Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
THE PAINTER - Художник

On the 25 October, 1881 a little boy was born in Malaga, Spain. It was a difficult birth and to help him breathe, cigar smoke was blown into his nose! But despite being the youngest ever smoker, this baby grew up to be one of the 20th century’s greatest painters — Pablo Picasso.

Picasso showed his truly exceptional talent from a very young age. His first word was lapiz (Spanish for pencil) and he learned to draw before he could talk. He was the only son in the family and very good-looking, so he was thoroughly spoilt. He hated school and often refused to go unless his doting parents allowed him to take one of his father’s pet pigeons with him!

Apart from pigeons, his great love was art and when in 1891 his father, who was an amateur artist, got a job as a drawing teacher at a college, Pablo went with him to the college. He often watched his father paint and sometimes was allowed to help. One evening his father was painting a picture of their pigeons when he had to leave the room. He returned to find that Pablo had completed the picture, and it was so amazingly beautiful and lifelike that he gave his son his own palette and brushes and never painted again. Pablo was just 13.

From then onwards there was no stopping him. Many people realized that he was a genius but he disappointed those who wanted him to become a traditional painter. He was always breaking the rules of artistic tradition and shocked the public with his strange and powerful pictures. He is probably best known for his ”Cubist” pictures, which used only simple geometric shapes. His paintings of people were often made up of triangles and squares with their features in the wrong place. His work changed our ideas about art, and to millions of people modern art means the work of Picasso. Guernica, which he painted in 1937, records the bombing of that little Basque town during the Spanish Civil War, and is undisputedly one of the masterpieces of modern painting.

Picasso created over 6 000 paintings, drawings and sculptures. Today a ”Picasso” costs several million pounds. Once, when the French Minister of Culture was visiting Picasso, the artist accidentally spilt some paint on the Minister’s trousers. Picasso apologized and wanted to pay for them to be cleaned, but the Minister said, ”Non! Please, Monsieur Picasso, just sign my trousers!”

Picasso died of heart failure during an attack of influenza in 1973.


VOCABULARY

doting [’dəutɪŋ] — що любить (кохає) до нестями (сліпо)

pigeon [’pɪdʒɪn] — голуб

palette [’pælɪt] — палітра

masterpiece [’ma:stəpi:s] — шедевр

heart failure [ha:t ’feɪljə] — параліч серця; серцева недостатність


QUESTIONS

1. What and who influenced Picasso’s choice of career?

2. Do parents influence your choice of career? How?

3. Would you like to become a painter? Why?

4. What are good jobs to have and why?

5. What are the worst jobs?

6. What other painters do you know? What can you tell about them ?

Художник

25 жовтня 1881 року в іспанському місті Малага народився маленький хлопчик. Пологи були важкими, і щоб допомогти дихати, йому в ніс вдували сигарний дим! Але незважаючи на те, що воно було наймолодшим курцем, це немовля виросло, щоб стати одним із найвидатніших художників XX століття — Пабло Пікассо.

Пікассо виявив свій безперечно винятковий талант із дуже ранніх років. Його першим словом було слово lapiz (олівець іспанською), і він навчився малювати раніше, ніж розмовляти. Він був єдиним сином у сім’ї, дуже гарненьким і надто розпещеним. Він ненавидів школу і часто відмовлявся йти туди, якщо батьки, які любили його до нестями, не дозволяли йому брати одного з батькових голубів із собою!

Крім голубів, він дуже любив мистецтво, і коли 1891 року його батько, який був самодіяльним художником, отримав роботу вчителя малювання в коледжі, Пабло поїхав із ним у коледж. Він часто спостерігав, як малює його батько, і іноді йому дозволялося допомагати. Якось увечері його батько малював голубів, але йому треба було вийти з кімнати. Він повернувся і виявив, що Пабло закінчив його картину, і вона була настільки прекрасна і життєва, що він віддав синові свою палітру і пензлі й більше ніколи не малював. Пабло було лише 13 років.

Відтоді його вже ніщо не спиняло. Багато хто розумів, що він геній, але він розчаровував тих, хто хотів, щоб він став традиційним художником. Він завжди порушував правила художніх традицій і шокував публіку дивними і сильними картинами. Можливо, він найбільш відомий своїми картинами в стилі ”кубізму”, в яких використовувалися лише прості геометричні форми. Його картини з зображенням людей часто складалися з трикутників і квадратів, поєднаних довільно. Його роботи змінили наше уявлення про мистецтво, і для мільйонів людей сучасне мистецтво — це мистецтво Пікассо. Картина ”Герніка”, яку він намалював 1937 року, зображує бомбардування невеличкого містечка басків під час громадянської війни в Іспанії і, безперечно, є одним із шедеврів сучасного живопису.

Пікассо створив понад 6000 картин, малюнків і скульптур. Сьогодні картини Пікассо коштують кілька мільйонів фунтів. Одного разу, коли французький міністр культури був у гостях у Пікассо, художник випадково пролив фарбу на штани міністра. Пікассо вибачився і хотів заплатити за їх чистку, але міністр сказав: ”Ні! Прошу вас, мосьє Пікассо, просто залиште свій підпис на моїх штанях!”

Пікассо помер від паралічу серця під час загострення грипу 1973 року.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити