Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
IVANO - FRANKIVSK - Івано-Франківськ

Ivano-Frankivsk is a regional city. The population of the city is over 250 000.

The city is known since 1611 when the Polish king Sigismund III entrusted the Polish noble Ivan Svoshovsky to found here a town. The town was named Stanislav after the Polish magnate Stanislav Pototsky (1752-1805), voivode of Halytsia.

The town was under the rule of Poland (1662—1772), Austria (1772-1918) and again Poland in 1919-1939.

In 1939 Stanislav was united with Ukraine as the regional town. In 1962 the town was renamed in honour of the famous Ukrainian poet (van Franko (1856-1916).

Ivano-Frankivsk is one of the industrial centres of Ukraine. The leading industries of the city include machine engineering and metal-working, oil and gas refinery, chemical, wood and wood-working, light and food.

Ivano-Frankivsk is a cultural and educational centre. The city boasts of three higher educational establishments, many research establishments of the Academy of Science of Ukraine, the Ukrainian Drama theatre, the Philharmonic Society, and the Transcarpathian Literary museum.

There are many monuments of architecture in Ivano-Frankivsk: the City Hall (1695), the Roman-Catholic Church (1703), Collegium (1742), and the Armenian Temple (1763).

The Ivano-Frankivsk Region includes 14 districts, 14 towns, 25 settlements and 754 villages.

VOCABULARY

to entrust [ɪn’trʌst] — доручати, довіряти; надавати

noble [’nəubl] — дворянин

machine engineering [mə’ʃi:n ,endʒɪ’nɪərɪŋ] — машинобудування

metal-working [’metl’wə:kɪŋ] — металообробка


QUESTIONS

1. Where is the city of Ivano-Frankivsk situated?

2. What is its population ?

3. When was the city founded?

4. What was the town named after?

5. What do you know about the history of Ivano-Frankivsk?

6. When was it renamed?

7. What are the leading industries of the city?

8. What does Ivano-Frankivsk boast of?

Івано-Франківськ

Місто Івано-Франківськ є обласним центром. Населення міста становить понад 250 000 людей.

Місто відоме з 1611 p., коли польський князь Сигізмунд III доручив польському дворянину Івану Свошовському заснувати тут місто. Місто було назване Станіславом на честь польського магната Станіслава Потоцького (1752—1805), галицького воєводи.

Місто перебувало під владою Польщі (1662—1772), Австрії (1772—1918) та знову Польщі в 1919—1939 pp.

1939 p. Станіслав возз’єднався з Україною як обласний центр. 1962 р. місто було переіменоване на честь відомого українського поета Івана Франка (1856—1916).

Івано-Франківськ — один із промислових центрів України. Провідними галузями промисловості міста є машинобудування та металообробка, нафтогазовий перегінний завод, хімічна, лісова та деревообробна, легка та харчова.

Івано-Франківськ — культурний та освітній центр. Місто пишається трьома вищими освітніми закладами, багатьма науково-дослідницькими закладами Академії наук України, театром української драми, філармонією та Закарпатським літературним музеєм.

В Івано-Франківську є також чимало пам’яток архітектури: будинок муніципалітету (1695), Римо-католицька церква (1703), Колегіум (1742) та Вірменський храм (1763).

Івано-Франківська область включає 14 районів, 14 міст, 25 поселень та 754 селищ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити