Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
THE EXTERNAL AFFAIRS OF GREAT BRITAIN - Зовнішня політика Великої Британії

Great Britain is one of the biggest and highly developed countries in the world. Britain’s democratic system of government is long established and well tried, and has provided a remarkable political stability. Britain’s overseas relations including its membership in the European Economic Community and its links with Commonwealth countries, enable it to realize international cooperation.

Great Britain has diplomatic relations with 166 countries, bears (he responsibility for 14 independent territories, provides assistance to over 120 developing countries and is a member of some international organizations. It is one of the five permanent members of the UNO Security Council. Great Britain is a member of the European Economic Community. The Community defines its aims as the harmonious development of economic activities. It has abolished internal tariffs, established common custom tariffs, and set a goal of the creation of an internal market in which free movement of goods, services, persons and capital would be ensured in accordance with the Treaty of Rome. By the middle of 1990 Britain had adopted more laws regulating the activity in the internal market than any other Community member. The Community now accounts for a fifth of world trade. Half Britain’s trade is with its eleven Community partners.

Great Britain takes an active part in the work of the Commonwealth, which is a voluntary association of 50 independent states. The English Queen is recognized as Head of the Commonwealth.

Great Britain promotes sustained economic and social progress in developing countries. Almost £65 million were spent on disaster relief, help for refugees and emergency humanitarian aid.

Britain’s defence policy is based on its membership in NATO, which is committed to defend the territories of all its states-members.


VOCABULARY

overseas relations [’əuvə’si:z rɪ’leɪʃ(ə)nz] — зовнішні зв’язки

the European [,juərə’pɪ(:)ən] Economic [,i:kə’nɔmik] Community [kə’mju:nɪtɪ] — Європейське Економічне Співтовариство

Commonwealth [’kɔmənwelθ] — Співдружність (націй)

to bear [bɛə] the responsibility [rɪs,pɔnsə’bɪlɪtɪ] — нести відповідальність

permanent member [’pə:mənənt ’membə] — постійний член

to abolish [ə’bɔlɪʃ] — відміняти, скасовувати

voluntary [’vɔlənt(ə)rɪ] — добровільний

to promote [prə’məut] — сприяти; підтримувати

sustained [səs’teɪnd] — тривалий, безперервний

disaster relief [dɪ’za:stə rɪ’li:f| — допомога при катастрофах

refugee [,refju(:)dʒi:] — біженець; емігрант

defence policy [dɪ’fens ’pɔlɪsɪ] — оборонна політика

membership [’membəʃɪp] — членство

to commit [kə mɪt] — узяти на себе зобов’язання


QUESTIONS

1. What can you say about Britain’s diplomatic status?

2. What is the role of Great Britain in the work of European Community ?

3. What is the European Community?

4. What is the Commonwealth ?

5. Who is the head of the Commonwealth ?

6. How does Britain promote sustained economic and social progress in developing countries?

Зовнішня політика Великої Британії

Велика Британія — одна з найбільших і високорозвинених країн світу. Британська демократична система правління, що давно сформована й добре перевірена, забезпечує надзвичайну політичну стабільність. Зовнішні зв’язки Британії, включаючи членство в Європейському Економічному Співтоваристві, її зв’язки з країнами Співдружності дають їй змогу здійснювати міжнародне співробітництво.

Велика Британія має дипломатичні відносини зі 166 країнами, несе відповідальність за 14 незалежних територій, забезпечує допомогу понад 120 країнам, які розвиваються, і є членом ряду міжнародних організацій. Вона є одним із п’яти постійних членівРади Безпеки ООН. Велика Британія — член Європейського Економічного Співтовариства. Співтовариство ставить собі за мету гармонійний розвиток економічної діяльності. Воно скасувало внутрішні тарифи, встановило єдині митні тарифи й поставило за мету створення внутрішнього ринку, на якому, відповідно до Римської угоди, буде забезпечено вільний оборот товарів, послуг, робочої сили. На середину 1990 р. Британія прийняла більше законів, що регулюють роботу внутрішнього ринку, ніж будь-який інший член Співтовариства. На Співтовариство зараз припадає п’ята частина світової торгівлі. Половина торгівлі Британії припадає на її 11 партнерів за Співтовариством.

Велика Британія бере активну участь у роботі Співдружності, яка є добровільним об’єднанням 50 незалежних держав. Англійська королева визнана главою Співдружності.

Велика Британія сприяє безперервному економічному й соціальному прогресу країн, що розвиваються. Майже 65 мільйонів фунтів стерлінгів було витрачено на допомогу при катастрофах, допомогу біженцям і термінову гуманітарну допомогу.

Оборонна політика Британії заснована на її членстві в НАТО, яке взяло на себе обов’язок захищати територію всіх своїх країн-членів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити