Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
MY FUTURE PROFESSION - Моя майбутня професія

There are many interesting and useful professions and it is really not an easy task to choose the right one.

I began to think about my future profession at the age of 15. My favourite subjects at school were mathematics and English. My teachers were well-educated people with broad outlook and deep knowledge of the subjects. They encouraged me in my desire to become an economist. Now I know well what I’m going to do after leaving school. I didn’t make a blind choice. It was not a sudden flash either. I opted for a career in business economics. I came to this decision little by little. It was my father who aroused my interest in that field. You see, he is a chief economist at a large plant and I often saw him work at home and discuss business matters with his colleagues. Later I got interested in the matter.

Economics is the science of making choices, which is based upon the facts of our everyday life. Economists study our everyday life and the system, which affects it. They try to describe the facts of the economy in which we live and to explain how the system works. The science of economics is concerned with all our material needs and wants.

To become a good specialist in economic matters and business one must know many sciences, such as business economics, finance and credits, statistics, history of economic theory and philosophy, mathematics, as well as economic management, trade business and, of course, marketing, which is a modern philosophy of business.

It is very important for a specialist in business matters to be a skilful user of computers and to speak at least one foreign language. It should better be English as it is the most popular language of international business communication. You’ll be able to follow business developments in the world by listening to radio and TV news, by reading newspapers or magazines, or by getting in contact with your business partners abroad.

If I pass my entrance exams successfully and enter the University I’ll try to study to the best of my abilities to achieve my life’s ambition and to justify the hopes of my parents. I also hope that I’ll never regret my choice and get an interesting and a well-paid job afterwards.

Maybe I should consider a job in a world of banking. There’s a surprisingly wide range to choose from, in the financial world. For example, I could work for a big international company, run my own company, write about economics as a financial journalist, run my own International Business Research Agency, raise money for charities or just sell famous paintings...


VOCABULARY

broad outlook [brɔ:d ’autluk] — широкий кругозір

to encourage [m’kʌrid3] me in my desire [di’zaɪə] — заохочувати мене в моєму бажанні

a blind [blaind] choice — сліпий вибір

a sudden flash [sʌdn flæʃ] — раптовий спалах

to opt — вибирати, робити вибір

to arise [ə’raɪz] — виникати

to get interested in — зацікавлюватися

to affect [ə’fekt] — впливати, діяти (на щось); зачіпати

to be concerned [kən’sə:nd] — бути зацікавленим

to justify [’dʒʌstɪfaɪ] the hopes of my parents — виправдувати надії моїх батьків

wide range [waɪd reɪndʒ] — широкий діапазон, коло, галузь.

сфера to run [rʌn] — керувати

to raise money for charities [’tʃærɪtɪz] — збирати гроші для доброчинної діяльності


QUESTIONS

1. When did you start to think about your future profession?

2. What professions do you like best of alt?

3. Who helped you to make your choice?

4. What do you know about your future profession ?

5. What are your parents’ professions ?

6. What do you know about them?

7. Have you got any traditional professions in your family?

8. Is your future profession interesting and modern ?

Моя майбутня професія

Існує багато цікавих і корисних професій, і вибрати саме ту, що потрібна, це справді не просте завдання.

Я почав думати про свою майбутню професію вже з 15 років. Моїми улюбленими предметами в школі були математика і англійська мова. Мої викладачі були освічені люди з широким кругозором і глибоким знанням предметів. Вони заохочували мене в моєму бажанні стати економістом. Тепер я добре знаю, що робитиму після закінчення школи. Я не робив вибір наосліп. Це також не було раптовим поривом. Я вибрав кар’єру в діловій економіці. Я дійшов до цього рішення поступово. Саме мій батькопробудив у мені інтерес до цієї сфери діяльності. Розумієте, він — головний економіст на великому підприємстві, і я часто бачив, як він працював удома і обговорював ділові питання зі своїми колегами. Пізніше мене все це зацікавило.

Економіка — це наука вибору, яка грунтується на фактах нашого повсякдення. Економісти вивчають наше звичайне життя і систему, що виливає на нього. Вони намагаються описати події економіки, в якій ми живемо, і пояснити, як працює система. Наука економіка пов’язана з усіма нашими матеріальними потребами і бажаннями.

Щоб стати хорошим фахівцем в економічних питаннях і бізнесі, потрібно знати багато наук, такі як бізнес-економіка, фінанси і кредит, статистика, історія економічної теорії і філософії, математика, також економічний менеджмент, торговий бізнес і, звичайно, маркетинг, який є сучасною філософією бізнесу.

Для фахівця в бізнесі дуже важливо бути кваліфікованим користувачем комп’ютерів і говорити принаймні хоча б однією іноземною мовою. Краще щоб це була англійська, оскільки вона є найпопулярнішою мовою міжнародного ділового спілкування. Ви зможете стежити за розвитком бізнесу в світі, слухаючи новини по радіо або телевізору, читаючи газети або журнали чи спілкуючись з вашими діловими партнерами за кордоном.

Якщо я складу мої вступні іспити успішно і вступлю до університету, я прагнутиму вчитися якнайкраще, щоб досягти мети мого життя і справдити надії моїх батьків. Я також сподіваюся, шо я ніколи не жалкуватиму про свій вибір і згодом одержу цікаву і добре оплачувану роботу.

Можливо, мені слід подумати про роботу в банківській справі. У фінансовому світі існує дивовижно широкий діапазон можливостей, з якого можна вибирати. Наприклад, я міг би працювати у великій міжнародній компанії, керувати своєю власною компанією, писати про економіку як фінансовий журналіст, керувати своєю власною Міжнародною агенцією бізнесових досліджень, збирати гроші на доброчинну діяльність або просто продавати відомі картини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити