Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
EDUCATION - Освіта

Education is not mentioned in the Constitution, nor is there any federal department of education, so the matter is left to individual states. Education is free and compulsory in all states, however, from the age of 6 till 16 (or 18).

At 6 years of age children begin the first year of elementary school, which is called grade 1 or first grade (the second year is ”grade 2”, etc). At elementary school the emphasis is placed on the basic skills (speaking, reading, writing and arithmetic), though the general principle throughout the American school system is that children should be helped and encouraged to develop their own particular interests.

Children move on to high school in the ninth grade, where they continue until the twelfth grade. There are two basic types of high school: one with a more academic curriculum, preparing students for admission to college, and the other offering primarily vocational education (training in a skill or trade). The local school board decides which courses are compulsory. There is great freedom of choice, however, and an important figure in high schools is the guidance counsellor, who advises the students on what courses to take on the basis of their career choices and frequent aptitude and ability tests.

In order to receive the high school diploma necessary in most states to get into college, students must accumulate a minimum number of credits, which are awarded for the successful completion of each one — or half-year course. Students hoping to be admitted to the more famous universities require far more than the minimum number of credits and must also have good grades (the mark given on the basis of course work and a written examination). Extra-curricular

activity (such as playing for one of the school’s sports teams) is also very important in the American school system and is taken into consideration by colleges and employers.


VOCABULARY

department [dɪ’pa:tmənt] of education [,edju(:)’keɪʃ(ə)n] — відділ освіти

grade [greɪd] — клас; оцінка

cuiriculum [kə’rɪkjuləm] — навчальний план, програма

aptitude [’æptɪtju:d] — схильність, здібність

to be admitted [əd’mɪtɪd] — бути прийнятим, вступити


QUESTIONS

1. Who is responsible for education in the US?

2. At what age do students start elementary school?

3. What type of school comes after elementary school, and at what age?

4. Who decides what subjects students study at school?

5. What do you need to obtain the high school diploma?

6. Is sport important in the American school system ?

Освіта

Про освіту не йдеться в конституції, немає там нічого про федеральні відділи освіти, отже, це питання залишається в компетенції окремих штатів. Освіта безкоштовна і є обов’язковою в усіх штатах для дітей від 6 до 16 або 18 років.

У 6 років діти починають перший рік навчання в початковій школі, що називається клас 1 або перший клас (другий рік — ”клас 2” і т. д.). У початковій школі акцент робиться на основні навички (говоріння, читання, письмо і арифметику), хоча загальний принцип американської шкільної системи — це допомогти дітям розвивати їх власні, особисті інтереси.

Діти переходять у середню школу в дев’ятому класі, де вони продовжують навчання до дванадцятого класу. Існує два основних види середньої школи: один вид із навчальним планом більш академічного характеру, згідно з яким школа готує студентів до вступу в коледж, і другий вид школи, яка пропонує насамперед професійно-технічну освіту (навчання майстерності або торгівлі). Місцеве шкільне правління вирішує, які курси є обов’язковими. Є велика свобода вибору, проте важливою особою в середній школі є консультант-керівник, що дає рекомендації студентам, на які курси йти, виходячи з обраної ними кар’єри і тестів з перевірки їхніх схильностей і здібностей.

Щоб одержати диплом середньої школи, необхідний у більшості штатів для вступу до коледжу, студенти повинні накопичити мінімальну кількість заліків, що виставляються за успішне завершення кожного року або. півріччя. Студентам, що збираються вступати до престижних університетів, потрібно набагато більше, ніж мінімальна кількість заліків. Вони повинні також мати гарні оцінки, отримані за курсову роботу і письмовий іспит. Позаурочна діяльність (така, як гра за одну зі спортивних команд школи) також дуже важлива в американській шкільній системі й береться до уваги коледжами і наймачами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити