Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
SIMFEROPOL - Сімферополь

Simferopol is the capital of the Crimean Autonomous Republic, which include 15 districts, 16 towns, 55 settlements and 972 villages.

The population of the city is over 400 000.

The Tatar settlement of Ak Mechet (White Mosque) was established here in the 16th century. It became the residence of the Crimean Khan. After annexation of the Crimea by Russia this site was chosen for foundation of the central city of the Tauris Province. The city was called Simferopol — the city-Gatherer.

In 1784 the Taurian guberniya (province) was established, with its centre in Simferopol.

In 1850 there were 16 educational institutions in Simferopol; among them was the Provincial Crown Gymnasium for men.

Now Simferopol is the administrative, industrial, educational and cultural centre of the Crimean region. The food and light industries are the leading industries of the city. Simferopol has a wide range of engineering industries, including the production of modern consumer goods and machine tools.

The city boasts of Tauris University, the Medical Institute, the Agricultural Institute, the three theatres, the Philharmonic Society and the Museum of Arts.

Tauris University boasts of the name of Volodymyr I. Vernadskyi (1863—1945), the first Ukrainian Academician, an outstanding scientist who was its rector.

The Museum of arts was established in 1920. The museum is famous of the masterpieces of M. Levytskyi, V. Tropinin, O. Venetsianov, I. Aivazovskyi, I. Repin, T. Yablonska.

The Crimean Russian Drama theatre was established in 1921. The famous actors M. Tsariov (1903—1987) and Faina Ranievskaya (1896—1984) worked in the theatre.

The Crimean Ukrainian Theatre of Drama and Musical comedy was established in 1956. The theatre boasts of the names of the noted Ukrainian actors M. I. Andrusenko, V. Boiko, M. Bondarevskyi, I. Burmenko.

The architectural image of the city is represented by the style of classicism. In 1820 Pushkin visited Simferopol. The monument to the great poet was erected in 1967 by sculptor O. Kovaliov.


VOCABULARY

consumer goods [kən’sju:mə gu:dz] — товари широкого вжитку, споживчі товари

machine tool [mə’ʃi:n tu:l] — верстат

masterpiece [’ma:stəpi:s] — шедевр


QUESTIONS

1. What is the history of Simferopol?

2. What is the city’s population ?

3. How is the name Simferopol explained?

4. Why do we call the city the industrial, educational and culmral centre of the Crimean region?

Сімферополь

Сімферополь — столиця Автономної Республіки Крим, яка включає 15 районів, 16 міст, 55 поселень і 972 селища.

Населення міста становить понад 400 000 людей.

На цьому місці у XVI ст. було засновано татарське поселення Ак Мечеть (Біла Мечеть). Воно стало місцем проживання кримського хана. Після приєднання Криму до Росії це місце було обране для заснування центрального міста Таврійської губернії. Місто було названо Сімферополь — місто-збирач.

1784 р. була створена Таврійська губернія з центром у Сімферополі.

1850 р. в Сімферополі було 16 освітніх установ; серед них Губернська королівська гімназія для чоловіків.

Нині Сімферополь — адміністративний, індустріальний, освітній і культур-

ний центр Кримської області. Харчова та легка галузі промисловості — провідні галузі промисловості міста. Сімферополь має широкий діапазон машинобудівних галузей промисловості, включаючи виробництво товарів народного споживання і верстатів.

Місто пишається Таврійським університетом, медичним інститутом, сільськогосподарським інститутом, трьома театрами, філармонією і музеєм мистецтв.

Таврійський університет з честю носить ім’я Володимира Вернадського (1863—1945), першого українського академіка, видатного вченого, який був його ректором.

Музей мистецтв було створено 1920 р. Музей відомий шедеврами М. Левиць-кого, В. Тропініна, О. Венеціанова, І. Айвазовського, І. Рєпіна, Т. Яблонської.

Кримський театр російської драми був заснований 1921 р. У театрі працювали відомі актори М. Царьов (1903—1987) і Фаїна Раневська (1896—1984).

Кримський театр української драми і музичної комедії був заснований 1956 р. Театр пишається іменами заслужених українських акторів М. І. Андрусенка, В. Бойка, М. Бондаревського, І. Бурменко.

Архітектура міста представлена стилем класицизму. 1820 р. Пушкін відвідав Сімферополь. Пам’ятник великому поету був споруджений 1967 р. скульптором О. Ковальовим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити