Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
SOME IMPORTANT EVENTS IN THE HISTORY OF ENGLAND - Деякі знаменні події в історії Англії

One of the chief tendencies of the history of England is the struggle between the king and the people, the struggle between the court parties. One of the most important events in this long struggle took place in the 1381. It was the biggest uprising in the Middle Ages. Wat Tyler and John Ball led the army of peasants to London. They demanded the abolition of serfdom, freedom of trade for all towns and free pardon for all the rebels. The more radical peasants demanded the enlargement of the peasants’ land plots, confiscation of the Church lands, that should be no privileges for the higher titled nobility, and the establishment of a sort of peasant democratic monarchy.

The King met the peasant army near the London wall and Wat Tyler rode to meet the King. He announced the demands and the King said he agreed to everything. One of the courtiers then insulted Tyler to provoke him and then the mayor of London struck him on the head and neck and then some more of the knights finished the bad job. It was not easy to suppress a movement of this size. And the end was horrible enough.

However be it, it would be wrong to say that the uprising headed by Wat Tyler and John Ball was a failure. Much was achieved though many lives were lost. This particular battle was the first serious threat to feudalism in England, and as such left a lasting imprint upon the social and economic life of the country.

Another important event in this struggle is the War of the White and Red Roses. The head of the York Party, Richard of York (The White Rose) who had been staying in Ireland as vice-king, collected an army of veterans used to fighting. The march of his army to the south and a battle of 1455 began the civil war that went in history under romantic appellation of ”The War of the Roses” and which very unromantically plagued the country during 30 years. The losses of both sides were great, and the feudal nobles were almost completely exterminated in the bloody feuds.

In 1460 the Duke of York and his youngest son were killed in battle. Then Henry Tudor, the earl of Richmond, gathered the army in France. In 1485, in the battle of Bosworth, Richard’s army was defeated and Richard of York himself was killed. This ended the War of the Roses which prepared the way for the economic development of the country. Supported by the Parliament and by the gentry and townsmen, Henry Tudor established the new Tudor dynasty. The War of the White and Red Roses was the last eruption of feudal anarchy before the absolutism was established.

We can’t but mention the events of the seventeenth century when in 1642 the Civil War broke out. The most rich men and noblemen of the country supported Charles I who was on the throne. They were called Royalists. People who supported the Parliament were called Puritans. Puritans wanted a simpler religion. At first Royalists were victorious. Puritans needed training and a good leader. It was Oliver Cromwell who became such a leader.

Oliver Cromwell (1599—1658) came from a gentry family, he was first elected to Parliament in 1628 then in 1640. Cromwell gathered soldiers and trained them. Then he led them into battle. In 1645 the King’s army was defeated.

Cromwell was nbw the leader of the Whole Parliamentary forces. In 1649 the King gave himself up and was put into prison. Finally, he was brought to trialj found guilty and beheaded.

In the same month a parliamentary government came to power. Cromwell became the ruler of England, not as King, but as ”Protector of the Commonwealth”.


VOCABULARY

abolition [,æbəu’hʃ(ə)n] — скасування; ліквідація

serfdom [’sə:fdəm] — кріпосне право; кріпацтво

nobility [nou’bɪlɪtɪ]: — дворянство, аристократія

to plague [pleɪg] — мучити; набридати; насилати лихо

feud [fju:d] — ворожнеча, усобиця

gentry [’dʒentrɪ] — дрібномаєтне дворянство

eruption [ɪ’rʌpʃ(ə)n] — вибух

to give up — зректися

to behead [bɪ’hed] — обезголовити; стратити

Commonwealth [’kɔmənwelθ] — республіка; держава


QUESTIONS

1. What is one of the chief tendencies of the English history?

2. What are the most important events of the 14th—17th centuries do you know ?

3. What do you know about Wat Tyler?

4. What were the demands of the peasant’s uprising?

5. How was Tyler killed?

6. Was the uprising headed by Wat Tyler a failure ?

7. What another important event do you know?

8. Why did the War of the Roses received such appellation ?

9. How long did it last?

10.What were the results of this war?

11.Who were the Royalists and Puritans?

12.Who was the leader of Puritans?

13.What do you know about Oliver Cromwell?

Деякі знаменні події в історії Англії

Одна з головних тенденцій в історії Англії — боротьба між королем і народом, боротьба між керівними партіями. Одна з найзнаменніших подій у цій тривалій боротьбі відбулася 1381 р. Це було найбільше повстання Середньовіччя. Уот Тайлер і Джон Болл повели армію селян на Лондон. Вони зажадали скасування кріпосного права, вільної торгівлі для всіх міст і повного помилування всіх заколотників. Більш радикально налаштовані селяни зажадали збільшення земельних ділянок селян, конфіскації церковних земель, скасування всіх привілеїв для титулованого дворянства і встановлення такої собі селянської демократичної монархії.

Король зустрів селянську армію біля лондонської стіни, і Уот Тайлер поскакав назустріч королю. Він поставив вимоги, і король погодився на все. Тоді один із придворних образив Уота Тайлера, щоб спровокувати його, потім мер Лондона вдарив його по голові й по шиї, після чого інші рицарі довершили цю чорну справу. Було непросто придушити рух такого розмаху. І кінець був досить жахливим.

Проте, як. би там не було, але вважати, що повстання, очолюване Уотом Тайлером і Джоном Боллом, зазнало поразки, було б неправильно. Багато чого було досягнуто, хоча й ціною багатьох життів. Саме цей бій становив першу серйозну загрозу феодалізму в Англії і справив відчутний вплив на соціальне й економічне життя країни.

Інша знаменна подія в цій боротьбі — війна Червоної і Білої троянд. Глава Йоркської династії, Річард Йоркський (Біла троянда), який перебував в Ірландії як віце-король, зібрав армію ветеранів, що звикли до боїв. Похід його армії на південь і битва 1455 р. поклали початок громадянській війні, яка ввійшла в історію під романтичною назвою ”війна троянд” і яка дуже не романтично мучила країну упродовж 30 років. Утрати обох сторін були великими, і феодальна знать була майже повністю винищена в кривавих міжусобицях.

1460 р. герцог Йоркський і його молодший син були вбиті в бою. Тоді Генрі Тюдор, граф Річмонд, зібрав армію у Франції. 1485 p., в битві біля Босворта, армія Річарда Йоркського зазнала поразки і сам Річард був убитий. Після цього закінчилась війна троянд, яка підготувала ґрунт для економічного розвитку країни. Підтриманий парламентом, дворянством і городянами, Генрі Тюдор започаткував нову Тюдорську династію. Війна Червоної і Білої троянд була останнім вибухом феодальної анархії до встановлення абсолютизму.

Не можна не пригадати подій сімнадцятого століття, коли 1642 р. спалахнула громадянська війна. Найбільш багаті люди і дворяни країни підтримували Чарльза І, що перебував на троні. Вони називалися ”роялістами”. Людей, що підтримували парламент, називали ”пуританами”. Пуритани хотіли спростити релігію. Спочатку роялісти здобували перемоги. Пуритани потребували навчання і гарного лідера. Таким лідером став Олівер Кромвель.

Олівер Кромвель (1599—1658) походив із дворянської сім’ї, він спочатку був обраний до парламенту 1628 p., а потім 1640 р. Кромвель набирав солдатів і навчав їх. Потім він повів їх у бій. 1645 р. армія короля зазнала поразки.

Тепер Кромвель очолив усі парламентські сили. 1649 р. король зрікся трону і був ув’язнений. Нарешті він постав перед судом, був визнаний винним і страчений.

Того ж самого місяця парламентський уряд прийшов до влади. Кромвель став правити Англією не як король, а як ”захисник Республіки”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити