Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
THE PROBLEMS OF ENVIRONMENT IN GREAT BRITAIN - Проблеми навколишнього середовища у Великій Британії

At the end of the 1980s Britain became much more conscious of the fact of degradation of the environment. Two incidents in 1988 triggered a major shift in attitude to this question. One was the death of hundreds of seals in the North Sea as a result of a pollution-related virus. The other was a scandal concerning the intended dumping of a shipment of toxic waste in Britain. Suddenly the public was aware

that Britain was rapidly turning into a wasteland. All political parties suddenly began talking about the environment. In the elections of 1989 the Green Party attracted over 10 per cent of the national vote.

As a result, the’problems of environment required close governmental control and planning in order to protect and regulate all aspects of environment use. The excessive use of nitrates in Britain’s agriculture and the emission of carbon dioxide by industry and transport pose a dilemma for any government between environmental loss and economic gain. Recently an investigative team from the ”Sunday Times” showed that the level of river pollution is rising to dangerous levels, with 10 per cent of Britain’s rivers no longer able to support fish. Among the leading pollutants are major companies, which are seldom prosecuted. Penalties for pouring toxic waste into rivers are usually less than the profit such companies can make by ignoring the legislation, and less than the cost of finding safe means of toxic waste-disposal.

It’s the time to recognize that the polluting combustion of fuel causes acid rain and global heating (”the greenhouse effect”). In 1993 lhe government committed itself to a 30 per cent reduction in carbon dioxide emissions by 2005. But this project is very expensive.

The British are discovering that a cleaner environment costs a lot.

VOCABULARY

to become conscious [’kɔnʃəs] — усвідомлювати, відчувати incident [’ɪnsɪd(ə)nt] — випадок, подія

to trigger [’trɪgə] — пустити в хід, надати руху, починати,

викликати

shift [ʃift] — зміна, переміна; зрушення

altitude [’ætɪtju:d] — позиція, ставлення

seal [si:l] — тюлень

to dump [dʌmp] — скидати, звалювати сміття

wasteland [’weɪstlænd] — смітник

emission [ɪ’mɪʃ(ə)n] — викид

gain [geɪn] — прибуток

to prosecute [ prɔsɪkju:t] — порушувати судову справу проти когось

legislation [,ledʒɪs’leɪʃ(ə)n] — законодавство

combustion [kəm’bʌstʃ(ə)n] — згоряння

to commit [kə’mɪt] oneself — брати на себе зобов’язання, зв’язувати себе зобов’язаннями


QUESTIONS

1. When did the public become aware that Britain was rapidly turning into a wasteland?

2. What are the incidents that triggered a major shift in attitude to this question ?

3. Why did the Green Party attract over 10 per cent of the national vote ?

4. What are the main problems of environment protection in Great Britain ?

5. What are the leading pollutants in Great Britain ?

6. What steps do the government of Britain undertake to protect the environment?

Проблеми навколишнього середовища у Великій Британії

Наприкінці 80-х років XX ст. у Великій Британії дедалі більше відчувалося погіршення стану навколишнього середовища. Дві події 1988 р. призвели до того, що ставлення до цього питання дуже змінилося. Однією з подій була смерть сотень тюленів у Північному морі внаслідок вірусної інфекції, спричиненої забрудненням. Другою — скандал з приводу навмисного скидання в Британії вантажу токсичних відходів. Раптом громадськість усвідомила, що Британія швидко перетворюється на звалище. Усі політичні партії одночасно заговорили про навколишнє середовище. На виборах 1989 р. Партія зелених здобула понад 10 % усіх голосів.

Отже, проблеми навколишнього середовища, поставили уряд перед необхідністю суворого контролю і планування з мстою захисту й регулювання всіх аспектів його використання. Зловживання нітратами в сільському господарстві Британії та викидпромисловими підприємствами й транспортом вуглекислого газу ставлять будь-який уряд перед вибором між погіршенням навколишнього середовища й економічним прибутком. Нещодавно дослідницька група із ”Санді тайме” оприлюднила той факт, що забруднення річок підвищується до небезпечного рівня і що в 10 % британських річок більше немає риби. Серед головних забруднювачів довкілля — великі компанії, які рідко переслідуються в судовому порядку. Штраф за вилив токсичних відходів у річки звичайно нижчий за прибуток, який такі компанії отримують, ігноруючи законодавство, і нижчий від вартості пошуку безпечних засобів порятунку від токсичних відходів.

Настав час визнати, що забруднення від згоряння пального спричиняє кислотні дощі і загальне потепління (”парниковий ефект”), 1993 р. уряд узяв на себе зобов’язання скоротити до 2005 р. викид вуглекислого газу на 30 %. Але цей проект дуже дорогий.

Британці доходять висновку, що більш чисте навколишнє середовище коштує великих грошей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити