Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
POLTAVA - Полтава

My native city is Poltava. It is a regional centre, railway and autoroute junction located on the right bank of the Vorskla river, the left tributary of the Dnipro, 333 km from Kyiv. The population of Poltava is approximately 350 000 people.

Poltava is one of the most illustrious centres of Ukrainian national culture. Its precise date of founding is unknown. An ancient dwelling from the Paleolithic era was uncovered in Bila Hora, one of the city districts. Remains of the Scythian and ancient Slavic cultures have been uncovered beneath the Soborny Maidan.

A settlement known as Ltava was first described in the Hypatian Chronicle. The current name of the city was first mentioned in the 15th century. In the 16th—17th centuries Poltava belonged to the Pereyaslav Principality. In 1646 Poltava was captured by Ya.Vyshnevetsky. During the Liberation War of 1648 it was the base of the Poltava regiment. The Tartars raided the city several times,

the final raid occurred in 1695. In 1709 a tragic battle was fought near Poltava between the armies of the Ukrainian Hetman I. Mazepa and Sweden’s King Charles XII against the armies of the Russian Tsar Peter I. Russian Tsar inflicted a crushing defeat on Charles XII outside Poltava.

In 1802 the city became a provincial centre.

Today Poltava is largely a new city, having been reconstructed after World War II. The city is the focus of a fertile agricultural region and has a range of industries processing farm produce. Its textile and clothing industries include the largest cotton mill in Ukraine. There are also engineering works engaged in diesel-locomotive repair and machine-building. Poltava has teacher-training, medical, agricultural, and agricultural-engineering institutes, and several research establishments.


VOCABULARY

illustrious [ɪ’lʌstrɪəs] — відомий, славетний

dwelling [’dwelɪŋ] — поселення

to uncover [ʌn’kʌvə] — виявляти, розкривати

remains [rɪ’memz] — останки, тлін, руїни

chronicle [’krɔnɪkl] — літопис, хроніка

to raid [reɪd] — чинити набіг (напад, облаву)

to occur [ə’kə:] — відбуватися, траплятися

teacher-training [’ti:tʃə’treɪnɪŋ] — педагогічний


QUESTIONS

1. What is your native city?

2. Where is Poltava situated?

3. What is its population?

4. Is its precise date of founding known?

5. What was uncovered in Bila Hora and Soborny Maidan?

6. When was the current name of the city first mentioned?

7. When was Poltava captured by Ya. Vyshnevetsky?

8. When did the battle between the armies of the Ukrainian Hetman I. Mazepa and Sweden’s King Charles XII against the armies of the Russian Tsar Peter I occur?

9. What can you say about modern Poltava ?

10. Why do you love your native city?

Полтава

Моє рідне місто — Полтава. Це регіональний центр, залізничний та автотранспортний вузол, розташований на правому березі річки Ворскла, лівої притоки Дніпра, за 333 км від Києва. Населення Полтави становить близько 350 000 людей.

Полтава — один із найвідоміших центрів української національної культури. Точна дата заснування міста невідома. Давнє поселення епохи палеоліту було знайдено при розкопках Білої Гори, одного з міських районів. Сліди скіфської і старослов’янської культури були виявлені під Соборним майданом.

Поселення, відоме як Лтава, було вперше описано в Іпатіївському літописі. Сьогоднішня назва міста була вперше згадана в XV ст. У XVI—XVII ст. Полтава належала Переяславському князівству. 1646 р. Полтаву захопив Я. Вишневецький. Під час визвольної війни 1648 р. місто було базою Полтавського полку. Татари чинили набіги на місто кілька разів, останній набіг відбувся 1695 р. У 1709 р. біля Полтави відбувся трагічний бій війська українського гетьмана Івана Мазепи і шведського короля Карла XII з військом російського царя Петра І. Російський цар завдав нищівного удару по війську Карла XII під Полтавою.

1802 р. місто стало обласним центром.

Сьогоднішня Полтава — це значною мірою нове місто, відбудоване після Другої світової війни. Це місто є центром сільськогосподарського району. У Полтаві є також низка галузей промисловості, що виробляють сільськогосподарську продукцію. Текстильна і швейна промисловість представлені найбільшою бавовняною фабрикою в Україні. Тут є машинобудівні заводи і заводи, на яких ремонтують тепловози, а ще є педагогічний і медичний інститути, інститут сільськогосподарського машинобудування, кілька науково-дослідних інститутів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити