Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
THE FLAG OF THE USA - Прапор США

The ”Stars and Stripes” is a popular name for the red, white and blue flag of the United States. Another popular name is the ”Star-Spangled Banner”. This is also the name of the National Anthem of the United States.

Every country has its own flag. In 1776 the thirteen colonies declared their independence from Great Britain. So the United States was born.

George Washington was a general of the American Army. He decided that the United States also needed a flag. There is a story that General George Washington asked Betsy Ross to make the flag. She used three colours: red, white, and blue. The red colour was for courage, white was for liberty, and blue was for justice. She sewed thirteen red and white stripes and thirteen white stars in a circle on a blue square. The thirteen stars and stripes stood for the number of states at the beginning of the United States. On June 14, 1777, the Congress confirmed this flag as the National Flag.

Later new states joined the United States. This was a problem for the flag. In 1818 the Congress made another law about the flag. The thirteen stripes stayed the same, but for each new state there was a new star. Today there are fifty stars on the flag. Hawaiian Islands were the last star in 1959.


VOCABULARY

stripe [straɪp] — смуга

star-spangled [’sta:’spæŋgld] — Зірковий прапор (державний прапор США)

banner [’bænə] — стяг, прапор

anthem [’ænθəm] — гімн

to declare [dɪ’klɛə] — проголошувати

independence [,ɪndɪ’pendəns] — незалежність

courage [’клпсіʒ] — сміливість, мужність, відвага

liberty [lɪbətɪ] — свобода

justice [’dsʌstɪs] — справедливість

to sew [səu] — шити

to stand for [stænd fɔ:] — символізувати, означати

to confirm [kən’fə:m] — затверджувати

to join [dʒɔɪn] — вступати, приєднуватися

to make a law [lɔ:] — прийняти закон


QUESTIONS

1. What is the popular name for the flag of the USA ?

2. What colour is the flag of the USA ?

3. When was the United States born ?

4. What is the story of making the flag for the United States?

5. What did red, white, and blue colours stand for?

6. When did the Congress confirm this flag as the National Flag?

7. When was another law about the flag made?

Прапор США

”Зірки та смуги” — традиційна назва червоно-біло-синього прапора Сполучених Штатів. Іншою традиційною назвою є ”Зірковий прапор”. Таку саму назву має державний гімн Сполучених Штатів.

Кожна країна має свій прапор. 1776 р. тринадцять колоній проголосили свою незалежність від Великої Британії. Так з’явилися Сполучені Штати.

Джордж Вашингтон був генералом американської армії. Він вирішив, що Сполученим Штатам також необхідний прапор. Існує розповідь про те, як генерал Джордж Вашингтон попросив Бетсі Росс зробити прапор. Вона використала три кольори: червоний, білий і синій. Червоний колір символізував хоробрість, білий — свободу, а синій — справедливість. Вона зшила тринадцять червоних і білих смуг і тринадцять зірок по колу на синьому квадраті. Тринадцять зірок і смуг означали кількість штатів на початку створення Сполучених Штатів. 14 червня 1777 року конгрес затвердив цей прапор як державний.

Пізніше до Сполучених Штатів приєдналися нові штати. Виникла проблема з прапором. 1818 року конгрес прийняв і ювий закон про прапор. Тринадцять смуг залишилися в тій самій кількості, однак для кожного нового штату з’явилася нова зірка. Сьогодні на прапорі п’ятдесят зірок. Гавайські острови стали останньою зіркою 1959 року.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити