Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
THE EXPLORERS OF CANADA - Дослідники Канади

Many European and Scandinavian explorers came to Canada. They explored some of the rivers, fished along the shores, traded with the Indians and hunted for furs. However they did not stay for a long time. The first visitors to Canada’s east coast may have been Portuguese fishermen. They did not stay.

Norsemen from Norway had settlements in Iceland. Some historians think that some Irish people tried to live in Eastern Canada about 850 AD. They went to Iceland first. They did not stay. Lief Ericson came to Newfoundland and Nova Scotia 1000 AD. He tried to start a small settlement but went home after three hard winters of disease and fighting with Indians.

French and English explorers came to Canada to look for a passageway to the riches of China and the Orient. They were not very interested in what they found here — trees, animals, fish and difficult living conditions.

John Cabot was one of the English explorers. He came in 1497 to look for ”the north-west passage”. He didn’t find it but he did notice all the fish around Canada’s eastern shores. He told everyone and many English fishermen came to fish but not to stay.

Jacques Cartier came from France in 1534, 1535 and 1541. He sailed as far as he could get up the St. Lawrence River. He was stopped by the rapids at Lachine. He too, was looking for a passage to the Pacific. However, he was also interested in the new land. He found Indian villages where the cities of Montreal and Quebec City are now located. He even spent two difficult winters in Canada with the help of Indians. They showed him how to survive the cold and provided food and medicine. Even with the Indians help, 25 of his 74 men died of scurvy. They had no fruit or fresh vegetables.

Both France and England were not yet very interested in the new lands. They were interested only in finding a way through Canada to get to the Pacific and the riches of Asia. Instead of sending experienced farmers and craftsmen, both countries sent convicts and the poor and homeless to Canada. These people could not set up strong settlements. For the next 60 years, fur was the main interest in Canada. The fur traders and the women, who came to be their wives, became the first European settlers and explorers of the new land.


VOCABULARY

to hunt [hʌnt] — полювати

furs [fə:z] — хутра, збірн. хутровий звір

settlement [’setlmənt] — колонія, поселення

AD (Anno Domini [’ænou ’dɔmɪnaɪ]) — лат. нової ери

disease [dɪ’zi:z] — хвороба

passageway [’pæsɪdʒweɪ] — коридор; прохід

rapid [’ræpɪd] — бистрина, бистрінь; перекат; поріг річки (звич. ми.)

to survive [sə’vaɪv] — вижити, лишитися живим

scurvy [’skə:vɪ] — цинга

convict [’kɔnvɪkt] — злочинець, що відбуває покарання; засуджений, ув’язнений; каторжник


QUESTIONS

1. Why did many explorers come to Canada ?

2. What explorers came to live in Canada ?

3. Why didn’t they stay?

4. What were France and England interested in ?

5. What people did France and England send to Canada?

6. What was the main interest in Canada for the next 60 years?

Дослідники Канади

Багато дослідників приїжджали до Канади з Європи і Скандинавії. Вони досліджували річки, вудили рибу на них, торгували з індійцями і полювали на хутрових звірів. Проте вони не залишалися надовго. Можливо, першими, хто відвідали східне узбережжя Канади, були рибалки з Португалії. Вони не залишилися.

Стародавні скандинави з Норвегії мали поселення в Ісландії. Деякі історики вважають, що були спроби ірландців оселитися в Східній Канаді приблизно

850 p. нашої ери. Спочатку вони вирушили до Ісландії. Там вони не залишилися. Ліф Ерікссон прибув у Ньюфаундленд і Нову Шотландію в 1000 році нашої ери. Він намагався заснувати невелике поселення, але повернувся додому після важкої хвороби протягом трьох зим і боротьби з індіанцями.

Французькі та англійські дослідники приїжджали до Канади у пошуках шляху до багатств Китаю і Сходу. Їх не дуже зацікавило те, що вони знайшли тут, — дерева, тварин, рибу і скрутні умови життя.

Джон Кабот був одним з англійських дослідників. Він прибув 1497 р. у пошуках ”північно-західного шляху”. Його він не знайшов, зате звернув увагу на рибу біля східних берегів Канади. Він розповів усім про це, і багато англійських рибалок прибули ловити рибу, але не для того, щоб залишитися.

Жак Картьє приїжджав з Франції в 1534, 1535 і 1541 роках. Він доплив так далеко, наскільки зміг, річкою Святого Лаврентія. Його зупинили річкові пороги на Лачін. Він також шукав шлях до Тихого океану. Але й нова земля його теж зацікавила. Він знайшов індіанські села, де тепер розташовані міста Монреаль і Квебек. Він навіть провів дві важкі зими в Канаді за допомогою індіанців. Вони показали йому, як пережити холод, і забезпечили продовольством і ліками. Навіть при тому, що індіанці допомагали, 25 чоловік з його 74 людей померли від цинги. У них не було ні фруктів, ні свіжих овочів.

Як Францію, так і Англію поки що не дуже цікавили нові землі. Їх цікавив лише пошук шляху через Канаду, щоб дістатися до Тихого океану і багатств Азії. Замість того, щоб посилати досвідчених фермерів і ремісників, обидві країни посилали до Канади засуджених, бідних і бездомних. Ці люди не могли заснувати міцних поселень. Протягом наступних 60 років хутро було головним інтересом в Канаді. Торговці хутром і жінки, які прибули як їх дружини, стали першими європейськими поселенцями і дослідниками нової землі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити