Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
THE MONARCHY - CANADA - Монархія Канада

From the days of the French regime (1608—1763) and British rule (1763—1931) to today’s self-government, Canadians have lived under a monarchy. Independence was established in 1931 by the Statute of Westminster. Elizabeth II, the Queen of Great Britain, is also Canada’s Queen and sovereign of a number of realms. In her capacity as queen, she has delegated her powers to the governor-general. Canada is thus a constitutional monarchy: the Queen reigns but does not rule.

The real executive authority is in the hands of the Cabinet under the direction of the prime minister who exercises both executive and legislative authority and is vested with extensive powers. In general, it is the prime minister who chooses the ministers from among the members of Parliament in the governing party. In addition to forming the Cabinet and related committees, the prime minister has the power to appoint officials such as the chairperson of Crown corporations. Strictly speaking, the prime minister and Cabinet are the advisers of the monarch. De facto power, however, lies with the Cabinet, and the head of state (the governor-general) usually acts on its advice. Cabinet develops government policy and is responsible to the, House of Commons. The Government of Canada performs its duties through the intermediary of the federal departments, special boards, commissions and Crown corporations.

In the provinces, the sovereign of Canada is represented by a lieutenant-governor. Each province has a premier and cabinet, who are also responsible for departments, commissions and Crown corporations.

Both federally and provincially, the prime minister and premiers are, in principle, the leaders of the party with the largest number of seats in the legislature.

VOCABULARY

independence [,ɪndɪ’pendəns] — незалежність

realm [relm] — королівство, держава

executive [ɪg’zekjutɪv] and legislative [’ledʒɪslətɪv]

authority [ɔ:’θɔrɪtɪ] — виконавча і законодавча влада

to vest [vest] — наділяти (владою); надавати, уповноважувати

to appoint [ə’pɔɪnt] — призначати, затверджувати (на посаді)

chairperson [’tʃeəpə:sn] — голова (зборів)


QUESTIONS

1. When was independence in Canada established?

2. What is the political system of Canada ?

3. Who is vested with the real executive authority?

4. What does the prime minister have the power to do?

5. How does the Government of Canada perform its duties?

Монархія

Ще з часів існування французького режиму (1608—1763) і британського правління (1763—1931) і до сьогоднішнього самоврядування канадці жили при монархії. Незалежність була проголошена 1931 р. відповідно до Вестмінстерського статуту. Єлизавета II, королева Великої Британії, є також королевою Канади і монархом ряду держав. Як королева, вона делегує свої повноваження генерал-губернатору. Канада, таким чином, є конституційною монархією: королева править, але не управляє.

Справжня виконавча влада належить Кабінету під керівництвом прем’єр-міністра, який здійснює як виконавчу, так і законодавчу владу і наділяється великими повноваженнями. Загалом, саме прем’єр-міністр вибирає міністрів з членів парламенту серед керівної партії. Окрім формування Кабінету і відповідних комітетів, прем’єр-міністр має право призначати посадових осіб, наприклад голів королівської міської влади. Власне кажучи, прем’єр-міністр і Кабінет - це радники монарха. Проте влада фактично належить Кабінету, і глава держави (генерал-губернатор) звичайно діє відповідно до його порад. Кабінет проводить політику уряду і відповідає перед палатою громад. Уряд Канади виконує свої обов’язки через посередника федеральних відділів, спеціальні правління, комісії і королівську міську владу.

У провінціях монарх Канади представлений лейтенантом-губернатором. Кожна провінція має прем’єр-міністра і кабінет, які також відповідальні за відділи, комісії і королівську міську владу.

Як прем’єр-міністр федерації, так і прем’єр-міністри провінцій, по суті, є лідерами партії з найбільшою кількістю місць у законодавчому органі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити