Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
SUMY - Суми

I was born in Sumy. It is my native city. It is situated on the banks of the Psel River and its tributaries Sumka and Strilky. Its population is 307 000 people.

Sumy was established in 1652 as a fortress and as a town in 1780. The population of the city suffered greatly from various invaders. In 1656—1658 one of the mightiest fortresses in Slobozhanshchyna was built here. In 1658 Sumy became the place of dislocation of the Slobidsky Cossack regiment, which distinguished itself in battles with the Turks in 1677-1678.

During the 18th and 19th centuries trade and industrial enterprises flourished here. When regimental rule was abolished, the Cossack regiment became a Hussars regiment. The abolition ofserfdom in 1861 helped to spur industrial development. Before the First World War there were nearly forty enterprises in the city.

Today in Sumy they produce machinery for the chemical industry, electron microscopes, pumps, fertilizers and other chemicals. Light industries include sugar refining and other food processing and the production of clothing and footwear. Teacher-training and cultural institutes also are located here.

Many distinguished individuals are connected with the city. The Ukrainian philosopher and poet of the 18th century H. Skovoroda visited Sumy many times. T. Shevchenko arrived to Sumy in 1859. The writers B. Hrinchenko and V. Korolenko, as well as the composer Peter Tchaikovsky visited Sumy on numerous occasions.

Among the places of interest which survived from the 18th century are the Transfiguration Cathedral (1776) and the Resurrection Church (1703).


VOCABULARY

tributary [’trɪbjut(ə)rɪ] — притока

to establish [ɪs’tæblɪʃ] — засновувати

invader [ɪn’veɪdə] — загарбник

to distinguish [dɪs’tɪŋgwɪʃ] oneself — відзначитися чимсь, стати відомим завдяки чомусь

to flourish [’flʌrɪʃ] — процвітати

to abolish [ə’bɔlɪʃ] — відміняти, скасовувати

serfdom [’sə:fdəm] — кріпосне право

fertilizer [’fə:tɪlaɪzə] — добриво

to survive [sə’vaɪv] — зберегтися


QUESTIONS

1.Where were you born ?

2. Where is Sumy situated?

3. What is its population ?

4. When was Sumy established?

5. What are modern Sumy’s industries?

6. What institutes are located here?

7. What facts from Sumy’s history do you know?

Суми

Я народився в Сумах. Це моє рідне місто. Воно розташоване на берегах річки Псел і її притоків Сумки і Стрілки. Його населення становить 307 000 людей.

Місто Суми було засновано 1652 р. як фортеця, а як місто — 1780 р. Населення міста дуже постраждало від різних загарбників. У 1656—1658 pp. тут була побудована одна із наймогутніших фортець на Слобожанщині. 1658 р. місто Суми стало місцем дислокації Слобідського козачого полку, який відзначився в битвах із турками в 1677—1678 pp.

У XVIII—XIX ст. тут процвітали промислові підприємства і торгівля. Після того як полкове правління було скасоване, полк козаків став полком гусарів. Скасування кріпосного права 1861 р. сприяло розвиткові промисловості. Перед Першою світовою війною в місті було майже сорок підприємств.

Сьогодні в Сумах виробляється устаткування для хімічної промисловості, електронні мікроскопи, труби, добрива й інші хімічні речовини. Галузі легкої промисловості включають рафінування цукру й іншу обробку харчових продуктів, а також виробництво одягу та взуття. Тут також є педагогічний інститут та інститут культури.

Імена багатьох видатних людей пов’язані з містом. Український філософ і поет XVIII ст. Григорій Сковорода відвідував Суми багато разів. 1859 р. до Сум приїздив Тарас Шевченко. Суми часто відвідували з різних приводів письменники Борис Грінченко і Володимир Короленко, а також композитор Петро Чайковський.

Серед визначних пам’яток, шо збереглися з XVIII ст., — Преображенський собор (1776) і Воскресенська церква (1703).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити