Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My city
KHARKIV SCIENCE AND EDUCATION - Харків: Наука і освіта

The scientific potential of the city is represented by its research and design institutes and design offices. In Kharkiv there is the biggest regional centre of the Ukrainian Academy of Sciences. About 200 institutions of Kharkiv deal with science and research work.

Fundamental research scientific schools of Kharkiv are the leading ones in the country. Investigations of Kharkiv scientists in the field of solid-state physics, cryobiology and cryomedicine, radio-electronics, crystal synthesis, low temperature physics, genetics and selection are known all over the world.

A high intelligence level of the population is a necessary factor for the stable progress of society. Specialists in various fields of knowledge are trained in Kharkiv at 37 higher educational institutions including 10 academies, 14 universities and 13 institutes. Such institutions as Kharkiv State University, Ukrainian National Law Academy named after

Yaroslav Mudry, Engineering and Pedagogic Academy, Pharmaceutical Academy are widely known and respected. There is also a growing number of non-state educational institutions.

The city has 235 secondary educational establishments.

The students of both high and higher schools are an excellent highly qualified reserve for business enterprises and institutions, they are the future of our state.


VOCABULARY

to be represented [,reprɪ’zentɪd] — бути представленим

to deal [di:l] with — мати справу, займатися (чимсь)

investigation [ɪn,vestɪ’geɪʃ(ə)n] — (наукове) дослідження; вивчення

solid-state physics [’sɔlɪd’steɪt ’fizɪks] — фізика твердих тіл

to train [treɪn] — навчати

Law [lɔ:] Academy — Юридична Академія

to respect [rɪ’spekt] — шанувати

educational [,edju(:)’keɪʃənl] institution [,ɪnstɪ’tju:ʃ(ə)n] — навчальний заклад


QUESTIONS

1. How is the scientific potential of the city represented?

2. How many institutions of Kharkiv deal with science and research work?

3. What can you say about fundamental research scientific schools of Kharkiv?

4. What investigations of Kharkiv scientists are known all over the world?

5. How many educational institutions are there in the city?

Наука і освіта

Науковий потенціал міста представлений науково-дослідними, проектними інститутами і проектно-конструкторськими бюро. В Харкові знаходиться найбільший регіональний центр Академії наук України. Близько 200 установ ведуть науково-дослідну роботу.

Харківські наукові школи фундаментальних досліджень посідають провідні позиції в країні. Дослідження харківських учених в галузях фізики твердих тіл, кріобіологїї і кріомедицини, радіоелектроніки, синтезу кристалів, фізики низьких температур, генетики і селекції відомі в усьому світі.

Необхідний чинник стабільного розвитку суспільства — високий інтелектуальний рівень населення. Підготовку фахівців з різних галузей знань у Харкові здійснюють 37 вищих навчальних закладів, серед яких — 10 академій, 14 університетів і 13 інститутів. Широко відомі і мають авторитет такі навчальні заклади, як Харківський національний університет. Українська національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Інженерно-педагогічна академія. Фармацевтична академія тощо. Збільшується кількість недержавних навчальних закладів.

У місті працюють 235 середніх навчальних закладів.

Вихованці середніх і вищих шкіл міста — відмінний висококваліфікований резерв для підприємств і установ. Вони — майбутнє нашої держави.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити