Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukraine
THE ENVIRONMENTAL SITUATION - Екологічна ситуація

The high level of industrial and agricultural concentration and ecologically unjustified economic activities of the managerial structures of the former USSR are responsible for a rather complicated ecological situation that has taken shape in Ukraine. The most unfavourable is the Donetsk-Trans-Dnipro region where a lot of mining, metallurgical and chemical enterprises are operating.

As a result of the Chornobyl nuclear power plant disaster of 1986, the environmental situation has become much worse. Apropos of this Ukraine appealed to the UNO requesting help to overcome the disaster aftermath.

The Environmental Protection Law well in compliance with international standards in this field has been in force since 1991. Environmental safeguards of conservation bodies have become morestringent. Ecological monitoring has covered Ukraine’s whole area

and the Extraordinary Governmental Commission on the Problems of the Dnipro and Upgrading the Quality of Drinking Water has been set up. Ukraine has actively joined international cooperation in the field of environmental protection. Agreements have been signed with conservation bodies of the USA, Poland, Czechia, Slovakia, Germany and Latvia. The Ukrainian delegation took part in the UNO Conference on the Problems of Environment in Rio de Janeiro.

Ukraine enters a new phase of its history with intentions to create a democratically minded, law-based, independent society. Ukraine is looking for its place in European House, in the civilized world going to its aim unswervingly.


VOCABULARY

mining [’maɪnɪŋ] — гірничий, рудний

disaster [dɪ’za:stə] — катастрофа

apropos [’æprəpəu] of smth. — з приводу, щодо, у зв’язку з ч. - н.

to appeal [ə’pi:l] — звертатися

to overcome [,əuvə’kʌm] — перебороти; подолати

aftermath [’a:ftəmæθ] — наслідки

in compliance [kəm’plаɪəns] with — відповідно до

conservation [,konsə(:)’veɪʃ(ə)n] bodies — природоохоронні органи

stringent [’strindʒənt] — суворий, обов’язковий

unswervingly [ʌn’swə:vɪŋlɪ] — неухильно; непохитно


QUESTIONS

1. What are the reasons for rather complicated ecological situation that has taken shape in Ukraine?

2. What do you know about Chornobyl nuclear power plant disaster?

3. What countries have agreements with conservation bodies been signed with ?

4. What measures in your opinion should be undertaken to overcome ecological situation that has taken shape in Ukraine?

5. What is the ecological situation in your city?

Екологічна ситуація

Високий рівень концентрації промислових і сільськогосподарських підприємств та екологічно невиправдана економічна діяльність управлінських структур колишнього СРСР є причиною досить складної екологічної ситуації, що склалася в Україні. Найбільш несприятливим є Донецько-Придніпровський регіон, де діє багато рудних, металургійних і хімічних підприємств.

Унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС 1986 року екологічна ситуація набагато погіршилася. Через це Україна звернулася до ООН по допомогу в подоланні наслідків катастрофа.

Із 1991 року діє закон про захист навколишнього середовища, відповідно до міжнародних стандартів у цій галузі. Заходи щодо охорони навколишнього середовища природоохоронними органами стали суворішими. Екологічний контроль охопив усю територію України, було створено Надзвичайну урядову комісію з проблем Дніпра й поліпшення якості питної води. Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в галузі захисту навколишнього середовища. Були підписані угоди з природоохоронними органами США, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини і Латвії. Українська делегація брала участь у конференції ООН із проблем навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро.

Україна вступає в нову фазу своєї історії з наміром створити демократично мисляче, правове, незалежне суспільство. Україна шукає своє місце в Європейському Домі, у цивілізованому світовому співтоваристві, неухильно йдучи до своєї мети.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити