Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
MEMORIAL DAY (Last Monday in May) - День пам’яті (останній понеділок травня)

Americans observe Memorial Day in different ways. For some it is simply the three-day weekend, which opens the summer outdoor recreation season. For other Americans, this day is set aside to visit the grave sites or otherwise honour friends and loved ones who lost their lives while serving their country.

The first Memorial Day dates back to the time following the Civil War. In 1866 residents and veterans of Waterloo, New York, agreed to close their shops and businesses on May 5 in order to decorate the graves and honour the memory of the many soldiers buried in

the local cemetery. This is why the holiday was originally called Decoration Day.

Two years later the former Union General Jonathan Logan led veterans to decorate the graves of their fallen comrades with flags. His proclamation on this occasion reads: ”The 30th of May, 1868, is designated for the purpose of strewing with flowers, or otherwise decorating the graves of comrades who died in defence of their country and during the late rebellion, and whose bodies now lie in almost every city, village and hamlet churchyard in the land”.

In 1882 the name was changed to Memorial Day, and its focus was broadened to include soldiers who had died in previous wars. It is important to note that the southern states honoured their war dead as well, but on different dates: April 26th, May 10th and June 3rd. May 30th was established as a national holiday observed by both northern and southern states as late as 1971!

Since World War I a red poppy has become the symbol for Memorial Day as that flower grew wild in the battlefields of France, where many thousands had died. Today the most elaborate Memorial Day ceremonies are held in Waterloo, New York and at Arlington National Cemetery in Virginia. The spirit of remembrance is particularly st rong at Arlington, the site of 200 000 soldiers’ graves, the grave of the Unknown Soldier, President Kennedy’s grave and graves of numerous astronauts, war heroes and many other distinguished Americans.


VOCABULARY

to observe [əb’zə:v] — дотримуватися (звичаїв тощо); відзначати, святкувати; додержувати (правил тощо)

recreation [,rekn’eɪʃ(ə)n] — розвага, відпочинок; відновлення сил

cemetery [’semɪtrɪ] — кладовище, цвинтар

proclamation [,prɔklə’meɪʃ(ə)n] — офіційне оголошення, декларація, проголошення

on this occasion [ə’keɪ3(ə)n] — з цього приводу

to strew [stru:] with flowers — усипати квітами

rebellion [rɪ’beljən] — повстання; заколот, бунт

hamlet [’hæmlɪt] — село, хутір

poppy [’pɔpɪ] — мак

distinguished [dɪs’tɪŋgwɪʃt] — видатний, відомий


QUESTIONS

1.How do Americans observe Memorial Day?

2. How was the holiday originally called? Wlty?

3. When was the name of the holiday changed to Memorial Day?

4. What is the symbol for Memorial Day? Why?

5. Do you have Memorial Day ceremonies in your country?

День пам’яті (останній понеділок травня)

Американці відзначають День пам’яті по-різному. Для когось це просто вихідні дні, якими починається літній сезон відпочинку. Інші американці цей день присвячують тому, щоб відвідати могили або якось по-іншому вшанувати пам’ять про друзів і коханих, які загинули на службі своїй країні.

Перший День пам’яті відзначався ще тоді, коли закінчилася громадянська війна. 1866 р. жителі і ветерани Ватерлоо, Нью-Йорк, погодилися закрити свої магазини і компанії п’ятого травня для того, щоб прикрасити могили і вшанувати пам’ять багатьох солдатів, похованих на місцевому кладовищі. Ось чому свято було спочатку названо Днем прикрашання.

Через два роки колишній союзний генерал Логан Джонатан привів ветеранів, щоб прикрасити прапорами могили їхніх загиблих товаришів. У його заяві з приводу цього йшлося: ”30 травня 1868 р. призначено, щоб усипати квітами або якось інакше прикрасити могили товаришів, які загинули, захищаючи свою країну і під час останнього повстання і чиї тіла зараз лежать в землі на церковному кладовищі майже в кожному місті й селі”.

1882 р. назву свята змінили на День пам’яті, і вшанування пам’яті було поширене і на солдатів, що загинули в попередніх війнах. Важливо відзначити, що південні штати також вшановували своїх ветеранів війни, але в різні дати: 26 квітня, 10 травня і 3 червня. День. 30 травня був установлений як національне свято, якого додержувалися як північні, так і південні штати аж до 1971 року!

Починаючи з Першої світової війни червоний мак став символом Дня пам’яті, оскільки ця квітка росла на полях бою Франції, де загинуло багато тисяч людей. Сьогодні найретельніше розроблені церемонії, присвячені Дню пам’яті, проводяться у Ватерлоо, Нью-Йорку і на національному кладовищі Арлінгтон у Вірджинії. Дух пам’яті особливо сильний в Арлінгтоні, на якому 200 000 солдатських могил, могила Невідомого солдата, могила президента Кеннеді і могили численних космонавтів, героїв війни і багатьох інших відомих американців.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити