Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
IMPORTANT EVENTS IN THE HISTORY OF GREAT BRITAIN: THE BATTLE OF TRAFALGAR - Знаменні події в історії Великої Британії: Трафальгарська битва

The battle of Trafalgar is still regarded as one of the most decisive naval battles.

The campaign leading up to it began in early summer, 1805. Napoleon had hatched a plan to invade Britain using a special army plus all available warships and transports. He failed to understand that fleet is not as mobile as army of soldiers. When he opened his campaign, experienced British naval commanders soon outmanoeuvred him. Napoleon abandoned his transports at the English Channel ports and swung his army east.

His largest fleet, comprising 33 ships, still posed a grave danger to the British. Nelson, on board of The Victory, took command of a British fleet, which would sail to the Spanish port of Cadiz with the aim ofeliminating it.

Nelson was already a national hero. Even Napoleon recognized his extraordinary abilities. His arrival in Cadiz caused great excitement.

On the morning of October 21, near the Cape of Trafalgar, Nelson ordered the British to prepare for attack.

The battle started just after noon. Vice-Admiral Cuthbert Collingwood led one of the two divisions to the rear of the Franco-Spanish line. Not long after, The Victory tore through the middle of the line and let off a lethal broadside into the French flagship Bucentaure. This single deadly volley crippled it.

Cut off and without direction, the Franco-Spanish ships engaged in duel with the British fleet.

The Victory got into difficulty. Her masts became entangled with those of the French Redoutable, whose captain, Jean-Jacques Lucas, had given his crew special small arms training. This proved effective in clearing The Victory’s upper decks with musket and pistol fire.

Nelson was a casualty of this onslaught. While he was walking across the quarterdeck in his admiral’s uniform, a stray musket shot entered his shoulder, piercing a lung and breaking his backbone. He lay in agony for three hours. He lived long enough to learn that the British had won the battle.

Nineteen of the Franco-Spanish ships were captured, while another four were captured two weeks later.

Nelson’s plan to wipe out Napoleon’s largest fleet had succeeded magnificently.


VOCABULARY

decisive [dɪ’saɪsɪv] — вирішальний, що має вирішальне значення

to lead up [ li:d ʌp] — підготувати, підвести

to hatch [hætʃ] — замишляти, виношувати (план), плекати, таємно

підготовляти to abandon [ə’bændən] — кидати, залишати

to eliminate [ɪ’lɪmɪneɪt] — знищувати, ліквідувати

cape [keɪp] — мис

to let off a broadside [’brɔ:dsaɪd] — дати бортовий залп

volley [’vɔlɪ] — залп

to cripple [’krɪpl] — робити непридатним, псувати, завдавати шкоди

to entangle [ɪn’tæŋgl] — заплутувати; спіймати у пастку

casualty [’kæʒjuəltɪ] — випадкова жертва

to wipe out [’waɪpaut] — знищити


QUESTIONS

1. When did the campaign leading up to the battle begin ?

2. What was Nelson ?

3. What plan had Napoleon hatched?

4. Why did Nelson sail to Cadiz?

5. What are the details of the battle?

6. What happened to Nelson ?

7. Did Nelson’s plan to wipe out Napoleon’s largest fleet succeed magnificently?

Знаменні події в історії Великої Британії: Трафальгарська битва

Трафальгарську битву і досі вважають однією із найбільш вирішальних морських битв.

Підготовча кампанія до неї розгорнулася на початку літа 1805 року. Наполеон виплекав план захопити Британію, використовуючи спеціальну армію та всі транспортні і бойові кораблі, які були в його розпорядженні. Він не міг зрозуміти, що флотилія не така мобільна, як армія солдатів. Коли він тільки-но почав кампанію, досвідчені британські військово-морські командири перевершили його більш вправним маневруванням. Наполеон залишив свої транспортні кораблі у портах протоки Ла-Манш і перекинув армію на схід.

Його найбільша флотилія, яка налічувала 33 кораблі, все ще була серйозною загрозою для британців. Нельсон, перебуваючи на борту ”Вікторії”, прийняв командування британським флотом, який мав намір іти до іспанського порту Кадіс з метоюліквідувати цю загрозу.

Адмірал Нельсон уже був національним героєм. Навіть Наполеон визнавав його надзвичайні здібності. Його прибуття до Кадіса спричинило величезне хвилювання.

Уранці 21 жовтня неподалік мису Трафальгар Нельсон наказав британцям підготуватися до атаки.

Битва почалась одразу після полудня. Віце-адмірал Кутберт Коллінвуд повів один із двох дивізіонів у тил французько-іспанської флотилії. Невдовзі після цього ”Вікторія” прорвалася через середину флотилії і дала смертоносний бортовий зали по французькому флагману ”Бусентор”. Цей єдиний смертоносний залп зруйнував флагман.

Не маючи можливості відступити без командувача, французько-іспанські кораблі вв’язалися в поєдинок із британським флотом.

”Вікторія” потрапила в скрутне становище. Її щогли заплутались у щоглах французького корабля ”Редутабл”, екіпаж якого був навчений капітаном Жан-Жак-Люком орудуванню стрілецькою зброєю. Це виявилось ефективним при очищенні верхніх палуб ”Вікторії” за допомогою мушкетів і пістолів.

Нельсон став випадковою жертвою цієї скаженої атаки. Коли він проходив через ют у своїй адміральській формі, його було поранено випадковим пострілом із мушкета в плече, куля пробила легеню й пошкодила хребет. Він пролежав в агонії три години. Він прожив досить довго, щоб дізнатися, що британці виграли битву.

Було захоплено 19 французько-іспанських кораблів, а інші чотири захопили двома тижнями пізніше.

План Нельсона знищити найбільшу флотилію Наполеона вдався на славу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити