Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My city
KHARKIV EMBLEMS - Герби Харкова

During the whole history of our city there have existed four official emblems.

Historians suppose that in the early period of the history of the city (the middle of the XVII century) Kharkiv had a strained bow with a black arrow on a yellow background in its emblem. It corresponded to the period of the city’s history, when Kharkiv was a stronghold on the Southern border of the Russian state. Another colour scheme could be used in the supposed emblem — a yellow bow on a green shield.

On September 21, 1781, a new emblem was established (the emblem of the Kharkiv Province), which was a heraldic shield of a French form (quadrangular, with a sharpened bottom). On the green background of the shield there were drawn crossed the Horn of Plenty with fruit and flowers in it and the Caduceus, or the Mercury’s Wand — a golden wand girded by silvery snakes. The green colour in heraldry symbolizes hope, joy, and prosperity. The Horn of Plenty symbolizes natural resources of the area. The Caduceus is the constant attribute of a Greek god Mercury, who was considered to be the patron of travellers and tradesmen in the ancient times. The snakes, girding the Caduceus are the symbol of wisdom. So, the emblem symbolized both the abundance of the surrounding lands and the trade performed on the famous fair here. The author of the emblem was Prince M. Scherbatov.

A project of new emblem was compiled and confirmed on July 5, 1878. Since that time and till May 21, 1887, Kharkiv had the emblem with a black horse’s head with red eyes on the silver background and a golden star between two Byzantian coins. The horse’s head meant the stud farms, situated in the Province; the star — the University, the Byzantian coins — wealth and trade. The shield was crowned with the Emperor’s crown and surrounded with oak leaves, joined with the ribbon of the Order of St. Andrew. The author of the emblem was Baron B. Kene.

The emblem caused a storm of objections from the nobility, and on May 21, 1887, according to the petition of Kharkiv nobility, the old emblem was returned to the city, with the picture of the Caduceus and the Horn of Plenty, but provided that above the emblem was put the Emperor’s crown, and on its sides there were the adornments, i. e. a shield was crowned with the Emperor’s crown and surrounded with oak leaves, joined with the ribbon of the Order of St. Andrew. The colour scheme was a green shield with golden Horn of Plenty and golden Caduceus with silvery snakes. This emblem remained on

the building of the Autotransport Technical School and had been the emblem of the city till 1917.

Since 1917 till 1968 there was no emblem of the city. The new emblem of the city emerged on December 26, 1968. Its author was the artist E. Egorov. The colour scheme was of red, blue and white colours. On the top of the shield there was a white cog-wheel on red background, symbolizing the city’s industry, and on white background there was a golden ear with golden electron orbits around it. The white colour is the symbol of peace, and combination of red and blue colours — the Ukrainian Soviet Republic flag’s colours, the electron orbits symbolize that Kharkiv is the first city where the atom’s nucleus was split.

On September 14, 1995, a Session of Kharkiv City Council of the People’s deputies confirmed the emblem with the Horn of Plenty and the Caduceus on it to be the official city emblem for the third time during the last two hundred years as the most exactly reflecting the history of Kharkiv and apprehended by the city-dwellers as the symbol of their native city.


VOCABULARY

bow [bəu] — лук (зброя)

arrow [’ærəu] — стріла

stronghold [’strɔŋhəuld] — фортеця, опорний пункт

shield [ʃi:ld] — щит

Horn of Plenty [ hɔ:n əv ’plentɪ] — ріг достатку

wand [wɔnd] — жезл

to gird [gə:d] — оперізувати, оточувати

wisdom [’wɪzd(ə)m] — мудрість

to confirm [kən’fə:m] — ратифікувати, затверджувати

objection [əb’dʒekʃ(ə)n] — заперечення, протест

cog-wheel [’kɔgwi:l] — зубчасте колесо, шестірня


QUESTIONS

1. What was the Kharkiv emblem in the early period of the city’s history (in the middle of the XVII century)?

2. Why was this emblem chosen?

3. What emblem was established on September 21, 1781?

4. Who was the author of this emblem ?

5. When were all the gubernian and other emblems redesigned?

6. When did the new emblem of the city emerge?

7. What is the official city’s emblem now ?

Герби Харкова

Упродовж всієї своєї історії наше місто мало чотири герби.

Історики вважають, що в ранній період історії міста (середина XVII ст.) гербом Харкова був напнутий лук зі стрілою чорного кольору на жовтому тлі. Цей герб відповідав тому періоду історії міста, коли Харків був військово-опорним пунктом на південному кордоні Російської держави. У згаданому гербі могла використовуватися й інша кольорова гама — на зеленому шиті лук жовтого кольору.

Двадцять першого вересня 1781 року був затверджений новий герб (герб Харківської губернії), що являв собою геральдичний щит французької форми (чотирикутний, загострений донизу). На зеленому тлі щита зображені розташовані хрестоподібно ріг достатку з плодами і квітами, а також кадуцей, або жезл Меркурія,— золотий жезл, який обвивають змії сріблястого кольору. Зелений колір у геральдиці символізує надію, радість, статок. Ріг достатку — природні багатства краю. Кадуцей — незмінний атрибут бога Меркурія, який в епоху античності вважався покровителем торгівців і мандрівників. Змії, що обвивають кадуцей, — символ мудрості. Таким чином, герб символізував як достаток навколишніх земель, так і торгівлю, що проводилася тут на знаменитих ярмарках. Автором герба був князь М. Щербатов.

Проект нового герба був створений і затверджений 5 липня 1878 року. Із цього часу й до 21 травня 1887 року у Харкова був герб із зображенням чорної кінської голови з червоними очима на срібному тлі, а також золотої зірки між двома візантійськими монетами. Голова коня символізувала кінні заводи, розташовані в губернії; зірка — університет, візантійські монети — добробут і торгівлю. Щит був увінчаний імператорською короною й оповитий дубовим листям, перев’язаним стрічкою ордена Святого Андрія. Автором цього герба був барон Б. Кене.

Герб викликав бурю протестів з боку дворянства міста, і 21 травня 1887 року на прохання харківського дворянства місту було повернено старий герб із зображенням кадуцея і рогу достатку, але із доповненням: над цим гербом зображена була імператорська корона, а щит був увінчаний імператорською короною і оповитий дубовим листям, що було перев’язане стрічкою ордена Святого Андрія. Кольорова гама — зелений щит із золотим рогом достатку і золотим кадуцеєм зі сріблястими зміями. Цей герб зберігся на будинку Автотранспортного технікуму і залишався емблемою міста до 1917 року.

З 1917 до 1968 року місто не мало герба. Новий герб міста з’явився 26 грудня 1968 року. Його автор — художник Є. Єгоров. Кольорова гама — червоний, синій і білий кольори. У верхній частині щита на червоному тлі була зображена біла шестірня, що символізує промисловість міста, а на білому тлі — золотий колос із золотими орбітами електронів навколо нього. Білий колір — символ миру, поєднання червоного і синього — кольори прапора Української РСР, електронні орбіти нагадують, що Харків — місто, де вперше було розщеплене атомне ядро.

Сесією Харківської міської Ради народних депутатів 14 вересня 1995 року офіціальною емблемою міста втретє за останні два століття був затверджений герб із зображенням кадуцея і рогу достатку як такий, що найточніше відбиває історію Харкова і сприймається самими містянами як символ їхнього рідного міста.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити