Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
THE CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS - CANADA - Хартія Прав і Свобод - Канада

For the protection of rights and freedoms, the Fathers of Confederation took the Westminster model as their guide. In 1867, they chose to rely on the safeguards established by the courts and by the Magna Carta and other great documents, and made them art of Canada’s Constitution. „

On April 17, 1982, the Constitution Act established a Charter of Rights and Freedoms. The Charter protects the basic traditional human rights, the most important of which include;

✵ freedom of association and assembly;

✵ freedom of thought, conscience and religion;

✵ freedom of the press;

✵ the right to vote in federal and provincial elections;

✵ mobility rights; e right of residence;

✵ legal guarantees such as the right to legal counsel, the right to a fair and impartial trial, the presumption of innocence, and the right not to be subjected to any cruel and unusual punishment;

✵ language rights; and

✵ equality rights.

Special provisions are made to protect native rights.

VOCABULARY

protection [prə’tekʃ(ə)n] — захист, охорона, захищення

guide [gaɪd] — провідний принцип; орієнтир

to rely [rɪ’laɪ] on — покладатися (на когось, на щось)

safeguard [’seɪfga:d] — гарантія

Magna Carta [,mægnə’ka:tə] — Велика хартія вільностей

association [ə,səusɪ’eɪʃ(ə)n] — асоціація, товариство, об’єднання; спілка, союз

trial [’trаɪ(ə)l] — суд, судовий процес

presumption [prɪ’zʌmpʃ(ə)n] of innocence — презумпція невинності (невинуватості)

to subject [səb’dʒekt] to — піддавати (чомусь — to)

provision [prə’vɪʒ(ə)n] — положення, умова (договору тощо)


QUESTIONS

1. What documents does Canada’s Constitution consist of?

2. When was a Charter of Rights and Freedoms established?

3. What human rights does the Charter protect?

Хартія Прав і Свобод

Для захисту прав і свобод творці Конфедерації за провідний принцип узяли Вестмінстерську модель. 1867 р. вони взяли за основу гарантії, встановлені судами і Великою хартією вільностей, та інші важливі документи і зробили їх невід’ємною частиною Конституції Канади.

17 квітня 1982 року Конституційним актом була прийнята Хартія Прав і Свобод. Хартія захищає основні традиційні права людини, з яких найважливішими є:

✵ свобода товариств і зборів;

✵ свобода думки, совісті і релігії;

✵ свобода друку;

✵ право голосувати на федеральних і провінційних виборах;

✵ право на пересування;

✵ право на місце проживання;

✵ юридичні гарантії, такі як право на юрисконсульта, право на справедливий і неупереджений судовий розгляд, презумпцію невинності і право не піддаватися будь-якому жорстокому і незвичайному покаранню;

✵ мовні права;

✵ права рівності.

Спеціальні заходи мають бути вжиті, щоб захистити права аборигенів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити