Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Kyiv
KYIV - THE CAPITAL OF UKRAINE - Київ — столиця України

Kyiv, the capital of Ukraine, has the population of nearly three million inhabitants and covers over 43 km from east to west and 42 km from north to south.

According to the legend, Kyiv was founded by three brothers — Kyi, Shchek, and Khoryv, — and their sister Lybid. The city was named after Kyi, the eldest brother. The monument erected in their honor stands on the bank of the River Dnipro.

In the late 6th and early 7th centuries the first fortification appeared in the northern section of Old Kyiv Hill. While the court of the princes was located on the hills of Kyiv, the lower part of the city, known as Podil, developed into a busy trading district.

With the establishment of Kyivan Rus’ (the 9th century), Kyiv became its capital.

Prince Volodymyr the Great (980—1015) expanded the city. Kyivan Rus’ was at its zenith under the rule of Prince Yaroslav the Wise (1036—1054). Monasteries were established and developed into centres of education. Close to 400 churches were built, the most famous of which, Saint Sofia’s Cathedral (1037), has survived to this day. The first library was founded on the grounds of the Cathedral.

Today Kyiv is one of the greatest ancient European cities, rich with the monuments of art and architecture. It is a political, scientific, cultural, sports, and industrial centre of modern Ukraine.

Kyiv is a major industrial centre that includes companies specializing in electronics, engineering, aviation, food, and chemical production, etc. Kyiv’s economic development has been enriched by its advantageous location along the Dnipro River, which links Kyiv to the Black Sea.

The city has many hotels, cafes, and restaurants with Ukrainian, European, American, and Eastern cuisine to accommodate tourists and business persons. Stadiums, tennis courts, swimming pools, and gyms are also available for you. If you visit Kyiv in late May, you will witness a beautiful festival — ”The Days of Kyiv”.


VOCABULARY


fortification [,fɔ:tɪfɪ’keɪʃ(ə)n] — військ, фортифікація;

мн. фортифікаційні споруди

to expand [ɪks’pasnd] — розширяти

cathedral [kə’θi:dr(ə)l] — собор

to accommodate [ə’kɔmədeɪt] — робити послугу; давати притулок,

розміщати stadium [’steɪdjəm] — стадіон


QUESTIONS

1. What is the capital of Ukraine?

2. Who were the founders of Kyiv?

3. When did the first fortification appear?

4. When did Kyiv become the capital of Ukraine?

5. What do you know about Kyiv of modern times?

КИЇВ

Київ — столиця України

Київ, столишо України, населяє близько трьох мільйонів жителів. Він простягається більш ніж на 43 км зі сходу на захід і на 42 км з півночі на південь.

За легендою, Київ заснували три брати — Кий, Щек і Хорив — і їхня сестра Либідь. Місто було назване ім’ям старшого брата Кия. Пам’ятник, зведений на їхню честь, стоїть на березі ріки Дніпро.

Наприкінці VI і на початку VII століть з’явилася перша фортифікаційна споруда у північній частині старої київської гірки. У той час як княже подвір’я знаходилося в районі київських пагорбів, нижня частина міста, відома як Поділ, перетворилася на пожвавлений торговий район.

Після заснування Київської Русі (IX ст.) Київ став її столицею.

Князь Володимир Великий (980—1015) розширив межі міста. Київська Русь була у розквіті в період правління князя Ярослава Мудрого (1036—1054). Були створені монастирі, які перетворилися на центри освіти. Було побудовано близько 400 церков, найвідоміша з яких — Софійський собор (1037) — збереглася до наших днів. Перша бібліотека була створена на території собору.

Сьогодні Київ — одне з найдавніших європейських міст, що багаті на пам’ятки мистецтва й архітектури. Це політичний, науковий, культурний, спортивний і промисловий центр сучасної України.

Київ — великий промисловий центр, де знаходяться компанії, що спеціалізуються в галузях електроніки, машинобудування, авіації, харчової і хімічної продукції тощо. Економічному розвитку Києва сприяло його вигідне розташування вздовж ріки Дніпро, що з’єднує Київ із Чорним морем.

У місті багато готелів, кафе й ресторанів української, європейської, американської і східної кухні до послуг туристів і бізнесменів. У вашому розпорядженні стадіони, тенісні корти, плавальні басейни та спортивні зали. Якщо ви відвідаєте Київ наприкінці травня, ви станете учасником прекрасного фестивалю ”Дні Києва”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити