Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
THE PARLIAMENTARY SYSTEM - CANADA - Парламентська система

Canada has retained the British parliamentary system. The Canadian Parliament is tripartite, consisting of the sovereign of Canada, the Senate and the House of Commons.

The House of Commons, or Lower House, contains 295 members elected by universal suffrage on the principle of representation by population. As in the United Kingdom and the United States, Canadians elect a single member per electoral district in one round of balloting.

The Parliament operates on the principle of responsible government. That is, to remain in power, it must have the confidence of the Commons.

If defeated in a vote of non-confidence, the government must resign or ask the governor-general to dissolve Parliament.

The Senate, also called the Upper House, is patterned after the British House of Lords. Its 104 members are appointed, not elected, and are divided essentially among Canada’s four main regions of Ontario, Quebec, the West and the Maritimes.

The Senate has the same powers as the House of Commons, with three exceptions: the government is not responsible to the Senate — there is no such thing as a vote of confidence; public spending bills must originate in the House of Commons; and finally, in matters of constitutional amendments, the Senate may not veto, only suspend such amendments for 180 days.

Bills are given three readings in each of the two houses, and are tabled for royal assent in the Senate.

Over the years, the single-house legislature has become the rule among provincial parliaments. The upper chambers, where they existed, have been abolished by the Constitution throughout Canada since 1982


VOCABULARY

to retain [rɪ’teɪn] — зберігати; утримувати (владу)

tripartite [fraɪ’pa:taɪt] — що складається з трьох частин;

тристоронній

sovereign [’sɔvrin] — монарх, суверен, правитель

to contain [kən’tem] — містити (мати) в собі

universal suffrage [,ju:nɪ’ və:sl ’sʌfrɪdʒ] — загальне виборче право

to ballot [’bælət] — голосувати

to remain [rɪ’meɪn] — залишатися; зберігатися

confidence [’kɔnfɪdəns] — довіра; упевненість

to defeat [dɪ’ fi:t] — зазнавати поразки, розбивати

to resign [rɪ’zaɪn] — іти у відставку, складати з себе обов’язки

to dissolve [dɪ’zolv] — розпускати (парламент)

to pattern [’pætən] after — копіювати

a vote [vəut] of confidence [’kɔnfɪd(ə)ns] — вотум довіри

to originate [ə rɪdʒmeɪt] —створювати; давати початок; породжувати

amendment [ə’mendmənt] — поправка (до резолюції тощо)

to suspend [səs’pend] — відкладати; тимчасово припиняти

to table [teɪblɪ] — ставити на обговорення, пропонувати обговорити

assent [ə’sent] — згода, дозвіл, санкція

to abolish [ə’bɔlɪʃ] — відміняти, скасовувати


QUESTIONS

1. What parts does Canadian Parliament consist of?

2. How many members does the Senate House of Commons have ? docs the Senate have?

3. How are the members of the House of Commons elected?

4. How do Canadians elect?

5. How does the Parliament operate?

6. What powers does the Senate have?

Парламентська система

Канада зберегла британську парламентську систему. Канадський парламент тристоронній, складається з монарха Канади, сенату і палати громад.

Палата громад, або нижня палата, складається з 295 членів, обраних на основі загального виборчого права за принципом представництва від населення. Так само, як у Великій Британії і. Сполучених Штатах, канадці обирають одного члена парламентувід виборчого округу в одному раунді голосування.

Парламент працює за принципом відповідального уряду. Це означає, що для того, щоб залишитися при владі, уряд повинен дістати довіру палати громад.

Якщо уряд дістав вотум недовіри, він повинен піти у відставку або просити, щоб генерал-губернатор розпустив парламент.

Сенат, який також називається верхньою палатою, скопійований з британської палати лордів. Його 104 членів призначають, а не обирають. Вони розділені переважно серед чотирьох головних ’областей Канади: Онтаріо, Квебеку, Західної і Приморської.

Сенат має такі самі повноваження, що і палата громад, за трьома винятками: уряд не відповідає перед сенатом — не існує вотуму довіри як такого; законопроекти на суспільні витрати повинні виходити з палати громад; і нарешті, в питаннях конституційних поправок сенат не може накладати вето, а тільки відкладати такі поправки на 180 днів.

Законопроекти проходять три читання в кожній з двох палат і подаються на розгляд для одержання королівської санкції в сенаті.

За ці роки однопалатний законодавчий орган став головним серед парламентів провінцій. Верхні палати, там, де вони існували, були скасовані відповідно до Конституції по всій Канаді з 1982 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити