Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
TOURING HISTORIC CITIES AND VILLAGES. BAKHCHYSARAI - Подорож історичними містами і селами. Бахчисарай

This city is located 32 km from Simferopol. Its population exceeds 20 000.

The territory of the city was settled more than 4000 years ago. In the 15th century the capital of the Crimean Khanate was established here. The city was constructed by local builders, Ukrainian and Russiancaptives, as well as by builders from Iran, Italy and Turkey.

In 1628 the Ukrainian Hetman M. Doroshenko led a campaign against the Crimea and routed the army of Khan Kan-Ternir at Bakhchysarai. In 1648 a delegation headed by B. Khmelnytsky arrived in Bakhchysarai. Preparing for war against Poland, he concluded an alliance with the khan and obtained a detachment of Tatar cavalry. By the terms of this alliance, Hetman B. Khmelnytsky was forced to leave his son and several distinguished Cossacks as hostages in Bakhchysarai.

In 1675 the Cossacks, under the command of the Zaporozhyan chieftain I. Sirko, recaptured Bakhchysarai and liberated many captives.

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS

KHAN’S PALACE, 16th-18th centuries.

The palace complex includes the main building, Sokolyna tower, a garden with a harem building, the khan’s mosque (1740), a cemetery, rotonda, tombs, which are the most prevalent architectural monument in the Crimea. Since 1955 the Bakhchysarai Historical-Archaeological Museum has been housed in the palace buildings.

USPENSKY CAVE MONASTERY, 7th-19th centuries. The monastery complex includes the Uspensky church dating to the 8th century, which is hewn out of a cliff. It is located near the Chufut-Kale road.

FORTRESS OF ”CHUFUT-KALE” AND CAVE CITY, 10th— 18th centuries. It was built in the Crimean Mountains, 3,5 km from Bakhchysarai, on a precipice. The ”Dyurbe Dzhanike-Khanyn” tomb (1437), the eastern wall of the fortress (1396—1433), Karaim kenases (temples) (14th—18th centuries), and the cave city have been preserved.


VOCABULARY

to exceed [ɪk’si:d] — перевищувати; перевершувати;

перебільшувати

to establish [ɪs’tæblɪʃ] — створювати; засновувати

captive [’kæptɪv] — бранець, полонений

to lead [li:d] a campaign [kæm’peɪn] — очолити похід

to rout [raut] — розгромити вщент; примусити тікати

to conclude [kən’klu:d] an alliance [ə’laɪəns] — укласти союз

detachment [dɪ’tætʃment] — загін військ

by the terms [tə:mz] of this alliance — за умовами цього союзу

distinguished [dɪs’tɪŋgwɪʃt] — видатний, відомий

hostage [’hɔstɪdʒ] — заручник

chieftain [’tʃiftən] — отаман

mosque [mɔsk] — мечеть

cemetery [’semɪtrɪ] — цвинтар

tomb [tu:m] — могила з надгробком

most prevalent [’prevələnt] — найпоширеніший

to hew out [hju:] — вирубувати, висікати

cliff [klɪf] — круча, стрімка скеля

precipice [’presɪpɪs] — провалля, безодня


QUESTIONS

1. Where is Bakhchysarai situated?

2. What is the history of Bakhchysarai?

3. What is the city’s population ?

4. When was the territory of the city settled?

5. What sights does the city have?

Подорож історичними містами і селами. Бахчисарай

Місто розташоване за 32 кілометри від Сімферополя. Його населення перевищує 20 000 людей.

Територія міста була заселена понад 4000 років тому. В XV ст. тут була заснована столиця Кримського ханства. Місто будували місцеві будівники, українські і російські військовополонені, а також будівники з Ірану, Італії та Туреччини.

1628 р. український гетьман М. Дорошенко вів воєнні дії проти Криму і примусив армію хана Кан-Темира тікати до Бахчисарая. 1648 р. делегація, очолена Б. Хмельницьким, прибула в Бахчисарай. Готуючись до війни проти Польщі, він уклав договір з ханом і одержав загін татарської кавалерії. За умовами цього договору гетьман Б. Хмельницький був змушений залишити свого сина і кількох визначних козаків заручниками в Бахчисараї.

1675 р. козаки, під командуванням запорозького отамана І. Сірка, знову захопили Бахчисарай і звільнили багато військовополонених.

Історичні і архітектурні пам’ятки

ХАНСЬКИЙ ПАЛАЦ (XVI— XVIIІ ст.). Палацовий комплекс включає головну будівлю, Соколину башту, сад з будівлею гарему, ханську мечеть (1740), кладовище, ротонду, гробниці, які є найпоширенішими архітектурними пам’ятками в Криму. Починаючи з 1955 р. в палацових будівлях розмістився історико-археологічний музей Бахчисарая.

УСПЕНСЬКИЙ ПЕЧЕРНИЙ МОНАСТИР (VII-XIX ст.). Монастирський комплекс включає Успенську церкву, що датується VIII ст., яка вирубана в скелі. Вона розміщена біля дороги на Чуфут-Кале.

ФОРТЕЦЯ ”ЧУФУТ-КАЛЕ” І ПЕЧЕРНЕ МІСТО (X-XVIII ст ). Вона була побудована в Кримських горах за 3.5 кілометра від Бахчисарая над урвищем. Збережені могила ”Джанік-Ханин” (1437), східна стіна фортеці (1396—1433), храми Караїм Кенас (XIV і XVIII ст.) і печерне місто.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити