Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
OUTSTANDING PEOPLE OF THE USA: THOMAS ALVA EDISON - Визначні люди США: Томас Алва Едісон

Thomas Alva Edison was born in 1847. He was sick a lot when he was young. Edison’s mother taught him lessons at home and he only studied the things he wanted to know. At the age of ten he read

his first science book. After he read the book, he built a laboratory in his house. Soon Edison become an inventor. He was interested in the telegraph and electricity. At the age of twenty-three, he made a special telegraphic machine and sold it for a lot of money. With this money he was now free to invent all the time.

Edison started his own laboratory at Menlo Park, New Jersey. He hired mechanics and chemists to help him. He worked day and night. Once he worked on forty-five inventions at the same time. Edison did not sleep very much, but he took naps. He often fell asleep with his clothes on.

Did you know that Edison invented wax paper, fire alarm, the battery and telephone? But his favourite invention was the phonograph, or record player. He invented the phonograph in 1876. His other famous invention was the light bulb. Edison died in 1931, at the age of eighty-four. He had over 1 300 inventions to his name! Many people say that Edison was a genius — one of the smartestpeople in the world!


VOCABULARY

inventor [ɪn’ventə] — винахідник

to sell [sel] (sold) — продавати

to hire [’haɪə] — наймати; брати напрокат

chemist [’kemɪst] — хімік

invention [ɪn’venʃ(ə)n] — винахід

to take a nap [næp] — здрімнути

wax paper [wæks ’peɪpə] — вощений папір

fire alarm [’fаɪər ə’la:m] — пожежна сигналізація

light bulb [lаɪt bʌlb] — електрична лампочка

smart [sma:t] — розумний, спритний


QUESTIONS

1. When was Edison born ?

2. Why did his mother teach him lessons at home ?

3. When did he start to invent things?

4. What was he interested in ?

5. At what age did he make a special telegraphic machine?

6. What did Edison invent?

7. What was his favourite invention ?


Визначні люди США: Томас Алва Едісон

Томас Алва Едісон народився 1847 р. Коли він був молодим, то багато хворів. Мати Едісона давала йому уроки вдома, і він вивчав тільки те, що хотів знати. У десять років він прочитав першу наукову книгу. Прочитавши книгу, він улаштував у себе вдома лабораторію. Незабаром Едісон став винахідником. Його цікавили телеграф та електрика. У двадцять три роки він зробив спеціальний телеграф і продав його за великі гроші. Із цими грошима він міг вільно займатися винаходами весь час.

Едісон відкрив свою власну лабораторію в Менло-Парк, Нью-Джерсі. На допомогу собі він найняв механіків і хіміків. Він працював день і ніч. Якось він працював над сорока п’ятьма винаходами водночас. Едісон мало спав, але іноді дрімав. Він часто засинав, не роздягаючись.

Чи знали ви, що Едісон винайшов вощений папір, пожежну сигналізацію, батарейки живлення, телефон? Але його улюбленим винаходом був фонограф, або програвач. Він винайшов фонограф 1876 р. Його іншим відомим винаходом була електрична лампочка. Едісон помер 1931 р. у віці вісімдесяти чотирьох років. Із його ім’ям пов’язано 1300 винаходів! Багато хто твердить, що він був генієм — одним із найрозумніших людей світу!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити