Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
VINNYTSIA - Вінниця

Vinnytsia is a regional city situated upon the Southern Bull River. The population of the city is o^er 400 000.

The city is first mentioned in 1363 as a Lithuanian fortress of Vennytsia. The name of the city comes from ’veno’ — a dowry. It is known from history that Podillia, where Vinnytsia is situated, was acquiredby Princes Koriatovych. The Transcarpathian Prince Fedir Koriatovych was the governor-general of Podillia.

After the Union of Liublin of 1569 Vinnytsia became a Polish town. In 1793 it was united with Russia.

Vinnytsia is an important industrial centre of the Right-Bank Ukraine. The leading industries include machine-engineering, wood working and producing of building materials.

The city is one of the cultural and educational centres. Vinnytsia boasts of the Teachers Training Institute and the Medical and Polytechnic Institute, the Ukrainian Drama Theatre, the Philharmonic Society and the House of Organ Music. The city boasts of the Literary Memorial Museum of M. M. Kotsiubynskyi and the museum-estate of M. Pyrohov.

The architectural image of Vinnytsia is represented by the wooden churches of Nicholas (1746) and Yurii (1726), by the complex of former monastery buildings of the 17th century, the memorial complex of Glory and the monument to M. I. Pyrohov.

The city is the capital of the Vinnytsia Region established on February 27, 1932. The region includes 26 districts, 17 towns, 29 settlements and 1456 villages.


VOCABULARY

to mention [’menʃ(ə)n] — згадувати (когось, щось); посилатися (на когось, на щось)

fortress [ fɔ:trɪs] — фортеця

dowry [’dau(ə)rɪ] — придане, посаг; хист, талант, дар

to acquire [ə’kwaɪə] — набувати, здобувати; одержувати; досягати; оволодівати

museum-estate [mju(:)’zɪəmɪs’teɪt] — музей-садиба


QUESTIONS

1. Where is Vinnytsia situated?

2. What is population of the city?

3. What do you know about the history of foundation of Vinnytsia ?

4. What museums does Vinnytsia boast of?

Вінниця

Вінниця — це обласний центр, розташований на річці Південний Буг. Населення міста становить понад 400 000 людей.

Місто вперше згадується 1363 р. як литовська фортеця Венниція. Назва міста походить від ”veno” — дар. Із історії відомо, що Поділля, де розташована Вінниця, придбане князями Корятовичами. Закарпатський князь Федір Корятович був генерал-губернатором Поділля.

Після Люблінської унії 1569 р. Вінниця стала польським містом. 1793 р. вона увійшла до складу Росії.

Вінниця — це важливий промисловий центр Правобережної України. Провідними галузями промисловості є машинобудівна, деревообробна і виробництво будівельних матеріалів.

Місто — це один з культурно-освітніх центрів. Вінниця пишається педагогічним, медичним та політехнічним інститутами, українським драматичним театром, філармонією і залом органної музики. Місто пишається літературним музеєм М. М. Коцюбинського і музеєм-садибою М. І. Пирогова.

Архітектурне обличчя Вінниці представлене дерев’яними церквами Миколаївською (1746) і Юріївською (1726), комплексом колишніх будівель монастиря XVII ст., меморіалом слави і пам’ятником М. І. Пирогову.

Місто стало обласним центром Вінницької області з 27 лютого 1932 року. Область включає 26 районів, 17 міст, 29 поселень і 1456 сіл.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити