Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Kyiv
PLACES TO SEE IN KYIV: ST. SOPHIA’S CATHEDRAL - Визначні пам’ятки Києва: Софійський собор

It’s just a short walk to get to the Kyiv’s oldest surviving church, Saint Sophia’s Cathedral. Today the complex of buildings and churches that make up Saint Sophia’s is a museum. In addition to the Cathedral, exhibits include models of ancient Kyivan Rus’ towns.

Saint Sophia’s is the highlight of many visitors’ stay in Kyiv. This majestic 13-domed church was named after the Constantinople’s Saint Sofia’s Cathedral. Sofia in Greek means ”wisdom”. The Cathedral was built in 1037 by Prince Yaroslay the Wise (he’s buried inside) to commemorate the victory over the Pechenegs (Asian nomadic tribes) and to glorify Christianity. The church became aholy place of worship for ancient Kyivites, as well as a major cultural and political centre of Kyivan Rus’. Adjoining Yaroslav’s Palace, Saint Sophia’s was often used to receive foreign diplomats and negotiate treaties. The first library and school in Kyivan Rus’ were situated in the Cathedral. Sophia’s made a huge impression on the ordinary citizens of Kyiv in that era, with its rich frescoes and mosaics, many of which are still intact, almost a millennium later. Saint Sophia’s is a national treasure of Ukraine.

Behind the Cathedral on your right stands the four-storeyed, (76 metres/249 foot), azure and white, stone Bell Tower (1744—1752). The Ukrainian Baroque fourth storey and gilded cupola of the Tower, were added in 1852. On your left is the 18th century Refectory. It is now a museum and houses archaeological and architectural displays.


VOCABULARY

highlight [’haɪlaɪt] — ”окраса програми”; основний момент (факт)

to name after — називати на честь

to commemorate [kə’meməreɪt] — святкувати, відзначати, шанувати пам’ять

to glorify [’glɔ:rɪfaɪ] — прославляти, звеличувати

holy [’həulɪ] — священний, святий

intact [ɪn’tækt] — незайманий, непошкоджений, цілий

azure [’æʒə] — блакитний, лазуровий, голубий

bell tower [’bel,tauə] — дзвіниця

gilded [’gɪldɪd] — позолочений

refectory [rɪ’fekt(ə)rɪ] — трапезна

display [dɪs’pleɪ] — виставка


QUESTIONS

1. How can you get to St. Sophia’s Cathedral?

2. What is St. Sophia’s Cathedra! now?

3. Why is St. Sophia’s Cathedral the highlight of many visitors’ stay?

4. When was the Cathedral built?

5. Who was the Cathedral built by?

6. Why was the Cathedral built?

7. Why did the church become both the holy place and a major cultural and political centre of Kyivan Rus’?

8. What can you say about Bell Tower?

Визначні пам’ятки Києва: Софійський собор

Щоб дістатися до найстарішої зі збережених церков Києва, Софійського собору, йти треба недовго. Сьогодні комплекс будівель і церков, що складають Софійський собор, — це музей. На додаток до собору, виставки включають моделі давніх міст Київської Русі.

Софія — окраса програми перебування в Києві багатьох відвідувачів. Ця велична 13-купольна церква була названа на честь Софійського собору в Константинополі. Софія грецькою мовою означає ”мудрість”. Собор був побудований 1037 року князем Ярославом Мудрим (він похований усередині), щоб увічнити перемогу над печенігами (азіатськими кочовими племенами) і звеличити християнство. Церква стала священним місцем поклоніння давніх киян, а також головним культурним і політичним центром Київської Русі. Свята Софія, що прилягає до палацу Ярослава, часто використовувалася для прийому іноземних дипломатів та укладання угод. Перша бібліотека і школа в Київській Русі були розташовані в соборі. У той час Софія справляла величезне враження на простий київський люд своїми багатими фресками й мозаїками, багато з яких збереглося дотепер, майже через тисячоліття. Свята Софія — національний скарб України.

За собором праворуч від вас стоїть чотириповерхова (76 метрів / 249 футів) блакитно-біла кам’яна дзвіниця (1744—1752). Четвертий поверх у стилі українського бароко і позолочений купол вежі були споруджені 1852 року. Ліворуч від вас — трапезна.Тепер це музей, у якому розміщаються археологічні й архітектурні виставки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити