Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE CONSTITUTION IS THE MAIN LAW OF UKRAINE - Конституція — основний закон України

The constitutions take a special place in the world civilization and play an important role in the political history of every country. The constitution of the young independent state of Ukraine is not the exception.

The principles forming the basis of our Constitution conform to the modern democratic norms operating in all developed countries. But we can say with pride that the legal traditions of the Ukrainian people are deeply rooted in the past.

The first constitutions were adopted at the end of the eighteenth century. The Constitution of the USA was adopted in 1787. In 1791 the Constitutions of France and Poland were adopted..

But long before, in 1710, in Bendery city Cossack Rada and Pylyp Orlyk, Getman of Ukraine in expulsion, adopted the document which was the first prototype of modern constitutions. It was called ”Pacts and Constitutions of Laws and Freedoms of Zaporozhsky Troops”.

This Constitution included the preamble and 16 paragraphs. The main principles of construction of the Ukrainian state were formulated there: the role of orthodoxy in state and society, the independence of Ukraine from Poland and Moscow. But the most important achievement of this Constitution was the idea of separation of legislative, executive and judicial powers. This idea reflected the most progressive views of that time on the state building.

Nevertheless, all the attempts to create the independent Ukrainian state failed. 150 years later, in 1917—1920, the Central Rada, and then

Getman Skoropadsky made one more unsuccessful attempt. Only at the end of the 20th century Ukraine became both the independent state and the full member of the European Council.

Due to this, it was necessary to bring the Ukrainian legislation into accord with European norms. And during the 5th session of the Verhovna Rada, after the intensive and dramatic debates, which did not stop even at night, the Main Law of Ukraine was adopted. It happened on the 28th of June, 1996, at 9.20 a.m.

The Constitution of Ukraine includes the preamble and 102 clauses. They reflect the main principles of the state system of Ukraine, the rights and duties of its citizens.

The main law of our state exists not only on paper. Despite the definite difficulties, the Constitution has already come in force. For example, the national monetary unit — Hryvnia — has been put into operation, the Cabinet of Ministers and the Constitutional Court have been formed.

Every citizen of Ukraine should realize the importance of the Constitution in the process of the formation of the legal democratic state. The pupils and students should study the Constitution. This is mentioned in the decrees of the President of Ukraine and Ministry of Education. ”If we don’t respect the Constitution, there won’t be any respect to us, to Ukraine and its people”.


VOCABULARY

exception [ɪk’sepʃ(ə)n] — виняток

to conform [kən’fɔ:m] to — відповідати (чомусь)

to be deeply rooted [’ru:tɪd] in the past — заглиблюватися

корінням у минуле

to adopt [ə’dɔpt] — приймати

expulsion [ɪks’pʌljn] — вигнання

separation [,sepə’reɪʃ(ə)n] — відокремлення; роз’єднання

legislative [’ledʒɪslətɪv] — законодавчий

executive [ɪg’zekjutɪv] — виконавчий

judicial [dʒu(:)’dɪʃ(ə)l] — судовий

to fail [feɪl] — зазнати невдачі

full member [ful’membə] — повноправний член

to bring into accord [ə’kɔ:d] — приводити у відповідність

to reflect [rɪ’flekt] — відбивати (світло); віддзеркалювати

monetary unit [’mʌnɪt(ə)rɪ ’ju:nɪt] — грошова одиниця to respect [rɪs’pekt] — поважати, шанувати


QUESTIONS

1. When were the first constitutions adopted?

2. What was the first prototype of modern constitutions?

3. When was the Main Law of Ukraine adopted?

4. What does the Constitution include?

5. Why should pupils and students study the Constitution ?

Конституція — основний закон України

Конституції посідають особливе місце у світовій цивілізації і відіграють важливу роль у політичній історії кожної держави. Не є винятком і Конституція молодої незалежної держави Україна.

Принципи, що лягли в основу нашої Конституції, відповідають сучасним демократичним нормам, які діють у всіх розвинених країнах. Проте ми з гордістю можемо сказати, що правові традиції українського народу сягають корінням у глибоку давнину.

Перші конституції були прийняті наприкінці XVIII століття. 1787 року була прийнята Конституція США, а 1791 року — Конституція Франції і Конституція Польщі.

Проте задовго до цього, 1710 року, у місті Бендери Козацька Рада і гетьман України у вигнанні Пилип Орлик прийняли документ, який був предтечею сучасних конституцій. Він називався ”Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького”.

Ця Конституція складалася з преамбули і шістнадцяти параграфів. У них було сформульовано основні принципи побудови Української держави: роль православ’я в державі та суспільстві, незалежність України від Польщі й Москви. Але найважливішим досягненням цієї Конституції була ідея поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Ця ідея відбивала найпрогресивніші погляди того часу на устрій держави.

Проте всі спроби створити незалежну Українську державу закінчувалися невдачею. Через 150 років, у 1917—1920 роках, Центральна Рада, а потім гетьман Скоропадський зробили ще одну спробу, яка була марною. І лише наприкінці XX століття Україна стала не тільки незалежною демократичною державою, але й повноправним членом Європейської Ради.

У зв’язку з цим необхідно було привести українське законодавство у відповідність із європейськими нормами. І ось, під час п’ятої сесії Верховної Ради, після напружених і драматичних дебатів, що не припинялися навіть уночі, Головний Закон України було прийнято. Це відбулося 28 червня 1996 року о 9 годині 20 хвилин ранку.

Конституція України містить преамбулу і 102 статті. У них відбито основні принципи державної системи України, права і обов’язки її громадян.

Основний закон нашої держави існує не лише на папері. Незважаючи на певні труднощі, Конституція вже діє. Наприклад, введено в дію національну грошову одиницю — гривню, сформовано Кабінет Міністрів і Конституційний Суд.

Кожний громадянин України повинен розуміти значення Конституції в процесі формування правової демократичної держави. Учням шкіл і студентам необхідно вивчати Конституцію. Про цс говориться в указах президента України і Міністерства освіти. Якщо ми не шануватимемо Конституцію, не поважатимуть ні Україну, ні її народ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити