Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
EDUCATION IN GREAT BRITAIN: HIGHER EDUCATION - Освіта у Великої Британії: вища освіта

There is а considerable choice of post-school education in Britain. In addition to universities, there are also polytechnics and a series of different types of assisted colleges, such as colleges of technology, art, etc, which tend to provide more work-orientated courses than universities. Some of these courses are part-time , with the students being released by their employers for one day a week or longer periods.

Virtually all students on full-time courses receive grants or loans from the Government which cover their tuition fees and everyday expenses (accommodation, food, books, etc).

Universities in Britain enjoy complete academic freedom, choosing their own staff and deciding which students to admit, what and how to teach, and which degrees to award (first degrees are called Bachelor degrees). They are mainly government-funded, except for the totally independent University of Buckingham.

There is no automatic admission to university, as there are only a limited number of places (around 100 000) available each year. Candidates are accepted on the basis of their A-level results. Virtually alldegree courses are full-time and most last three years (medical and veterinary courses last five or six years).

Students who obtain their Bachelor degree (graduates) can apply to take a further degree course, usually involving a mixture of exam courses and research. There are two different types of post-graduate courses — the Master’s degree (MA or MSc), which takes one or two years, and the higher degree of Doctor of Philosophy (PhD), which takes two or three years.


VOCABULARY

grants [gra:nts] — стипендія

loan [ləun] — позика

tuition fee [tju(:)’ɪʃ(ə)n fi:] — плата за навчання

expenses [ɪks’pensɪz] —’витрати

Bachelor [’bætʃ(ə)lə] degree [dɪ’gri:] — ступінь Бакалавра

admission [əd’mɪʃ(ə)n] — вступ

Master’s [’ma:stəz] degree — ступінь Магістра


QUESTIONS

1. What is a choice of post-school education in Britain ?

2. What do all students on full-time courses receive ?

3. How are first degrees called?

4. Is there any automatic admission to university?

5. What are two different types of post-graduate courses?

Освіта у Великої Британії: вища освіта

У Британії є значний вибір освіти після закінчення школи. Окрім університетів, є також політехнічні і низка різноманітних допоміжних коледжів, як-от: коледж технічних наук, мистецтва і т.ін., навчання в яких більше орієнтоване на прикладний характер роботи, ніж в університетах. Деякі з цих курсів навчання заочні, роботодавці надають студентам можливість навчатися протягом одного дня на тиждень або протягом більш тривалого часу.

Фактично всі студенти на курсах навчання протягом повного робочого тижня одержують субсидії або позички від уряду, що включають плату за навчання і щоденні витрати (проживання, харчування, книжки тощо).

Університети в Англії мають повну академічну свободу обирати свій власний штат і вирішувати, яких студентів прийняти, що і як викладати і які ступені надавати (перший ступінь називається ступенем бакалавра). Вони переважно фінансуються урядом, за винятком цілком незалежного Букінгемського університету.

Не існує автоматичного прийому до університету, оскільки щороку є тільки обмежена кількість місць (близько 100 000) для вступу. Кандидати приймаються на основі результатів складання іспитів за програмою середньої школи на просунутому рівні. Фактично навчання на всіх курсах, які дають ступінь, про-

водяться протягом повного робочого тижня, і тривалість більшості з них — три роки (медичні і ветеринарні курси тривають п’ять або шість років).

Студенти, які здобувають ступінь Бакалавра (дипломовані спеціалісти), можуть навчатися далі, щоб пройти наступний курс навчання на черговий ступінь, для отримання якого звичайно необхідні іспити і дослідження. Є два різних типи курсів для аспіранта — на ступінь магістра (МА, або MSc), протягом одного або двох років, і на більш високий ступінь доктора філософії (PhD), протягом двох або трьох років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити