Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
BANKING - Банківська справа

Maybe I should consider a job in the world of banking. For example, I could work for a high-street bank. Let us see what’s what and who’s who. There’s the clerical staff (sometimes called bank clerks), and their job includes sorting cheques, making sure that each customer receives a statement of his/her account each month, keeping detailed up-to-date records of all bank’s business.

The Enquiries Desk. This is where you go if you need advice about the bank’s services.

The Manager. This is the person in charge of the bank. She or he ... (a) gives customers advice about their finances, (b) makes sure that the bank and its staff are working properly.

The Small-Business Adviser. Banks provide a wide range of services to their customers. This includes advice for people with small businesses. ”How do I start a business?” ”How much money can I afford to borrow?” ”How do I plan ahead to make my business successful?” It’s questions like these, which the small-business adviser is there to answer.

The Bank’s Computer System. Modern Banks keep all their financial data in computers. This makes it possible to check and provide information at the touch of a button.

The Foreign Exchange Desk. This is where you go to buy or sell foreign currency.

The Vault. Money, important documents and valuable objects (e.g. paintings, jewellery) are kept here. Vaults have very thick walls and strong, steel doors with complex locks.

Video Camera. Security is vital in banks. That’s why many of them use video cameras these days. They can’t stop robberies, but can film the robbers.

The Cash Dispenser Machine. You need money but the bank’s closed? No problem — use the cash dispenser machine. All you have to do is... (a) put your cash-card into the machine, (b) tap in your personal identification number and the amount of money you want. A few seconds later the money appears. Thanks to machines like these, many banks are now open 24 hours a day.

The Night-Safe. Shopkeepers and business people often can’t get to the bank until it’s closed. What do they do with money they’ve earned that day? They put in the night-safe — a strong metal box in the wall of the bank, which can be unlocked with a special key.

So, money is an important part of everyday life. These days, money is hi-tech (modern, well-designed and sophisticated). We have notes and coins, which are specially made. We use credit cards. Banks and stock-exchanges can move millions at a touch of a button.

So, money is universal — but why? The answer is very simple. Without it trade would be impossible, and people in any society need to exchange goods in order to survive.


VOCABULARY

cheque [tʃek] — чек

to borrow [’bɔrəu] — позичати (у когось — of from); брати у борг

vault [vɔ:lt] — сховище; (сталева камера); сейф

security [sɪ’kjuərɪtɪ] — безпека

cash dispenser machine [kaʃ dɪs’pensə mə’ʃɪn] — банкомат

to survive [sə’vaɪv] — вижити


QUESTIONS

1. What people work in a bank?

2. What does the job of the clerical staff involve?

3. What can you do at inquiries?

4. What does the manager do at the bank?

5. What questions does the small-business adviser answer?

6. Where can you buy or sell foreign currency ?

7. Why is money universal?

Банківська справа

Можливо, мені слід подумати про роботу в банківській справі. Наприклад, я можу працювати в комерційному банку. Давайте подивимося, що до чого і хто є хто. Є конторський штат (іноді званий службовцями банку), їхня робота полягає в сортуваннічеків, забезпеченні того, щоб кожен клієнт одержав щомісяця фінансовий звіт за своїм рахунком, а також у веденні доповідних записок відповідно до сучасних вимог звітів по бізнесу всього банку.

Інформаційне вікно. Сюди ви йдете, якщо вам потрібна порада стосовно банківських послуг.

Менеджер. Це людина, відповідальна за банк. Менеджер а) дає пораду клієнтам щодо їхніх фінансів, б) стежить, щоб банк і його штат працювали належним чином.

Радник з малого бізнесу. Банки забезпечують широкий діапазон послуг своїм клієнтам. Сюди входить консультація. для власників малих підприємств. ”Як розпочати мале підприємство?”, ”Скільки грошей можна дозволити собі брати у борг?”, ”Як здійснити перспективне планування, щоб зробити бізнес успішним?” На подібні питання і має дати відповідь радник з малого бізнесу.

Комп’ютерна система банку. Сучасні банки зберігають усі свої фінансові дані в комп’ютерах. Це дає можливість перевіряти і надавати інформацію лише натиснувши кнопку.

Вікно обміну валюти. Тут ви купуєте або продаєте іноземну валюту. Сховище. Гроші, важливі документи і цінні предмети (наприклад, картини, коштовності) зберігають тут. Сховища мають дуже товсті стіни і міцні сталеві двері зі складними замками.

Відеокамера. Безпека життєво необхідна в банках. Саме тому багато хто з них використовує сьогодні відеокамери. Вони не можуть зупинити пограбування, але можуть зняти на плівку грабіжників.

Автомат для видачі готівки (банкомат). Вам потрібні гроші, а банк закритий? Жодних проблем — скористайтеся банкоматом. Все, що вам потрібно зробити: а) помістити вашу картку для отримання готівки в машину, б) набрати ваш персональний ідентифікаційний номер і суму грошей, яку ви хочете отримати. Через кілька секунд з’являться гроші. Завдяки таким автоматам багато банків тепер відкриті 24 години на добу.

Нічний сейф. Власники магазинів і ділові люди часто не можуть потрапити в банк, коли він відкритий. Що вони роблять з грошима, які заробили за день? Вони поміщають їх у нічний сейф — міцний металевий ящик у стіні банку, який можна відімкнути спеціальним ключем.

Таким чином, гроші — важлива складова щоденного життя. На сучасному етапі гроші — це високі технології (вони сучасні, добре розроблені і складні). Ми маємо банкноти і монети, зроблені по-особливому. Ми користуємося кредитними картками. Банки і фондові біржі можуть переміщати мільйони одним натисненням кнопки.

Отже, гроші універсальні, але чому? Відповідь дуже проста. Без них торгівля була б неможлива, а людям у будь-якому суспільстві необхідно обмінюватися товарами, щоб вижити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити