою

Abilities and powers of man are increasing now. Technological progress allowed to use nuclear, chemical, laser, biological, and other machines and technologies instead of hand-operated and mechanical techniques. However, scientific and technological progress, as a rule, was separated from social progress.

Such approach has let man use the means negative consequences of which are globally destructive. 100 billion tons of minerals (25 tons per capita) are mined annually^ and more than 90% of them go inwaste. Amount of oxygen, consumed by certain countries, already exceeds its manufacture by the plants of these countries. Tropical forest — main ”lungs” of the Earth — is more than 40% felled. The speed of its felling is more than 20 hectares per minute. Almost one thousand of species of animals and 25 thousand species of plants are now under the threat of extinction.

If we consider the damage from ecological catastrophes in Ukraine, in the winter of 1997 for example it exceeded 16 million dollars. During three months of 1997 in Ukraine, as Head of Principal Ecological Inspection of the Ministry of Environment Protection and Nuclear Security of Ukraine stated at a press conference, 33 breakdowns that caused pollution were registered. The largest failure was break of ballast pipeline of the tanker ”Athenian Faith”, which sailed under Maltese flag. As a result of this catastrophe, on March 2, 1997 about 50 tons of petroleum poured out into the sea. The Ukraine has gone through the horror of Chernobyl tragedy and a number of others. Kharkiv has gone through Dykanivka sewage system breakdown.

Recently medicine has faced the problems of worsening nati ecological conditions, chronic stresses, reduction of immunity change of nutrition ration, and many other і actors, unknown by now. Felling forests, pollution of environment by industrial waste and automobiles have already caused global warming on the plane! Misuse of pesticides, mineral fertilizers, water pollution, impact Chernobyl accident on the people — this is not a complete list of the factors determining dangerous chants in the cells of human organism and growth of diseases and death rase.

Man is now using permissive principle and is trying to take everything: from his life today. Mankind has driven itself into a dead-end...

However, we still have an exit from it. It is indisputable that solution of the problem of preserving the quality of man’s life is impossible without solving ecological problems: preservation of genetic fund of flora and fauna, preservation of clean and productive natural environments (atmosphere, hydrosphere, soils, forests, etc.), preservation of ozone stratum... Only having realized that the reason of the ecological crisis which burst in the XX century was lack of unity of Man and Nature, civilization can achieve progress.


VOCABULARY

to increase [in’kri:s] — зростати, збільшуватися, посилюватися

to separate [’sepəreɪt] — розділяти, відокремлювати

consequence [’kɔnsɪkwəns] — наслідок; результат

waste [weɪst] — відходи

to consume [kən’sju:m] — споживати; витрачати

to exceed [ɪk’si:d] — перевищувати; перебільшувати

lung [lʌŋ] — легеня

breakdown [’breɪkdaun] — аварія

pollution [pə’lu:ʃ(ə)n] — забруднення

to pour [pɔ:] out — виливати

sewage [’sju(:)ɪdʒ] system — очисні споруди, каналізація

dead-end [’ded’end] — тупик; безвихідь

preservation [,prezə(:)’veɪʃ(ə)n] — збереження, зберігання


QUESTIONS

1. How are abilities and powers of man increasing now?

2. What is man’s approach to nature? Is it destructive?

3. What is the damage from ecological catastrophes in Ukraine?

4. How many breakdowns that caused pollution were registered during the first three months of 1997?

5. What problems has medicine faced recently?

6. What has already caused global warming on the planet?

7 What are the factors determining dangerous changes in the cells

of human organism and growth of diseases and death rate? 8. What is the way out of the ecological crisis?

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Людина та суспільство в гармонії з Природою

У сучасних умовах дедалі більше зростають можливості й могутність людини. Науково-технічний прогрес дозволив використовувати замість ручної праці і машинної техніки атомну, хімічну, лазерну, біологічну та іншу техніку й технології. Проте НТП, як правило, відокремлювався від суспільного прогресу.

Унаслідок такого підходу людина стала використовувати такі засоби, негативні наслідки дії яких є згубними в глобальних масштабах, із надр Землі щорічно видобувається 100 млрд тонн мінералів (25 тонн па людину), із яких понад 90 % йде у відходи.Кількість кисню, який споживають окремі країни, вже перевищує ту кількість кисню, яку виробляють рослини цих країн. Тропічні ліси — головні ”легені” Землі — вирубані більш ніж на 40 %. їх вирубування продовжується зі швидкістю понад 20 гектарів за хвилину. Під загрозою зникнення нині майже 1 тисяча видів тварин і 25 тисяч видів рослин.

Якщо говорити про збитки від екологічних катастроф в Україні, то, наприклад, лише взимку 1997 року вони перевищили 16 млн доларів. За три місяці 1997 року в Україні, як заявив на одній із прес-конференцій начальник Головної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України, зафіксовано 33 випадки аварійного забруднення. Найбільшою аварією став розрив баластного нафтопроводу на танкері ”Athenian Faith”, який ходить під мальтійським прапором. Внаслідок цієї аварії 2 березня 1997 року в море вилилося близько 50 тонн нафтопродуктів. Україна пережила жах чорнобильської трагедії й багато чого іншого. Харків пережив аварію диканівських очисних споруд.

Останніми роками медицина зіткнулася з малознайомими дотепер проблемами погіршення природної екологічної обстановки, хронічними стресами, зниженням імунітету, зміною раціону харчування й багатьма іншими чинниками. Вирубування лісів, забруднення навколишнього середовища промисловими відходами й автотранспортом уже спричинили глобальне потепління планети. Безграмотне використання пестицидів, мінеральних добрив, забруднення води, результати впливу на людей чорнобильської катастрофи — це далеко не повний перелік чинників, що спричиняють небезпечні зміни в клітинах людського організму, зростання захворювань і смертності.

Людина нині живе за принципом вседозволеності і прагне взяти від життя усе. Людство завело себе в безвихідь...

Проте вихід із неї ще є. Безперечно, вирішення проблеми збереження якості життя людини неможливе без вирішення екологічних проблем: збереження генофонду флори й фауни, чистоти і продуктивності природного середовища (атмосфери, гідросфери, Грунтів, лісів тощо), збереження озонового шару. Лише усвідомивши, що причиною екологічної кризи, що вибухнула у XX столітті, стала роз’єднаність Людини і Природи, цивілізація може досягти прогресу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити