Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My city
PLACES TO SEE IN KHARKIV: THE GOSPROM - Визначні пам’ятки Харкова: Держпром

There exist buildings that create the impression about the whole city. The House of State Industry (the Gosprom) became the face of the Soviet Kharkiv. It was the first high-altitude ferroconcretebuilding

in the country. The building was erected in 1925—1928s, being an embodiment of the first steps of our building engineering. It marked the beginning of formation of the new architectonic shape of city.

Having become the capital of the Ukraine since 1918 till 1934 Kharkiv became its coordination-centre, the leadership residence. It was then when it became necessary to organise the new public centre of Kharkiv: large areas for accommodation of technology personnel, design organisations, design bureau were necessary.

Under the initiative of Felix Dzerzhinsky a project of the square and the adjacent new residential area was developed. In 1924 it was decided to” start construction of an administrative building.

The place for the new public centre v/as chosen in the Highland part of Kharkiv, in one of its outskirts — on the former University’s lands. The further development of city was planned in this very direction.

Under the project of an architect V. Trotsenko, the ground for lay-out of the centre was a round square, on which contour the office buildings and radial streets of living houses blocks, departing from it were placed.

In May 1925, all-Union competition for the best project of the building of the House of State Industry was announced. In the Gosprom it was supposed to place boards, trusts, banks, central technical library with reading hall and book keeping facilities, two conference halls, restaurant, hotel of 50 rooms, automatic telephone station, post office and telegraph, in the cellars — subsidiary premises, various workshops, boiler-room, ventilation-installation, coal warehouse.

The project of Leningrad architects S. S. Serafimov, M. D. Delferg and S. M. Kravets, carried out in the forms of constructivism, was unanimously recognised, to be the best. The architects presented the project of a large structure, which included 9 cases of different heights (from 6 to 13 floors), located radially and grouped in three blocks, each having its own center. In the art solution of the fronts and interiors of the Gosprom moulding, painting, sculpture is absent.

The project of Leningrad architects was accepted to construction.

In autumn of 1925, on the site, allocated for the giant house, preparatory works started. The erection of an outstanding structure was headed by a famous engineer and builder P. P. Rottert.

The first turn of the building was put into operation in 1927. The construction of the Gosprom was completed in 1928.

The House of State Industry became the first building erected on Dzerzhinsky Square (nowadays — Freedom Square).

Nowadays there are more than 300 institutions in the Gosprom, among them are the Region Council of the people’s deputies, administration of the Representative of the President of Ukraine, its departments, coordinating activity of national economy of Kharkiv region, design organizations, trusts, television studio, etc.


VOCABULARY

to create [kri(:)’eɪt] — створювати; викликати (почуття)

ferroconcrete [,ferəu’kɔŋkri:t] — залізобетон

to erect [ɪ’rekt] — споруджувати

outskirts [’autskə:ts] — околиця, передмістя

unanimously [ju(:)’nænɪməslɪ] — одностайно; одноголосно

to allocate [’æləukeɪt] — призначати; розміщати; відводити (якусь частину)


QUESTIONS

1. What building became the face of Kharkiv?

2. When was the Gosprom erected?

3. Why was the Gosprom neccessary?

4. Whose initiative was a project of the square and the adjacent new residential area developed under?

5. What place was chosen for the House of State Industry?

6. Who were the architects whose project of the building of the House of State Industry was unanimously recognized to be the best?

7. When was the construction completed?

8. How many institutions are there in the Gosprom nowadays?

Визначні пам’ятки Харкова: Держпром

Є будинки, що створюють у цілому образ усього міста. Обличчям радянського Харкова став Будинок державної промисловості — Держпром. Цс був перший висотний залізобетонний будинок у країні. Зведений у 1925—1928 роках, Держпром був уособленням перших упевнених кроків нашої будівельної техніки, знаменував початок формування нового архітектурного образу міста.

Ставши столицею України з 1918 до 1934 року, Харків перетворився на її координаційний центр, урядову резиденцію. Тоді і виникла необхідність організації нового громадського центру Харкова: потрібні були великі площі для розміщення науково-технічного персоналу, проектних організацій, конструкторських бюро.

З ініціативи Фелікса Дзержинського був розроблений проект площі і житлового району поблизу неї. 1924 року було прийнято рішення про будівництво адміністративного будинку.

Місце для нового громадського центру вибрали в нагірній частині Харкова, на одній з околиць міста — на колишніх університетських землях. Саме в цьому напрямку планувався подальший розвиток міста.

За проектом архітектора В. Троценка основою планування центру стали кругла площа, по контуру якої розташувалися адміністративні будинки, і радіальні вулиці житлового масиву, що відходять від неї.

У травні 1925 року був оголошений всесоюзний конкурс на кращий проект Будинку державної промисловості. У Держпромі передбачалося розмістити керівництво, трести, банки, центральну технічну бібліотеку з читальним залом і книгосховищем, два зали для засідань, ресторан, гуртожиток-готель на 50 номерів, автоматичну телефонну станцію, поштову контору і телеграф, у підвалах — підсобні приміщення, різноманітні майстерні, котельню, вентиляційні установки, вугільний склад.

Кращим одноголосно був визнаний проект ленінградських архітекторів С. С. Серафимова, М. Дельфсрга і С. М. Кравця, виконаний у стилі конструктивізму. Вони подали проект великої споруди, що складається з дев’яти різно-висотних (від 6 до 13 поверхів), радіально розташованих корпусів, згрупованих у три блоки. Кожний має свій центр. У художньому рішенні фасадів, інтер’єрів Держпрому відсутня ліпнина, живопис, скульптура.

Проект ленінградських архітекторів був прийнятий до будівництва.

Восени 1925 року на ділянці, відведеній для будинку-гіганта, почалися підготовчі роботи. Зведення видатної споруди очолив відомий інженер-будівельник П. П. Роттерт.

Першу чергу будинку здали в експлуатацію 1927 року. Будівництво Держпрому було завершено в 1928 році.

Будинок державної промисловості став першим будинком, зведеним на площі Дзержинського {нині — Свободи).

Нині в Держпромі розташовано понад 300 організацій. Тут знаходяться державні структури: обласна Рада народних депутатів, адміністрація представника Президента України, її керівництво, що координують діяльність народного господарства Харківщини, проектно-конструкторські організації, трести, телестудія і багато інших.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити