Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE NATIONAL SYMBOLS - Національна символіка

The Constitution states that the national symbols of Ukraine shall be the National Flag, the National Emblem and the National Anthem.

The Ukrainian flag consists of two horizontal stripes of equal width. The top is blue, the bottom is yellow. Blue and yellow, the colours of the sky, mountains, streams, and golden fields had symbolized Kyivan Rus’ long before the introduction of Christianity. With the acceptance of Christianity, blue and gold were incorporated into church symbolism. After the Mongol-Tatar invasion in the 1200s, the-use of blue and gold was interrupted to be revived again in church ornaments and city crests some time later. The emblem of the city of Myrhorod, for example, was a gold trident over a blue background. Another city, Pryluky, used the head of an ox in gold over a blue background as its insignia. And in Lubny the city emblem pictured a hand holding a golden mace over a blue background. The banners of the Cossacks (XVII century) were blue with gold stars, a gold cross or with pictures of saints rendered in gold.

The National Emblem is a trident. The first image of a trident appeared in the IX century A.D. When Ihor, Prince of Kyivan Rus’ from 912 to.945, sent ambassadors to sign a treaty with the Byzantine emperor, they sealed the document with a trident. As the official emblem of the Kyivan princes, the trident was stamped on coins and seals; it was depicted on porcelain and in frescos. It is thought that the tridentrepresented -the division of the world into three spheres: the earthly, the celestial and the spiritual — as well as the union of the three natural elements: air, water and earth. The trident was endorsed as the National Emblem of Ukraine, and the blue and yellow flag — as the National Flag of Ukraine — by the Verkhovna Rada in 1992.

The lyrics to the anthem of Ukraine were written by Pavlo Chubynsky — a scientist and poet — in 1862. The music was composed by M. Verbytsky.


VOCABULARY

National Emblem [’næʃənl ’embləm] — Державний Герб

national anthem [’ænθəm] — Державний Гімн

to incorporate [ɪn’kɔ:p(ə)reɪt] — включати до складу

invasion [ɪn’veɪʒ(ə)n] — вторгнення, навала, напад

to revive [rɪ’vaiv] — відроджувати

crest [krest] — герб (на прапорах)

trident [’traɪdənt] — тризуб(ець)

insignia [ɪn’sɪgnɪə] — емблема

mace [meɪs] — жезл

to render [’rendə] — відтворювати, зображувати

A. D. [eɪ di:] Anno Domini [’ænou’dɔmɪnaɪ] — нової ери

ambassador [æmbæsədə] — посол; посланник

to seal [si:l] — скріплювати печаткою; печатка

to stamp [stæmp] — карбувати

to represent [,reprɪ’zent] — відображати; символізувати

celestial [sɪ’lestjəl] — небесний

to endorse [ɪn’dɔ:s] — схвалювати


QUESTIONS

1. What are the national symbols of Ukraine?

2. Describe the National Flag.

3. Where were the blue and golden colours incorporated?

4. What emblems of the cities do you know?

5. What is the National Emblem?

6. Why was trident chosen to be the emblem?

7. When were the Emblem and the Flag of Ukraine endorsed?

8. Who wrote the lyrics and music to the Anthem of Ukraine?

Національна символіка

Відповідно до Конституції, національними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Український прапор складається з двох горизонтальних смуг рівної ширини. Верхня смуга — блакитного кольору, нижня — жовтого. Блакитний і жовтий — кольори неба, гір, річок, струмків і золотих ланів — були символом Київської Русі задовго до введення християнства. Із прийняттям християнства блакитний і золотий кольори були включені до церковної символіки. Після монголо-татарської навали, у 1200-х роках, ці кольори припинили використовувати, але згодом їх знову відновили у церковних орнаментах і на гербах міст. Гербом міста Миргород, наприклад, був золотий тризуб на блакитному тлі. Інше місто, Прилуки, використовувало золоту голову бика на блакитному тлі як свою емблему. А в Лубнах на міському гербі на блакитному тлі була зображена рука, що тримає золотий жезл. Стяги в козаків (XVII століття) були блакитні із золотими зірками, золотим хрестом або із зображеннями святих, виконаними золотом.

Державним гербом є тризуб. Перше зображення тризуба з’явилося в IX столітті н. е. Коли Ігор, який княжив у Київській Русі з 912 до 945 року н. е., надіслав послів для підписання договору з візантійським імператором, вони скріпили документ печаткою з тризубом. Як офіційний герб київських князів тризуб карбували на монетах і печатках; його зображували на порцеляні й на фресках. Вважається, що тризуб уособлював розподіл світу на три сфери: земну, небесну й духовну, а також єднання трьох природних елементів: повітря, води та землі. Тризуб як державний герб України, а жовто-блакитний прапор як державний прапор України були схвалені Верховною Радою 1992 року.

Текст гімну України був написаний Павлом Чубинським — ученим і поетом — 1862 року. Музику написав Михайло Михайлович Вербнцький.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити