Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
LVIV - Львів

Lviv, the biggest city in Western Ukraine, was founded as a fort in the mid- 13th century by Prince Danylo Halytsky from Halychyna, a former principality of Kyivan Rus’. The first mention of Lviv in early chronicles is from 1256, although archaeological excavation in 1993 revealed that the first settlements appeared here in the 6th century.

Lviv quickly became the centre of trade and commerce of the region. The city’s favourable location on the crossroads of trade routes led to its rapid economic development.

Halychyna was taken over by Poland in the 14th century. Its nobility eventually adopted the Polish language and religion — Roman Catholicism — but the vast majority of people remained Ukrainian Orthodox and later joined the Greek Catholic Church which acknowledged the Pope’s spiritual supremacy, but kept the Orthodox ceremonies.

After the First Partition of Poland (1772) Halychyna became part of the Habsburg Austro-Hungarian Empire but remained dominated by Poles.

In 1784 the Lviv University was opened. Lectures were held in Latin, German, Polish, and Ukrainian.

In the second half of the nineteenth century construction, trade, transport and industry started to develop rapidly until the First World War began. Towards the end of the 19th century Lviv became the

centre of the Ukrainian national movement. Many prominent cultural and political leaders lived in Lviv, among them Ivan Franko and Mykhailo Hrushevsky; the city was a meeting place of Ukrainian, Polish and Jewish cultures.

With the collapse of the Habsburg Empire, at the end of Word War I, Lviv was proclaimed the capital of the independent Republic of West Ukraine. But the troops of Poland seized the city, and Lviv returned to Polish rule until the Red Army took control in September, 1939. Lviv was occupied by Germany from 1941 to 1944. Almost entire Jewish population wasmurdered in concentration camps in Lviv and elsewhere. In 1944 Lviv again went under Soviet rule.

Now Lviv is a major economic and cultural centre in the Western region of independent Ukrainian state. Despite tremendous difficulties, economic reforms, among them privatization of enterprises and land, proceed in Lviv more rapidly than in many other Ukrainian economic centres.


VOCABULARY

principality [,prɪnsɪ’pælɪtɪ] — князівство

to reveal [rɪ’vi:l] — показувати, виявляти

to take over [’teɪk,əuvə] — вступити у володіння

nobility [nəu’bɪlɪtɪ] — дворянство

Orthodox [’ɔ:θədɔks] — православний

to be remained [rɪ’meɪnt] dominated [’dɔmɪneɪtɪd] by smb. — бути (залишатися) під владою

to proclaim [pra’kleɪm] — проголошувати to murder [mə:də] — убивати


QUESTIONS

1. When was Lviv founded?

2. When was Lviv mentioned first?

3. What led to its rapid economic development?

4. When was Halychyna taken over by Poland?

5. What was the population of Lviv in the 17th century?

6. When was the Lviv University opened? ;

7. What prominent cultural and political leaders lived in Lviv?

8. When was Lviv proclaimed the capital of the independent Republic of Western Ukraine?

9. Why do you like your native city Lviv?

Львів

Львів, найбільше місто в Західній Україні, був заснований як форт у середині XIII ст. князем Данилом Галицьким із Галичини, колишнього князівства Київської Русі. Перша згадка про Львів у ранніх хроніках належить до 1256 p., хоч археологічні розкопки 1993 р. показали, що перші поселення з’явилися тут у VI ст.

Львів швидко став центром торгівлі й комерції регіону. Розташування міста на перетині торгових шляхів сприяло його швидкому економічному розвитку.

Польща заволоділа Галичиною в XIV ст. Знать Галичини, зрештою, прийняла польську мову й релігію — римський католицизм, — але переважна більшість людей залишилися православними українцями і пізніше приєдналися до греко-католицької церкви, яка визнавала духовне верховенство папи римського, але зберігала православні обряди.

Після першого поділу Польщі (1772) Галичина стала частиною Австро-Угорської імперії Габсбургів, проте залишалася під владою поляків.

1784 р. був відкритий Львівський університет. Лекції читалися латинською, німецькою, польською й українською мовами.

У другій половині XIX ст., до початку Першої світової війни, почали швидко розвиватися будівництво, торгівля, транспорт і промисловість. Наприкінці XIX ст. Львів став центром українського національного руху. Багато видатних культурних і політичних діячів жили у Львові, серед них Іван Франко і Михайло Гру-шевський, місто стало осередком української, польської та єврейської культур.

Після падіння імперії Габсбургів, наприкінці Першої світової війни, Львів був проголошений столицею незалежної республіки Західна Україна. Але польське військо захопило місто, і Львів перебував під польським пануванням доти, поки Червона армія не захопила владу у вересні 1939 р. Львів був окупований Німеччиною з 1941 до 1944 року. Майже все єврейське населення було вбито в концентраційних таборах у Львові й інших місцях. У 1944 р. Львів знов опинився під владою Рад.

Тепер Львів — головний економічний і культурний центр у західному регіоні незалежної Української держави. Попри величезні труднощі, економічні реформи (серед них приватизація підприємств і землі) проходять у Львові швидше, ніж у багатьох інших економічних центрах України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити