Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My city
KHARKIV: TRADITIONS AND DEVELOPMENT - Харків: традиції і розвиток

Kharkiv, having advanced in years but ever so young, occupies a place of its own in the brilliant multitude of the towns of independent Ukraine — that of the most active and efficient centre of craftsmanship, science, technology.

The city’s name has its origin in the name of the river Kharkiv, which was once deep and full flowing.

The town gradually turned from a military fort into a centre of handicrafts and market trade. Its being advantageously positioned at the cross-roads of trade routes connecting Moscow and St. Petersburg with Kiev, the Crimea and the Caucasus naturally provided for the town’s direct trade ties with the countries of Western Europe, the Near East and the Balkan peninsula.

Crowded multilingual seasonal fairs — Uspensky, Pokrovsky, Troitsky — could boast of their considerable trade turnover covering more than half the turnover of all the fairs in Ukraine.

In the second half of the XIX century Kharkiv was developing into a big industrial centre. The town was growing rapidly and expanded beyond the limits of the Old Town, its historical central part.

In the beginning of the XX century in Kharkiv there were over 150 plants and factories, innumerable commercial enterprises, joint-stock companies, credit institutions, etc.

The most known municipal bank of the pre-Revolution Russia was the City Public Merchants Bank of Kharkiv.

The first university in Eastern and Central Ukraine was the University of Kharkiv.

The Soviet Ukraine’s first capital resided in Kharkiv (1918—1934).

The galaxy of brilliant names of the world-famed men of arts and science — G. Skovoroda, I. Repin, O. Potebnya, I. Mechnikov, M. Ly-senko, M. Beketov, O. Beketov, M. Ostrogradsky, O. Lyapunov — is also part of Kharkiv’s glory.


VOCABULARY

origin [’ɔrɪebʒɪn] — походження

to turn [tə:n] — перетворюватися на щось

handicraft [’hændɪkra:ft] — ремесло

cross-road [’krɔsrəud] — перехрестя

to connect [kə’nekt] — з’єднувати, зв’язувати; сполучати

to provide [prə’vаɪd] — забезпечувати

trade ties [’treɪd’taɪz] — торгові зв’язки

fair [’fɛə] — ярмарок

to boast [bəust] — пишатися, гордитися

limit [limit] — межа

joint-stock [’dʒɔɪnt’stɔk] company [’kʌmp(ə)nɪ] — акціонерна

компанія

galaxy [’gæləksɪ] — плеяда


QUESTIONS

1. What place does Kharkiv occupy among the towns of Ukraine ?

2. What is the origin of the city’s name?

3. What are the advantages of Kharkiv’s position ?

4. What can you say about Kharkiv in the second half of the XIX century?

5. What is Kharkiv famous for?

Харків: традиції і розвиток

Серед великої кількості визначних міст незалежної України Харків, що налічує багато років, але залишається все таким же молодим, посідає своє власне місце — це дуже активний і ефективний робітничий, науковий і технічний центр.

Назва міста походить від назви річки Харків, колись могутньої і повноводної.

Маленьке місто поступово перетворилося з військової фортеці на центр ремесла і ринкової торгівлі. Той факт, що воно було вигідно розташоване на перетині торгових шляхів, що вели з Москви і Петербурга до Києва, Криму і на Кавказ, забезпечував йому безпосередні торгові зв’язки з країнами Західної Європи, Близького Сходу, Балканського півострова.

Багатолюдні різномовні сезонні ярмарки — Успенський, Покровський, Троїцький — могли похвалитися чималим торговим оборотом, що становив більше половини обороту всіх українських ярмарків.

У другій половині XIX ст. Харків перетворюється на великий промисловий центр. У цей час місто швидко розвивається, виходячи за рубежі Старого міста, його історичної центральної частини.

Харків початку XX ст. — це понад 150 заводів і фабрик, незліченна кількість комерційних підприємств, акціонерних товариств, кредитних установ тощо.

Найвідомішим муніципальним банком дореволюційної Росії був Харківський міський суспільний купецький банк.

Першим університетом Східної і Центральної України був Харківський університет.

Першою столицею УРСР (1917—1934) був Харків.

Плеяда блискучих імен митців і учених світового рівня: Григорій Сковорода, Ілля Рєпін, Олександр Потебня, Ілля-Мечников, Микола Лисенко, Микола Бекетов, Олексій Бекетов, Михайло Остроградський, Олександр Ляпунов — це теж Харків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити