Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
EDUCATION IN GREAT BRITAIN: SCHOOLS - Освіта у Великій Британії: школи

In Britain it is compulsory for everyone between the ages of 5 ,md 16 years to receive some officially recognized form of schooling, і hough most secondary schools continue to provide education until the age of 18. The vast majority of pupils attend state schools, which are absolutely free (including all text books arid exercise books), but there are also about 500 private schools providing secondary education. The most famous of these schools, confusingly known as public schools, are Eton and Harrow.

There is no statutory age at which students change from primary to secondary school, nor are schools ”specialized” — pupils choose from the numerous subjects taught in their particular school. The recently introduced National Curriculum has made it compulsory, however, for three core subjects — English, mathematics, and science — and seven other foundation subjects — technology (including design), history, geography, music, art, physical education and a modern foreign language — to be included in the curricula of all pupils. Passage from one academic year to the next is automatic. After a two-year course, usually from 14 to 16 years of age, most pupils take their General Certificate of Secondary Education (GCSE), assessed on the basis of a mixture of course work and a written examination,

in individual subjects. Pupils obtaining at least five passes at GCSE can then specialize for two years (usually from 16 to 18 years of age) in two or three subjects, in which they take the General Certificate of Education Advanced level (A-level) examination. This is used as an entrance qualification for university (minimum two passes) and other types of higher education, as well as for many forms of professional training.


VOCABULARY

curriculum [kə’rɪkjuləm] — навчальна програма (план)

technology [tek’nɔlədʒɪ] — технічні і прикладні науки

General Certificate [sə’tɪfɪkɪt] of Secondary Education [,edju(:)’keɪʃ(ə)n] (GCSE) — атестат про середню освіту

Advanced [əd’va:nst] level (A-level) — іспит з програми середньої школи підвищеного рівня


QUESTIONS

1. What schools can pupils in Britain attend?

2. Which schools are absolutely free?

3. Which are the most famous private schools?

4. Is there any statutory age at which students change from primary to secondary school?

5. Which subjects are compulsory according to National Curriculum?

6. When do the pupils take GCSE?

7. What is the difference between the secondary education in the UK and in Ukraine?

Освіта у Великій Британії: школи

У Великій Британії кожен у віці від 5 до 16 років обов’язково обирає якусь офіційно визнану форму навчання, хоча в більшості середніх шкіл освіта триває до 18 років. Переважна більшість учнів відвідують державні школи, які є абсолютно безкоштовними (враховуючи всі підручники і зошити), але є також близько 500 приватних шкіл, що дають середню освіту. Найбільш відомими з цих шкіл, які помилково вважаються громадськими школами, є Ітон та Херроу.

Немає ніякого встановленого законом віку, у якому учні переходять із початкової в середню школу. Школи також не є спеціалізованими, учні мають вибір із численних предметів, що викладаються в їхній школі. У нещодавно запропонованій Національній навчальній програмі обов’язковими, проте, є три основні предмети — англійська мова, математика і наукова дисципліна — і сім інших фундаментальних предметів: технічні науки (у тому числі дизайн), історія, географія, музика, мистецтво, фізкультура і сучасна іноземна мова, які включені в навчальні програми всіх учнів. Перехід з одного академічного курсу на наступний — автоматичний. Після дворічного курсу, звичайно з 14 до 16 років, більшість учнів складають іспити на атестат про середню освіту (GCSE), що оцінюється на основі курсової роботи і письмового екзамену з індивідуальних предметів. Учні, що одержують щонайменше п’ять посередніх оцінок, складаючи іспит на атестат, можуть спеціалізуватися протягом двох років (звичайно від 16 до 18 років) із двох або трьох предметів, з яких вони складають іспити на атестат про освіту на просунутому рівні (А-рівень). Він використовується як характеристика для вступу або до університету (мінімум дві посередні оцінки), або в інші вищі навчальні заклади, а також для багатьох видів фахового навчання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити