Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS - Міжнародні ділові відносини

What am I going to do after school? May be I should consider a job in the financial world. There is surprisingly wide range to choose from. For example, I could work for a big international company, run my own International Business Research Agency or write about economics as a financial journalist.

What features are characteristic of world economy? You are about to begin an exciting, important and necessary task — the exploration of international business. It is exciting because it combines the science and the art of business with many other disciplines, such as economics, geography, history, language, jurisprudence, statistics, and demography. International Business is important and necessary because economic isolationism has become impossible.

Failure to become a part of the global market assures a nation of declining economic influence and a deteriorating standard of living for its citizens. Successful participation in International Business, however, holds the promise of improved quality of life, a more peaceful world.

As a nation we must take on the challenge of competing aggressively in the international arena or risk becoming a second-rate power in today’s borderless economy.

The system of accounting for transactions between countries provides useful information to policy makers, international authorities, and business people by presenting data in consistent form. An informed user of international accounting data can analyse the financial position of one country relative to others.

The foreign market opportunity analysis is very important. When a firm starts its international activities, basic guidelines must be found quickly and at low cost.

Because major stock-markets don’t just affect the financial life of their own countries, they also play a vital role in the total world economy. These days, banks and stock-exchanges can move millions at a touch of a button. So, money is universal.


VOCABULARY

feature [’fi:tʃə] — особливість, характерна риса

exploration [,eksplɔ:’reɪʃ(ə)n] — дослідження

to combine [kəm’baɪn] — об’єднувати; поєднувати

to assure [ə’ʃuə] — гарантувати, забезпечувати, свідчити

deteriorating [dɪ’tɪəriəreɪtɪŋ] standard of living — зниження життєвого рівня

transaction [træn’zækʃ(ə)n] — угода, торговельна операція

stock-market [’ma:kɪt] /stock-exchange [ɪks’tʃəɪndʒ] — фондова біржа


QUESTIONS

1. What are you going to do after school or university?

2. What jobs in the financial world can you choose?

3. Why is the exploration of international business important?

4. Why is the foreign market opportunity analysis very important? .5. What do major stock-markets affect?

Міжнародні ділові відносини

Що я збираюся робити після школи? Можливо, мені слід подумати про роботу у фінансовому світі. В цій галузі дивовижно широкий діапазон для вибору. Наприклад, я можу працювати у великій міжнародній компанії, управляти своєю власною Міжнародною агенцією бізнес-досліджень або писати про економіку як фінансовий журналіст.

Які риси характерні для світової економіки? Ви маєте почати захопливу, важливу і необхідну справу — дослідження міжнародного бізнесу. Захопливу, тому що вона поєднує науку і мистецтво бізнесу з багатьма іншими дисциплінами, такими як економіка, географія, історія, мова, юриспруденція, статистика і демографія. Міжнародний бізнес є важливим і необхідним ще й тому, що нині проводити політику економічного ізоляціонізму вже неможливо.

Невдала спроба країни стати частиною глобального ринку свідчить про зменшення позитивного впливу економіки і про зниження життєвого рівня її громадян. Успішна участь у міжнародному бізнесі, проте, дає перспективу поліпшення якості життя.

Як нація ми повинні прийняти виклик і енергійно конкурувати на міжнародній арені, інакше ризикуємо стати другорядною країною в сьогоднішній глобальній економіці.

Система розрахунків у торговельних операціях між країнами забезпечує політиків, міжнародні структури і ділових людей корисною інформацією у відповідній формі. Користувач, проінформований щодо міжнародних даних про розрахунки, може аналізувати фінансову позицію однієї країни щодо інших.

Аналіз можливостей зовнішнього ринку дуже важливий. Коли фірма починає свою міжнародну діяльність, основні її напрямки мають бути знайдені швидко і за низьку ціну.

Оскільки головні фондові біржі не тільки впливають на фінансове життя власних країн, вони також виконують життєво важливу роль у всій світовій економіці. За наших днів банки і фондові біржі можуть переміщати мільйони простим натисненням кнопки. Тому гроші універсальні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити