Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
MY PLANS FOR THE FUTURE - Мої плани на майбутнє

When you leave school you understand that the time to choose your future profession has come. It’s not an easy task to make the right choice of a job. I have known for a long time that leaving school is the beginning of my independent life, the beginning of a far more serious examination of my abilities and character.

I have asked myself a lot of times: ”What do I want to be when I leave school?” A few years ago it was difficult for me to give a definite answer. As the years passed I changed my mind a lot of times about which science or field of industry to specialize in. It was difficult to make up my mind and choose one of the hundreds of jobs to which I might be better suited.

A couple of years ago I wanted to become a doctor. I thought it was a very noble profession. I was good at biology and chemistry in the 8th and 9th forms. I wanted to help people who had problems with health. I knew that a doctor should be noble in work and life, kind and attentive to people, responsible and reasonable, honest and prudent. A doctor, who is selfish, dishonest, can’t be good at his profession. I tried to do my best to develop good traits in myself.

Now I have already decided what to do. I’d like to be a teacher. I know that it’s very difficult to become a good teacher. You should know perfectly the subject you teach, you must be well-educated and well-informed. An ignorant teacher teaches ignorance, a fearful teacher teaches fear, a bored teacher teaches boredom. But a good teacher develops in his pupils the burning desire to knowledge. As John Steinbeck once said, a great teacher is a great artist and you know how few great artists there are in the world. Teaching might even be the greatest of the arts. It’s a great responsibility to bring upchildren. I think that’s the reason why teachers are deeply respected.

More and more people realise that every educated person should know a foreign language. That’s why I’m going to become an English teacher. I always remember these famous words and I’m going to teach them to my pupils: ”He, who doesn’t know a foreign language, doesn’t know his own language”.


VOCABULARY

to change [tʃeɪndʒ] one’s mind — передумати, перерішити

to suit [sju:t] — підходити, годитися

noble [’nəubl] — благородний, шляхетний

prudent [’pru:d(ə)nt] — розсудливий, передбачливий

trait [trei] — риса характеру

ignorant [’ɪgn(ə)r(ə)nt] — неосвічений; необізнаний; нетямущий

burning desire [’bə:nɪŋ dɪ’zaɪə] — палке бажання; прагнення

to bring up [brɪŋ ʌp] — виховувати

to respect [rɪs’pekt] — шанувати, поважати

to realise [’rɪəlaɪz] — усвідомлювати


QUESTIONS

1. Have you made up your mind what to be in the future?

2. When did you begin making plans for the future ?

3. When were you able to give a definite answer about your future profession? Did anybody help you to make the choice?

4. Are you going to work and study at the same time?

5. Why do you think teaching is a noble profession ?

6. What traits must a good teacher have?

7. What difficulties of teaching profession can you name?

8. What did Steinbeck say about teaching profession ?

Мої плани на майбутнє

Коли ти залишаєш школу, то розумієш, що настав час обирати майбутню професію. Правильно вибрати професію — нелегке завдання. Я вже давно знав, що закінчення школи стане початком мого самостійного життя, початком більш серйозного випробування моїх здібностей і характеру.

Я запитував себе багато разів: ”Ким я хочу стати, коли закінчу школу?” Кілька років тому мені було складно дати певну відповідь. З роками моя точка зору щодо того, в якій науці або галузі промисловості спеціалізуватися, змінювалася багато разів. Було важко зважитися й обрати одну із сотень професій, що підходила б мені найбільше.

Два роки тому я хотів стати лікарем. Я розумів, що це дуже благородна професія. У 8-му і 9-му класах у мене були успіхи в біології та хімії. Я хотів допомагати людям, що мають проблеми зі здоров’ям. Я знав, що лікар має бути благородним у роботі й житті, добрим і уважним до людей, відповідальним і розважливим, чесним і розсудливим. Егоїстична, непорядна людина не може бути гарним лікарем. Я щосили намагався розвинути в собі позитивні риси характеру.

Нині я вже вирішив, що робити. Я б хотів бути вчителем. Я знаю, що дуже важко стати гарним учителем. Ти повинен досконало знати предмет, який викладаєш, ти повинен бути широко освіченим та ерудованим. Неосвічений учитель сіє неуцтво, боязкий учитель сіє страх, нудний учитель сіє нудьгу. А гарний учитель розвиває у своїх учнях нестримне прагнення до знань. Як одного разу сказав Джон Стейнбск, гарний учитель — це великий артист, а ви знаєте, як мало у світі великих артистів. Викладання — можливо, навіть найбільш визначне з мистецтв. Виховувати дітей — величезна відповідальність. Мені здається, в цьому полягає причина того, чому вчителів глибоко шанують.

Дедалі більше й більше людей усвідомлюють, що кожна освічена людина має знати іноземну мову. Тому я збираюся, стати вчителем англійської мови. Я завжди пам’ятаю відомі слова і хочу, щоб їх усвідомили мої учні: ”Той, хто не знає іноземної мови, не знає і своєї власної”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити