Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
HRYVNIA - THE OFFICIAL CURRENCY OF UKRAINE - Гривня — офіційна грошова одиниця України

Hryvnia was introduced on September 2, 1996, right after the celebration of Ukraine Independence Day. It replaced the old ”Coupon” (or ”Karbovanets”) which was a temporary bill in Ukraine for the

period it was leaving the rouble zone. Old coupons were changed at fixed rate 100 000 coupons for 1 Hryvnia since September 15 and now it is the only legal tender in Ukraine.

There are bills for 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 Hryvnias. There are also coins called ”kopiyka” for 1, 2, 5, 10, 25, 50 kopiykas (1 kopiyka Is equal to 1/100 of Hryvnia) and one Hryvnia.

Bills of 1, 2, 5, 10 and 20 Hryvnias marked with year 1992 were designed and printed in Canada. Bills of 1 Hryvnia (alternative design), 50, 100, 200 and 500 Hryvnias were designed and printed already in Ukraine in 1994.

Hryvnia can be freely converted to hard currency in any authorized bank or exchange point. During the last period it proved to be a stable and reliable currency.

There are several protection layers in Hryvnia bills. In addition, bills of 50, 100, 200 and 500 Hryvnias and partially 1 Hryvnia (alternative design) have additional protection levels to ensure their safety.

Every year the National Bank of Ukraine releases the new design of 2, 5, 10, 20, 50, 100 and 500 Hryvnia bills to increase their protection from falsification.


VOCABULARY

to introduce [,ɪntrə’dju:s] — запроваджувати; вводити

celebration [,selɪ’breɪʃ(ə)n] — святкування

to replace [n’pleɪs] — заміняти

fixed rate [fɪkst reɪt] - фіксований курс

legal tender [’li:g(ə)l ’tendə] — законний платіжний засіб

bill [bɪl] — банкнот coin [kɔm] — монета

currency [’kʌrənsɪ] — валюта

authorized [’ɔ:θəraɪzd] bank — уповноважений банк

safety [’seɪftɪ] — безпека, цілість


QUESTIONS

1. When was Hryvnia introduced?

2. What currency did it replace? 3 How were old coupons changed?

4. What bills are there? .

5. Are there any coins?

6. Where can Hryvnia be freely converted to hard currency?

7. Why was the new design of 2, 5, 10 and 20 Hryvnia bills released?

Гривня — офіційна грошова одиниця України

Гривня була введена 2 вересня 1996 року, незабаром після святкування Дня Незалежності України. Вона замінила старий ”купон” (або карбованець), що був тимчасовою банкнотою в Україні в період її виходу з карбованцевої зони. Старі купони з 15 вересня обмінювали за фіксованим курсом 100 000 купонів за одну гривню, і нині гривня — єдиний законний платіжний засіб в Україні.

Ми маємо банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень. Є також монети — ”копійки” вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок (1 копійка дорівнює 1/100 гривні) і одна гривня.

Банкноти вартістю 1, 2, 5, 10 і 20 гривень, які позначені 1992 роком, були розроблені й надруковані в Канаді. Банкноти вартістю одна гривня (варіативний дизайн), 50, 100, 200 і 500 гривень були розроблені й надруковані вже в Україні 1994 року.

Гривня може легко конвертуватися у тверду валюту в будь-якому уповноваженому банку або пункті обміну. За останній час вона виявилася стабільною і надійною валютою.

Банкнота гривні має кілька рівнів захисту. Крім того, банкноти вартістю 50, 100, 200 і 500 гривень і частково одна гривня (варіативний дизайн) мають додаткові рівні захисту для забезпечення їхньої надійності.

Щороку Національний банк України випускає банкноти нового дизайну вартістю 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень з підвищеним захистом від підробки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити