Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
THE SOVEREIGNTY OF THE UNION: NORTHERN IRELAND - Незалежність союзу: Північна Ірландія

The word ’Ulster’ is used to stand for the British province of Northern Ireland. Politics here is dominated by the historic animosity between the two communities there. The Catholic viewpoint is known as ’nationalist’ or ’republican’ (in support of the idea of a single Irish nation and its republican government); the Protestant viewpoint is known as ’unionist’ or ’loyalist’ (loyal to the union with Britain).

In the late 1960s a Catholic civil rights movement began. There was violent Protestant reaction and frequent fighting broke out. In 1969 British troops were sent in to keep order. At first they were welcomed, particularly among the Catholics. But troops, inevitably, often act without regard to democratic rights. In the tense atmosphere, the welcome disappeared. Extremist organisations from both communities began committing acts of terrorism, such as shootings and bombings. One of these groups, the Provisional IRA, then started a bombing campaign on the British mainland.

There have been many efforts to find a solution to ’the troubles’ (as they are known in Ireland). There has been some progress. In 1972 the British government decided to rule directly from London. Most of the previous political abuses have disappeared, and Catholics now have almost the same political rights as Protestants. In addition, the British and Irish governments have developed good relations and new initiatives are presented jointly. However, the troubles are not over.

Among both communities in Ulster there is now a general disgust at the activities of extremists and a strong desire for peace. In 1994 all extremist groups ceased their terrorist activities and agreed to take part in negotiations to reach a settlement.


VOCABULARY

animosity [,ænɪ’mɔsɪtɪ] — ворожість; ворожнеча; злоба

violent [’vaiələnt] — різкий, гострий

troops [tru:ps] — війська

tense [tens] — напружений

abuse [ə’bju:s] — зловживання

jointly [’dʒɔɪntlɪ] — спільно; солідарно

disgust [dɪs’gʌst] — відраза, огида

to cease [si:s] — припиняти (щось); покласти край (чомусь)

settlement [’setlmənt] — урегулювання, улагодження


QUESTIONS

1. What is politics in ’Ulster’ dominated by?

2. What is the Catholic viewpoint?

3. What is the Protestant viewpoint?

4. When did Catholic civil rights movement begin ?

5. What solution was found to ’the troubles’?.

Незалежність союзу: Північна Ірландія

Слово ”Ольстер” використовується для позначення британської провінції Північної Ірландії. Над політикою тут домінує історична ворожість між двома громадами. Католицька точка зору відома як ”націоналістична”, або ”республіканська” (на підтримку ідеї єдиної ірландської нації і її республіканського уряду); протестантська точка зору відома як ”уніоністська”, або ”лояльна” (лояльна до об’єднання з Великою Британією).

Наприкінці 60-х років XX століття почався рух за католицькі громадські права. Протестанти відреагували дуже різко, і почалися часті сутички. 1969 р. для підтримки порядку сюди були прислані англійські війська. Спочатку їх прийняли дружелюбно, особливо католики. Але війська, неминуче, часто діють не дотримуючись демократичних прав. В напруженій атмосфері дружелюбність зникла. Екстремістські організації від обох общин почали здійснювати теракти, наприклад стріляли і встановлювали вибухові пристрої. Одна з цих груп, тимчасова Ірландська республіканська армія (ІРА), почала організовувати вибухи бомб на Британському острові.

Багато зусиль докладалося, щоб знайти рішення і припинити ”безпорядки” (як їх називають в Ірландії). Був деякий прогрес. 1972 р. англійський уряд вирішив застосувати пряме управління безпосередньо з Лондона. Більшість попередніх політичнихзловживань зникла, і католики нині мають майже ті самі політичні права, що і протестанти. Крім того, англійський та ірландський уряди побудували хороші відносини і нові ініціативи тепер подаються спільно. Проте безпорядки ще тривають.

Обидві громади в Ольстері нині з відразою ставляться до дій екстремістів і мають сильне бажання миру. 1994 р. всі екстремістські групи припинили свої терористичні дії і погодилися взяти участь у переговорах, щоб досягти урегулювання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити