Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The environment
ENERGY SOURCES - Джерела енергії

Coal. It was coal that produced the energy to run the factories of the first big industrial countries, such as Britain and Germany. Coal-miners worked long hard hours in cold dark coal-mines to bring this black rock above ground. They called it black gold.

Oil and gas. Texas, Saudia Arabia, Kuwait, and Venezuela: these are only a few of the places where oil has been found. Today, big oil companies still spend millions of dollars looking for oil, and when they find it, a new oil well is started and the company makes even

more millions. Sometimes they don’t find oil underneath the earth. They find gas. But gas, too, can be used for energy. It is a good energy source for heating and cooking.

Nuclear or atomic energy. It is incredible to think that from the nucleus of the atom — one of the smallest things in the world — can come enormous amounts of energy. This energy, which is called nuclear or atomic energy, can either be controlled in nuclear power stations to create electricity for millions of homes, or it can be used in war to destroy millions of homes.

Hydro-electric power. Water from fast-running rivers is another source of energy. By building large dams to control the water, millions of kilowatts of power can be produced. Countries like Sweden and Norway get most of their electricity from hydroelectric power.

Solar and wind energy. In the future much of our energy may come from the sun. In some countries, solar collectors on the roof can already provide enough solar power to heat and provide electricity for a house in both winter and summer. One day we may also see small windmills on every roof. Even a small wind can provide enough power to run lights and most electrical machines in the home.


VOCABULARY

coal [kəul] — вугілля

coal-mine [’kəulmaɪn] — вугільна шахта

oil — нафта

oil well [’oɪlwel] — нафтова свердловина

nuclear [’nju:klɪə] — ядерний

nuclear power station [’pauə ’steɪʃ(ə)n] — атомна електростанція

hydro-electric [’haɪdrouɪ’lektrɪk] power — гідроелектроенергія

dam — дамба solar [’soulə] — сонячний

solar collector [’səulə kə’lektə] — сонячний колектор solar power [’səulə ’pauə] — сонячна енергія

windmill [’wɪnmɪl] — вітряк; вітряний млин; вітряний двигун


QUESTIONS

1. What energy sources do you know ?

2. What sources of energy are used in your country?

3. Are you against nuclear power? Why?

4. Can you think of some ways of saving energy?

5. What are the advantages and disadvantages of using of each source of energy?

Джерела енергії

Вугілля. Саме вугілля давало енергію для роботи фабрик перших великих індустріальних країн, таких як Англія і Німеччина. Шахтарі працювали протягом довгих важких годин у холодних темних шахтах, щоб добути цей чорний камінь. Вони називали його чорним золотом.

Нафта і газ. Штат Техас, Саудівська Аравія, Кувейт і Венесуела: це тільки кілька місць, де була знайдена нафта. Сьогодні великі нафтові компанії продовжують витрачати мільйони доларів у пошуках нафти, і коли вони знаходять її, бурять нову нафтову свердловину, і компанія заробляє ще більшу кількість мільйонів. Іноді вони не знаходять нафти під землею. Вони знаходять газ. Але газ також може використовуватися для отримання енергії. Це — гарне джерело енергії для обігріву і приготування їжі.

Ядерна, або атомна, енергія. Неймовірно, що з ядра атома — однієї з най-дрібніших частинок у світі — може виходити величезна кількість енергії. Цією енергією, що називається ядерною, або атомною, можна керувати на атомних електростанціях, щоб виробляти електрику для мільйонів будинків, але водночас вона може використовуватися також і на війні для знищення мільйонів будинків.

Гідроелектроенергія. Вода швидких річок — іще одне джерело енергії. Шляхом будівництва великих дамб для управління водою можна виробити мільйони кіловатів енергії. Такі країни, як Швеція і Норвегія, одержують більшу частину електрики від гідроелектростанцій.

Сонячна енергія й енергія вітру. У майбутньому більша частина нашої енергії може бути отримана від сонця. У деяких країнах сонячні колектори на дахах будинків можуть уже сьогодні повністю забезпечити ці будинки сонячною енергією для обігріву і забезпечення електрикою як узимку, так і влітку. Згодом ми зможемо побачити також маленькі вітроенергетичні установки на кожному даху. Навіть невеличкий вітер зможе забезпечити достатньо енергії для освітлення і роботи більшості електричних приладів у будинку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити