Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The environment
THE ANIMAL KINGDOM - Світ тварин

What is an animal? For many people, an animal has four legs, a head at the front and a tail at the back. There are, in fact, many

different kinds of animals. Some are so small that you cannot see them with the human eye. Some have no head, no mouth, no legs. Some live in the sea. Some can fly. They come in thousands of different shapes, sizes, and colours.

Here is a page from a biology textbook, which shows how different animals can be.

Insects. One of the largest groups of animals is the insect group. These animals have six legs and three parts to their bodies. Many insects cause humans problems. Some carry diseases. Others are a problem because they eat the food that farmers grow. But there are insects, like bees and butterflies that we need because they help flowers and fruit to grow.

Birds. Like many of the insects, birds have wings and can fly. There are many different types of birds. Some eat fish and are happy living near rivers or the sea. Others like to live in the town and countryside inflocks of many hundreds and eat mostly insects, and there are birds, which like to live alone high in the mountains. These birds, like the mountain eagle, eat meat with their strong sharp beaks. They also have sharp claws on their feet, which are perfect for hunting and killing.

Fish and reptiles. Fish and reptiles are cold-blooded animals. Fish live in the sea, but reptiles usually live on the land. Reptiles are probably the least popular animals. They include the long thin snakes that many people are afraid of. However, some people keep snakes in their homes as pets!

Mammals. Like birds, mammals are warm-blooded, all mammals have hair on their bodies. Sometimes you can hardly see the hair. Sometimes the hair is very thick, and then it is called fur. There are several different groups of mammals. There are the cats, which include liorts and tigers; there are animals with large front teeth, which include mice and rats; there are the sea mammals, which include the whale, the largest animal in the world. Then there are animals which have two arms and can walk on two legs like monkeys and, of course, humans.


VOCABULARY

tail [teɪl] — хвіст insect [’ɪnsekt] — комаха

bee [bi:] — бджола

butterfly [bʌtəflaɪ] — метелик

bird [bə:d] — птах

wing [wiŋ] — крило

flock [flɔk] — зграя (птахів)

eagle [i:gl] — орел

beak [bi:k] — дзьоб

claw [klɔ:] — кіготь; пазур

flsh [fiʃ] — риба

reptile [’reptaɪl] — плазун; рептилія

snake [sneɪk] — змія

mammal fmæml] — ссавець

fur [fə:] — хутро

whale [weɪl] — кит

monkey [’mʌŋkɪ] — мавпа


QUESTIONS

1. How would you answer the question: what is an animal?

2. Do people in your country keep pets?

3. What are the most common ?

4. What unusual pets do some people keep ?

5. What dangerous animals do you have in your country?

6. Some people think it is wrong to keep animals in zoos. Do you agree?

Світ тварин

Що таке тварина? Для багатьох людей тварина має чотири ноги, голову спереду і хвіст ззаду. Існує багато різноманітних видів тварин. Деякі з них настільки малі, що їх не можна побачити людським оком. У деяких немає ані голови, ані рота, ані ніг. Деякі живуть у морі. Деякі можуть літати. Вони мають тисячу різноманітних форм, розмірів і кольорів.

Ось сторінка з підручника біології, на якій показано, якими різними можуть бути тварини.

Комахи. Одна з найбільших груп тварин — це група комах. Ці тварини мають шість ніг, і їхні тіла складаються з трьох частин. Багато комах завдають людям проблем. Деякі переносять хвороби. Інші є проблемою, оскільки вони поїдають те, що вирощують фермери. Але є комахи, такі як бджоли і метелики, які нам потрібні, адже вони допомагають квітам і плодам рости.

Птахи. Подібно до багатьох комах, птахи мають крила і можуть літати. Є багато різноманітних видів птахів. Деякі їдять рибу і щасливі, що живуть біля річок або моря. Інші люблять жити в місті і сільській місцевості в зграях, що складаються з багатьох сотень осіб, і живитися здебільшого комахами, і є птахи, що люблять жити на самоті високо в горах. Ці птахи, такі як гірський орел, їдять м’ясо міцними гострими дзьобами. У них також є гострі пазурі на лапах, які є бездоганним знаряддям для полювання й убивства.

Риби і рептилії. Риби і рептилії — холоднокровні тварини. Риби живуть у морі, а рептилії звичайно живуть на землі. Рептилії, мабуть, — найменш популярні тварини. До цієї групи належать довгі тонкі змії, яких бояться багато людей. Проте деякі люди тримають змій у своїх будинках як домашніх тварин!

Ссавці. Подібно до птахів, ссавці — теплокровні тварини; всі ссавці мають волосся на тілі. Іноді волосся ледь помітне. Іноді волосся дуже густе, і тоді це називається хутром. Є декілька різноманітних груп ссавців. Є група котячих, до якої належать леви і тигри; є група тварин з великими передніми зубами, до якої належать миші і пацюки; є група морських ссавців, до якої належать кити, найбільші тварини у світі. Потім є тварини, що мають дві руки і можуть ходити на двох ногах, такі як мавпи, і, звичайно, люди.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити