Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
AMERICAN INSTITUTIONS: THE CONSTITUTION - Американські інститути влади: Конституція

The American Constitution is based on the doctrine of the separation of powers between the executive, legislative and judicial. The respective government institutions — the Presidency, Congress

and the Courts — were given limited and specific, powers; and a series of checks and balances, whereby each branch of government has certain authority over the others, were also included to make surethese powers were not abused. Government power was further limited by means of a dual system of government, in which the federal government was only given the powers and responsibilities to deal with problems facing the nation as a whole (foreign affairs, trade, control of the army and navy, etc). The remaining responsibilities and duties of government were reserved to the individual state governments.

Article V allowed for amendments to be made to the Constitution (once passed by a two-thirds majority in both houses of Congress and then ratified by the legislatures of three-fourths of the states). The Constitution finally ratified by all thirteen states in 1791 already contained ten amendments, collectively known as the Bill of Rights (the freedoms of religion, speech, and the press, etc), to protect the citizens against possible tyranny by the federal government. So far only twenty-six amendments have been made to the Constitution.


VOCABULARY

to abuse [ə’bju:z] — зловживати

amendment [ə’mendmənt] — поправка (в документі тощо)


QUESTIONS

1. What is the American Constitution based on ?

2. What powers were the Presidency, Congress, and the Courts given ?

3. How was Government power further limited?

4. Which article allowed for amendments to be made to the Constitution ?

5. When was the Constitution finally ratified?

6. How many amendments have been made to the Constitution so far?

Американські інститути влади: Конституція

Американська Конституція ґрунтується на доктрині поділу повноважень між виконавчою, законодавчою і судовою гілками влади. Відповідним урядовим установам — президенту, конгресу і судам надані обмежені й особливі повноваження; а взаємний контроль і збалансованість дають змогу кожній гілці уряду мати певну владу над іншими, щоб уникнути зловживань повноваженнями. Урядова влада була згодом обмежена за допомогою подвійної системи керування, у якій федеральному уряду давали повноваження й обов’язки мати справи тільки з проблемами, що стоять перед нацією в цілому (закордонні справи, торгівля, контроль над армією і флотом тощо). Інші обов’язки уряду були залишені для окремих урядів штатів.

Стаття V (колись прийнята двома третинами голосів в обох палатах конгресу і потім ратифікована законодавчими органами трьох чвертей штатів) дозволяла робити поправки до Конституції. Конституція, яка нарешті була ратифікована всіма тринадцятьма штатами 179.1 р. і вже містила десять поправок, у цілому відома як Білль про права (свобода віросповідання, голосу, преси тощо), захищає громадян проти можливої тиранії федерального уряду. За цей час до Конституції було внесено тільки двадцять шість поправок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити