Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
CHERKASY - Черкаси

I fully agree with the proverb: East or West — home is best. My native city is Cherkasy and I love it very much. Cherkasy is a regional and district city situated on the Right Bank of the Dnipro in the area of the Kremenchug reservoir. The population of Cherkasy is over 300 000.

The city came into being in the 1280’s. The Lithuanian Prince Vitovt (1392—1430) built here a fortification. The town got the name of Cherkasy. In 1282 Prince of Kursk invited people from Northern Caucasus (Beshtau). Later they settled near the Dnipro and built the Cherkasy fortification. Even now one of the outskirts of the town is called Beshta and another Kazbet. The Cossacks who settled there were called the Cherkasy (after 1654 they were called ”Small Russia Cossacks”). The Cherkasy Regiment was dislocated in the town in 1648-1686.

After the Union of Lublin of 1569 the town came under the Polish rule. In 1793 the town as a part of the Right-Bank Ukraine was reunited with Russia.

In 1954 the town became the capital of Cherkasy region. The industries of the region include coal, food, machine-building, chemical and light branches.

The city boasts of two theatres, the Philharmonic Society, the Cherkasy Ukrainian Folk Choir, and the Museum of Local Lore with the branches of Ivan Le and I. S. Nechui-Levytskyi memorial museums.

The Cherkasy Region established in 1954 includes 20 districts, 16 towns and 795 villages. Its territory is 20,9 thousand square km.

VOCABULARY

fortification [,fɔ:tɪfɪ’keɪʃ(ə)n] — військ, фортифікація;

мн. фортифікаційні споруди

to settle [’setl] — оселитися, влаштуватися

Museum [mju(:)’zɪəm] of Local Lore [’ləuk(ə)l lɔ:] — краєзнавчий музей


QUESTIONS

1. Where is the city situated?

2. What is its population?

3. When and how was the city founded? What is its history?

4. What industries of the city are developed?

5. What does the city boast of?

6. When was the Cherkasy Region established and what does it include?

Черкаси

Я повністю згоден з прислів’ям: ”У гостях добре, а вдома краще”. Моє рідне місто — Черкаси, і я його дуже люблю. Черкаси — це обласний центр, розташований на правому березі Дніпра у зоні Кременчуцького басейну. Населення Черкас становить понад 300 000 людей.

Місто виникло у 80-х роках XIII ст. Литовський князь Вітовт (1392—1430) збудував тут укріплення. Місто дістало назву Черкаси. 1282 року князь Курська запросив людей з Північного Кавказу (Бештау). Пізніше вони оселилися біля Дніпра і побудували Черкаське укріплення. Навіть тепер одне з передмість має назву Бешта, а інше — Казбет. Козаків, які оселилися там, називали черкасами (з 1654 р. їх називали ”маленькі козаки Росії”). Полк Черкаси дислокувався в місті в 1648—1686 pp.

Після Люблінської унії 1569 р. місто перебувало під польським правлінням. 1793 р. місто як частина Правобережної України було возз’єднане з Росією.

1954 р. місто стало обласним центром Черкаської області. Галузі промисловості області включають вугільну, продовольчу, машинобудівну, хімічну та легку промисловості.

Місто пишається двома театрами, філармонією, Черкаським українським народним хором та краєзнавчим музеєм і меморіальними музеями Івана Ле та І. С. Нечуя-Левицького.

Черкаська область утворилася 1954 р. і включає 20 районів, 16 міст та 795 селищ. Її територія становить 20 900 кв. км.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити