Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The environment
THE WORLD OF PLANTS - Світ рослин

Without plants, people could not live. We eat plants. We breathe the oxygen that plants produce. And we need plants for another, very different reason: we need them for their beauty.

Imagine a world with no plants. Imagine no flowers with their sweet smells, their beautiful colours and their lovely shapes. Imagine, when the wind blows, not being able to hear the leaves in thetrees or watch the branches swing from side to side. Imagine not being able to see the buds on the trees open and turn to colourful blossom.

Everywhere people need the beauty of plants. That is why even in big modern cities, we have parks full of trees, bushes and flowers. That is why architects always try to design houses with room for somegrass and a garden. That is why in every city apartment you are sure to find some green houseplants growing in pots, or freshly cut flowers in a vase of water.

Do you talk to your plants? Do you give them love and attention? Accordingto Peter Tompkins and Christopher Bird, authors ofa book called ”The Secret Life of Plants”, you should talk to them and give them love.

Tompkins and Bird describe an experiment in which two seeds were planted in different places. While the plants were growing, one plant was given love and positive ideas. The other plant was given only negative ideas. After six months, the loved plant was bigger. Under the earth, it had more and longer roots; above the earth, it had a thicker stem and more leaves.

So be careful when you are talking in front of your plants. They may be listening to you!

VOCABULARY

plant [pla:nt] — рослина

flower [’flauə] — квітка

leaf [li:f] (mh. leaves [li:vz]) — листок; листя

tree [tri:] — дерево

branch [brarntʃ] — гілка (дерева)

bud [bʌd] — брунька

blossom [’blɔsəm] — цвітіння

bush [buʃ] — чагарник, кущ

grass [gra:s] — трава

seed [si:d] — насіння

root [ru:t] — корінь

stem [stem] — стебло


QUESTIONS

1. What are plants?

2. Why do we need plants?

3. Can you imagine a world with no plants?

4. Do you talk to your plants? What do you think of this idea?

5. When do people give each other flowers ?

Світ рослин

Без рослин люди не могли б жити. Ми їмо рослини. Ми дихаємо киснем, що виробляють рослини. І ще нам потрібні рослини зовсім з іншої причини: нам вони потрібні через їхню красу.

Уявіть собі світ без рослин. Уявіть, що немає квітів і їх приємного запаху, їх гарних кольорів і прекрасних форм. Уявіть, що, коли дме вітер, ви не зможете почути шелесту листя на деревах, не побачите, як гойдаються гілки врізнобіч. Уявіть, що не зможете побачити, як розкриваються бруньки на деревах і починають мальовничо цвісти.

Усюди людям потрібна краса рослин. Саме тому навіть у великих сучасних містах у нас є парки, де повно дерев, кутів і квітів. Саме тому архітектори завжди намагаються проектувати будинки так, щоб було місце для трави і саду. Саме тому в кожній міській квартирі ви напевно знайдете зелені кімнатні рослини, що ростуть у горщиках, або свіжозрізані квіти у вазі з водою.

Ви розмовляєте з вашими рослинами? Ви даруєте їм любов і увагу? За твердженням Пітера Томпкінса і Кристофера Бірда, авторів книги ”Таємне життя рослин”, ви повинні розмовляти з ними і дарувати їм любов.

Томпкінс і Бірд описують такий експеримент: у різних місцях були посаджені дві зернини, і поки рослини підростали, одній дарували любов і позитивні емоції, а на іншу рослину спрямовували тільки негативні емоції. Через шість місяців рослина, якій дарували любов, стала більшою. Під землею в неї було більше коренів і вони були довшими; над землею вона мала товстіше стебло і листя в неї було більше.

Отже, не забувайте про це, коли ви розмовляєте в присутності ваших рослин. Вони можуть вас чути!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити