Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The environment
ENVIRONMENTAL PROTECTION - Захист навколишнього середовища

The protection of environment has become one of the most burning problems of our century.

Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. The by-products of their activity pollute the air we breathe, the water we drink, the soil we grow grain and vegetables. Every year the world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust and other harmful substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut. Their disappearanceupsets the oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up.

The pollution of air and the world’s ocean, destruction of the ozone layer is the result of man’s careless interaction with nature, a sign of ecological crisis.

The most horrible ecological disaster befell Ukraine and its people in the result of the accident at the Chernobyl nuclear power station in April 1986. A great damage has been done to Ukraine’s agriculture, forests and people’s health.

Environmental protection is a global problem. That is why the most serious measures to create a universal system of ecological security should be taken.

The activity of various environmental organisations help to improve the situation. Among them are the Greenpeace and The Green Party.

If we are unable to learn to use the environment carefully and to protect it from destructive man’s activities, very soon we’ll have no world to live in.


VOCABULARY

environment [m’vaɪər(ə)nmənt] — навколишнє середовище (оточення)

by-product [’baɪ,prɔdʌkt] — побічний (проміжний) продукт

to pollute [pə’lu:t] — забруднювати

harmful substances [’ha:mful ’sʌbst(ə)nsɪs] — шкідливі речовини

to upset [ʌp’set] — порушувати

species [’spi:ʃɪz] — біол. види

destruction [dɪs’trʌkʃ(ə)n] — руйнація; руйнування

careless [’kɛəlɪs] interaction [,ɪntər’ækʃ(ə)n] — недбала взаємодія

to befall [bi’fɔ:l] (befell, befallen) — траплятися, співатися

to take measures [meʒəz] — вживати заходів


QUESTIONS

1. What are the consequences of water, air pollution ?

2. Why did some species of animals, birds, fish and plants disappear forever ?

3. What is the result of man’s careless interaction with nature?

4. What do you know about the Chernobyl disaster?

5. What should people do if they want to live on the Earth ?

Захист навколишнього середовища

Захист навколишнього середовища — це одна з найгостріших проблем нашої сучасності.

Нині в усьому світі багато великих міст з тисячами димних індустріальних підприємств. Побічні продукти їх діяльності забруднюють повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п’ємо, грунт, на якому ми вирощуємо зерно і овочі. Щороку промислові підприємства світу викидають в атмосферу приблизно тисячу мільйонів тонн пилу та інші шкідливі речовини. Багато міст страждають від густого туману з димом і кіптявою. Великі ліси вирубуються. їх зникнення порушує баланс кисню. В результаті деякі рідкісні види тварин, птахів, риб і рослин зникають назавжди, безліч річок і озер висихають.

Забруднення повітря і всесвітнього океану, руйнування озонового шару — це результат недбалої взаємодії людини з природою, ознака екологічної кризи.

Найжахливіша екологічне катастрофа спіткала Україну і її людей внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції у квітні 1986 року. Великого збитку було завдано сільському господарству, лісам і здоров’ю людей України.

Захист навколишнього середовища — глобальна проблема. Саме тому повинні бути вжиті найсерйозніші заходи для створення всесвітньої системи екологічної безпеки.

Діяльність різних організацій, що спрямована на захист навколишнього середовища, допомагає покращувати ситуацію. Серед таких організацій — Грінпіс і Партія зелених.

Якщо ми не навчимося використовувати навколишнє середовище дбайливо і захищати його від руйнівних дій людини, дуже скоро нам ніде буде жити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити