Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
CHERNIVTSI - Чернівці

The city of Chernivtsi is a region centre with population of 260 000 people.

The city was founded in the 12th century as a customs town crossed by the trade roads to the cities of the East and Europe.

The city is crossed by the shortest road between the ports of the Black and the Baltic Seas.

The region is divided into 11 administrative districts. It includes 11 towns, 8 settlements and 398 villages.

The region is rich in natural resources. The towns of Lopushne, Chornoguz, Sheremetiv are rich in oil-gas deposits.

The loam from the villages of Vyzhnytsia district is used for pottery production. The bowels of the Chernivtsi region are rich in mineral water.

Chernivtsi Machine-Building Plant makes great part of the Ukrainian production of oil equipment.

The agro-industrial complex of the region is the important part of the national economy production.

The basic kinds of agricultural products manufactured in the region are: cereals, sugar beet, potato and flax.

Favourable nature-climatic conditions, economic and scientific potential of the Chernivtsi region open the broad prospects for the international cooperation. The products of machine building, forestry, wood-working prevail in the export structure.

Trade relations are kept with the countries of CIS and Baltia, Europe, Asia and America.

Over 250 joint ventures with foreign investments from 30 countries of the world have been registered in the region.


VOCABULARY

customs [’kʌstəmz] — митниця

oil-gas deposit [dɪ’pɔzit] — родовище газу і нафти

loam [ləum] — масна глина; глина для цегли

pottery [’pɔtərɪ] — гончарні вироби, кераміка

bowel [’bauəl] — надра

cereals [’sɪərɪəls] — хлібні злаки; зернові

sugar beet [’ʃugə bi:t] — цукровий буряк

flax [flæks] — льон

to prevail [prɪ’veɪl] — переважати

joint venture [dʒɔɪnt ’ventʃə] — спільне підприємство

investment [ɪn’vestmənt] — інвестиція, капіталовкладення


QUESTIONS

1. When was the city of Chernivtsi founded?

2. Where is the city situated?

3. What is its population?

4. What does the Chernivtsi Region include?

5. What is the region of Chernivtsi rich in ?

6. What are the main industries of the Chernivtsi region ?

7. What are the prospects of international cooperation ?

Чернівці

Місто Чернівці — обласний центр з населенням 260 000 людей.

Чернівці були засновані у XII ст. Як місто-митниця, бо тут перетиналися торговельні шляхи до населених пунктів на Сході та до Європи.

Через місто проходить найкоротший шлях між портами Чорного та Балтійського морів.

Область поділяється на 11 адміністративних районів. Сюди входять 11 міст, 8 поселень та 398 селищ.

Область багата на природні копалини. Зокрема, в містах Лопушне, Чорногуз, Шереметів є значні родовища газу і нафти.

Масну глину з селищ Вижницького району використовують для виробництва гончарних виробів. Надра Чернівецької області багаті на мінеральні води.

Чернівецький завод машинобудування виробляє більшу частину українського нафтового устаткування.

Агроіндустріальний комплекс області є важливою частиною виробництва народного господарства.

До основних видів сільськогосподарської продукції, які виробляють в області, належать хлібні злаки, цукрові буряки, картопля та льон.

Сприятливі природно-кліматичні умови, економічний та науковий потенціал Чернівецької області відкривають широкі перспективи для міжнародного співробітництва. Вироби машинобудування, лісового господарства, деревообробної промисловостіпереважають в експорті.

Торгові відносини зберігаються із країнами СНД і Балтії, Європи, Азії та Америки.

В області було зареєстровано понад 250 спільних підприємств з іноземними інвестиціями із тридцяти країн світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити