Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
HIGHER EDUCATION - Вища освіта

There are about 3000 colleges and universities, both private and public, in the United States. They are all independent, offering their own choice of studies, setting their own admission standards and deciding which students meet those standards. The greater the prestige of the university, the higher the credits and grades required.

The terms ”college” and ”university” are often used interchangeably, as ”college” is used to refer to all undergraduate education and the four-year undergraduate programme, leading to a bachelor’s degree,can be followed at either college or university. Universities tend to be larger than colleges and also have graduate schools where students can receive postgraduate education. Advanced or graduate university degrees include law and medicine.

During the first two years students usually follow general courses in the arts or sciences and then choose a major (the subject or area of studies in which they concentrate — the other subjects are called minors). Credits (with grades) are awarded for the successful completion of each course. These credits are often transferable, so

students who have not done well in high school can choose a junior college (or community college), which offers a two-year ”transfer” programme, preparing students for degree-granting institutions. Community colleges also offer two-year courses of a vocational nature, leading to technical and semi-professional occupations, such as journalism.


VOCABULARY

admission [əd’mɪʃ(ə)n] — прийняття, вступ

credit [’kredɪl] — залік

bachelor’s degree [’bætʃ(ə)ləz dɪ’gri:] — ступінь бакалавра

junior college [’dʒu:njə ’kɔlɪdʒ] — коледж із дворічним неповним курсом навчання


QUESTIONS

1. How many colleges and universities are there in the United States?

2. Why are the terms ”college ” and ”university” often used interchangeably?

3. What is the difference between colleges and universities?

4. What subjects are called minors?

5. What is a junior college?

Вища освіта

У Сполучених Штатах — приблизно 3000 коледжів і університетів, як приватних. так і державних. Всі вони незалежні, пропонують власний вибір навчальних предметів, установлюють свої власні вимоги при вступі і вирішують, які студенти відповідають цим вимогам. Що престижніший університету, то вищі вимоги до заліків і оцінок.

Слова ”коледж” і ”університет” часто використовуються у рівнозначному розумінні, оскільки поняття ”коледж” стосується всієї освіти студентів і чотирирічної програми освіти студентів і передбачає ступінь бакалавра, який можна здобути або в коледжі, або в університеті. Університети, як правило, більші, ніж коледжі, і також мають школи дипломованого спеціаліста, де студенти можуть здобути аспірантську освіту. Ступені просунутого рівня або ступені по закінченню університету включають закон і медицину.

Протягом перших двох курсів студенти зазвичай вивчають загальні курси з мистецтва або наук і потім обирають головний предмет або галузь вивчення, на якому вони зосереджуються (інші предмети вважаються менш значущими). За успішне завершення кожного курсу виставляються заліки (з. оцінками). Ці заліки часто є трансфертними, тобто студенти, що не досягли особливих успіхів у середній школі, можуть обрати коледж із дворічним неповним курсом навчання (або коледж громади), який пропонує дворічну ”трансфертну” програму підготовки студентів до вступу у заклади, які надають ступінь. Коледжі громади також пропонують дворічні курси професійно-технічного характеру, на яких студенти здобувають технічні і напівпрофесіональні професії, такі як журналістика.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити