Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
GREAT BRITAIN AND EASTERN EUROPE - Велика Британія і Східна Європа

In the relations between Great Britain and the countries of Eastern Europe two periods are to be taken into consideration.

In the post-war period the changed balance of the world forces had a discrepant effect on the British policy towards the former socialist countries of Europe. The chief aim of its foreign policy remained the same — that is safeguarding and reserving the capitalist order in Europe. All the British governments insisted on the preservation and strengthening of NATO and the British-American military alliance recognizing, at the same time, the necessity of the coexistence of the two systems. The policy the ruling circles were pursuing was called ”armed coexistence”.

Great Britain together with other capitalist states sought contacts with the socialist countries. In 1959 the first five-year British-Soviet trade agreement was signed. Besides, some agreements on cultural and scientific relations and exchange programmes in the field of technology and education were concluded. Later new agreements on scientific and technical exchange were signed.

There were periods of wider co-operation and periods of recession in relations but in the 1960—1970 the Soviet-British co-operation was developing quite successfully.

The proclamation of the Act of Ukraine’s Independence (August 24, 1991) has created an essentially new atmosphere in which international co-operation between Ukraine and the world community of nations, and a favourable investment climate for the Ukrainian national economy is developed.

Great Britain is among the countries of the EEC acting under a programme of co-operation with countries with transitional economies. It has placed large investment in Ukraine’s national economy. The investment will help overcome the ongoing crisis in Ukraine and restructure its economy. British investments, however, are not meant as a kind of aid. First and foremost, Great Britain as every investor expects some profit from every dollar invested. For example, the British oil and gas firm JKX has already invested over $40 million in Ukraine’s deposits and plans to continue investing in this profitable sector of the economy, so as to help raise gas extraction to 3 billion cu. m a year.

Judging by the latest developments in different fields of cooperation between the two countries the British-Ukrainian relations are expected to expand. The increasing number of new contracts witnesses to that.


VOCABULARY

discrepant [dɪs’krep(ə)nt] effect — суперечливий вплив

coexistence [’kəuɪg’zɪst(ə)ns] — співіснування

to pursue [pə’sju:] — дотримуватися (плану); продовжувати

to conclude [kən’klu:d] — укладати (угоду); завершувати

recession [rɪ’seʃ(ə)n] — спад, рецесія; занепад

essentially [ɪ’senʃ(ə)lɪ] — істотно, суттєво; по суті

transitional [træn’zɪʃənl, træn’sɪʒenl] — перехідний; проміжний

to overcome [,əuvə’kʌm] — перебороти, подолати, перемогти

ongoing [’ɔn,gəuɪŋ] — що продовжується

profitable [’prɔfɪtəbl] — вигідний, прибутковий; корисний; сприятливий

extraction [ɪks’trækʃ(ə)n] — видобуток (газу)

cu. = cubic [’kju:bɪk] — кубічний

to expand [ɪks’pænd] — розвиватися; поширюватися

to witness [’wɪtnɪs] — свідчити; бути доказом


QUESTIONS

1. Describe two periods in the relations between Great Britain and the countries of Eastern Europe ?

2. When was the first five-year British-Soviet trade agreement signed?

3. IVhat are the British-Ukrainian relations?

Велика Британія і Східна Європа

У відносинах між Великою Британією і країнами Східної Європи треба взяти до уваги два періоди.

У повоєнний період змінений баланс світових сил мав суперечливий вплив на британську політику стосовно колишніх соціалістичних країн Європи. Головна мета її зовнішньої політики залишилась такою ж — тобто охорона і збереження капіталістичного порядку в Європі. Всі британські уряди настійно наголошували на збереженні та посиленні НАТО і британсько-американського військового альянсу, визнаючи водночас необхідність співіснування двох систем. Політика, якої дотримувалися керівні кола, була названа ”озброєним співіснуванням”.

Велика Британія разом з іншими капіталістичними державами шукала контактів з соціалістичними країнами. 1959 р. була підписана перша британсько-радянська торгова угода на п’ять років. Крім того, були укладені деякі угоди про культурні і наукові відносини і програми обміну у галузях техніки і освіти. Пізніше були підписані нові угоди про науковий і технічний обмін.

Були періоди більш широкого співробітництва і періоди спаду у відносинах, але в 60—70-х pp. радянсько-британське співробітництво розвивалося цілком успішно.

Проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) створило суттєво нову атмосферу, в якій розвивається міжнародне співробітництво між Україною і державами світу, а також створюється сприятливий інвестиційний клімат для народного господарства України.

Велика Британія перебуває серед країн ЄЕС, які діють за програмою співробітництва з країнами з перехідними економіками. Вона зробила велику інвестицію в українське народне господарство, яка допоможе подолати тривалу кризу в Україні і реструктуризувати її економіку. Проте британські інвестиції не означають своєрідної допомоги. Перш за все Велика Британія, як і кожний інвестор, розраховує на певний дохід від кожного інвестованого долара. Наприклад, британська нафтогазова компанія JKX вже інвестувала понад 40 мільйонів доларів в українські родовища і планує продовжувати інвестування в цей прибутковий сектор економіки, щоб допомогти підвищити видобуток газу до трьох мільярдів кубічних метрів на рік.

Зважаючи на останні події в різних галузях співробітництва між двома країнами, можна очікувати подальшого розширення британсько-українських відносин. Кількість нових контрактів, яка збільшується, свідчить про це.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити