Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
AMERICAN INSTITUTIONS: CONGRESS - Американські інститути влади: конгрес

The legislative branch of national government consists of two houses — the Senate and the House of Representatives — each with a different role, different powers and a different electoral procedure.

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

The House of Representatives is the dynamic institution of the federal government. The states are represented on a population basis and are divided into congressional districts orconstituencies of roughly equal size (around 520 000 people). There are currently 435 members, who are elected every two years. All states must by law adopt the system of single-member constituencies with a simple majority vote. Vacancies arising from death, resignation, etc, are filled by by-elections.

The Chairman of the House of Representatives, the Speaker, is elected by the House and has important responsibilities, giving him considerable influence over the President. Moreover, should the President and Vice-President die before the end of their terms, it is the Speaker who becomes President.

THE SENATE

The Senate is the conservative counterweight to the more populist House of Representatives. Each state has two senators who, since 1913 (Seventeenth Amendment), have been chosen directly by the electorate in the way decided by the state legislature in each state. Senators are elected every six years, but the elections are staggered so that one-third of the Senate is elected every two years. A vacancy caused by death or resignation is filled until the next congressional elections by the nomination of the State Governor. There are currently 100 senators. The Senate has the special privilege of unlimited debate to safeguard the rights of minorities, but this can enable a small group of Senators to prevent the passage of a bill (filibustering).


VOCABULARY

congressional [kɔŋ’greʃənl] districts — виборчі округи по виборах у конгрес

constituency [kən’stɪtjuənsɪ] — виборчий округ

by-election [’baɪɪ,lekʃn] — додаткові вибори

counterweight [’kauntəweɪt] — противага

to stagger [’stægə] — розподіляти

resignation [,rezɪg’neiʃ(ə)n] — відставка; відмова від посади

to safeguard [’seɪfga:d] — гарантувати

filibustering [’filɪbʌstərɪŋ] — гальмування прийняття закону або рішення шляхом обструкції


QUESTIONS

1. What does the legislative branch of national government consist of?

2. What is the House of Representatives?

3. Who is the Speaker?

4. Who becomes President if the President and Vice-President die?

5. What is the Senate?

6. How often are Senators elected?

7. How many members are there in the House of Representatives and in the Senate?

Американські інститути влади: конгрес

Законодавча гілка національного уряду складається з двох палат — сенату і палати представників — кожна зі своєю роллю, своїми повноваженнями і своєю виборчою процедурою.

Палата представників

Палата представників — динамічний інститут влади федерального уряду. Штати представлені пропорційно до кількості їхнього населення, вони розділені на виборчі округи по виборах у конгрес або виборчі округи, які майже однакові (близько 520 000 чоловік). Нині палата налічує 435 членів, що обираються кожні два роки. Всі штати відповідно до закону приймають систему виборів у виборчих округах, згідно з якою одна людина має один голос і голосування відбувається простою більшістю голосів. Вакансії, що з’являються внаслідок смерті, відставки тощо, поновлюються додатковими виборами.

Голова палати представників, спікер, обирається палатою і має важливі повноваження, що дають йому можливість значного впливу на президента. Крім того, у разі смерті президента і віце-президента до закінчення їхніх термінів, саме спікер стає президентом.

Сенат

Сенат — консервативна противага більш популістській палаті представників. Кожний штат має двох сенаторів, які починаючи з 1913 р. (сімнадцята поправка) обираються безпосередньо у виборчих округах відповідно до законодавства кожного штату. Сенатори обираються кожні шість років, але вибори регулюються таким чином, щоб третина сенату обиралася кожні два роки. Вакансія, спричинена смертю або відставкою, заповнюється до проведення наступних виборів у палату представників конгресу призначенням губернатора штату. Нині в сенаті 100 сенаторів. Сенат має спеціальні привілеї необмежених дебатів, що гарантують права меншості, але це може давати можливість маленькій групі сенаторів чинити перешкоди у прийнятті законопроекту (гальмування прийняття закону або рішення шляхом обструкції).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити